Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Struktura národního programu a jeho znění

Národní program je strategický dokument, na jehož základě probíhá v letech 2014 - 2020 čerpání finančních prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Fond pro vnitřní bezpečnost se člení na dvě tematické části – hranice a policejní spolupráci. Vzhledem k odlišným legislativním pravidlům pro obě oblasti nebylo možné zřídit fond jedním nařízením a bylo nutné schválit nařízení dvě, jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014.

Obecným cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (tzv. ISF-Borders, či ISF-B) je ochrana vnějších hranic Evropské unie a podpora společné vízové politiky. Obecným cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (tzv. ISF-Policie, či ISF-P) je boj se závažným, přeshraničním a organizovaným zločinem, posilování policejní spolupráce a zvládání krizí.

Národní program ISF je členěn na tzv. specifické cíle, přičemž Česká republika je zapojena do realizace cílů 1, 2, 5 a 6. Jedná se o cíle: vízová politika, ochrana vnějších hranic, boj proti trestné činnosti a rizika a krize.

Národní program je flexibilním dokumentem, který je v případě potřeby aktualizován. Jedná se o dokument, který stanovuje oblasti pro financování na celé programové období 2014-2020, jehož implementace fakticky končí až 31. 12. 2022. Každá aktualizace národního programu vyžaduje schválení ze strany Evropské komise (EK). V rámci ISF došlo zatím ke dvěma revizím, které sestávaly v navýšení alokace ze strany Evropské komise, a to na informační systémy v oblasti bezpečnosti a ochrany hranic.  Plné znění národních programů je k dispozici v následující tabulce.

Číslo verze

Text NP

Datum schválení EK

4 NP ISF 4 27. 11. 2019

3

NP ISF 3

12. 12. 2018

2

NP ISF 2

19. 9. 2017

1

NP ISF 1

19. 3. 2015


Finanční alokace národního programu

Celková finanční alokace národního programu ISF je pro Českou republiku 41 307 726 eur, což odpovídá přibližně 1 mld. Kč.

Pravidla implementace stanoví, že finanční prostředky Evropské unie tvoří 75 % způsobilých výdajů projektů. Zbývající část spolufinancování si zajišťuje příjemce buď z vlastních zdrojů. S ohledem na zaměření programu na oblast vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic jsou z NP ISF prostředky přidělovány výhradě na principu tzv. přímého přidělení, tj. pomocí uzavřených výzev. Příjemci finančních prostředků jsou výhradně státní instituce. Zbývajících 25 % si zajišťují v rámci svého rozpočtu, jedná se tedy o finanční prostředky státního rozpočtu.

Rozdělení alokace mezi jednotlivé specifické cíle je přehledně uvedeno v následující tabulce. Pro přepočet alokace z eur na koruny byl použit kurz 25,5, uvedené částky je tedy nutno považovat za orientační.
 

Specifický cíl

Alokace v CZK

1 Víza

88 102 500,00

2 Hranice

419 384 226,38

5 Trestná činnost

420 642 986,70

6 Rizika a krize

44 115 000,00

Technická pomoc

61 353 825,00

Celkem

1 033 598 538,08

Procentuální vyjádření rozdělení alokace v rámci českého národního programu je přehledně shrnuto v následujícím grafu.

Výstřižek_ISF.JPG

Shrnutí věcného obsahu specifických cílů

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (ISF-P) se ČR ve víceletém finančním období 2014-2020 soustředí na boj proti nejzávažnějším hrozbám, kterým čelí jak ČR, tak EU. Jako hrozby nejvíce ohrožující zájmy ČR, které navíc mají mezistátní přesah, byly identifikovány organizovaný zločin, kriminalita páchaná v kybernetickém prostředí nebo s pomocí nástrojů informačních technologií, dále drogová kriminalita, a to jak ve stádiu výroby, tak přepravy a prodeje a také kriminalita hospodářská.

Hlavní cíle, kterých ČR chce dosáhnout s pomocí ISF-P, jsou zejména: zajištění akceschopnosti vyšetřovat informační kriminalitu; zefektivnit boj proti závažnému zločinu zejména v oblasti kybernetiky, drog a finanční kriminality; vybudovat a provozovat sofistikovanější, účinnější a efektivnější pracoviště v boji proti organizovanému zločinu; zajistit kvalitní sběr, vyhodnocování a sdílení daktyloskopických dat; vytvářet účinná preventivní opatření; zlepšení mezinárodní policejní spolupráce (se třetími zeměmi prostřednictvím styčných důstojníků); zajištění odpovídajících personálních kvalit prostřednictvím relevantních školení; omezení možného dalšího traumatizování obětí a svědků trestných činů v trestním procesu, zejména pak dětí; ochrana kritické infrastruktury policejních dat ve smyslu kybernetické bezpečnosti; efektivní kontrola nebezpečných látek na mezinárodních letištích jakožto součásti kritické infrastruktury.

Při hledání vhodných projektů ČR vychází a bude vycházet z platných národních a evropských strategií, ve výše zmíněných oblastech tedy zejména z Bezpečnostní strategie ČR a Evropské strategie vnitřní bezpečnosti, z nichž vychází řada dalších strategií a vládních dokumentů, které jsou tematicky zaměřeny na specifické problematiky, a dále z priorit politického cyklu.

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (ISF-B) je situace pro ČR specifická. ČR je vnitrozemský stát sousedící výhradě se státy, které jsou členy schengenského prostoru a jedinou vnější hranicí jsou letiště s mezinárodním statusem. Tomuto faktu je podřízena strategie ochrany hranic a stejně tak budoucí využívání prostředků z ISF. Zásadním materiálem, který určuje strategii ČR v této oblasti, je tzv. „Národní schengenský plán 2014“ (NSP 2014).

V oblasti vízové problematiky plánuje ČR dále rozvíjet NS-VIS a dostatečně a pravidelně proškolovat zaměstnance zastupitelských úřadů ve vízovém procesu. Tyto aktivity povedou k zefektivnění procesu a jeho usnadnění pro žadatele o vízum, což je hlavním cílem ČR v oblasti vydávání víz. K tomuto dopomůže i spolupráce s ostatními členskými státy prostřednictvím zastupování při vydávání víz. Základním strategickým dokumentem pro oblast vízové politiky je stejně jako pro oblast ochrany hranice NSP 2014.

Cílem ČR je zajistit efektivní ochranu své vnější hranice (i s využitím informačních systémů využívajících biometrické informace), zabránit nelegálnímu překračování vnější hranice a v rámci toho odhalovat osoby nesplňující podmínky pro vstup na území ČR. Dále rozvíjet informační systémy ochrany hranic (např. Entry-Exit System); rozšiřovat a podporovat spolupráci a výměnu informací orgánů ochrany hranic a podporovat odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů.

Stav implementace a seznam podpořených projektů

Implementace národního programu probíhá od roku 2016. Za tu dobu bylo celkem schváleno k realizaci 19 projektů. Realizace 12 projektů již byla ukončena, u řady z nich zatím probíhá administrace finančního vypořádání. Seznam všech podpořených projektů je k dispozici zde.

V současné době probíhá příprava dalších projektů, které budou reagovat zejména na navýšení alokace v oblasti ISF-Hranice na Entry Exit System.

V tabulce níže je uvedena výše alokace, výše zavázaných finančních prostředků (tj. schválených projektů k podpoře) a výše skutečně proplacených finančních prostředků. Vždy se jedná o finance z ISF, tj. o 75 % celkových nákladů projektů. Jedná se o stav k 4. 7. 2019.

Specifický cíl

Alokace

Zavázáno v CZK

Zavázáno v %

Proplaceno v CZK

Proplaceno v %

1 Víza

88 102 500,00

7 020 527,17

8

2 750 571,56

3

2 Hranice

419 384 226,38

130 756 438,16

31

13 197 703,99

3

5 Trestná činnost

420 642 986,70

314 588 878,89

75

120 021 362,71

28

6 Rizika a krize

44 115 000,00

31 578 482,17

72

9 684 275,55

22

Celkem

972 244 713,08

483 944 326,39

50

145 653 818,68

15

vytisknout  e-mailem