Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

V říjnu 2013 se v Praze uskutečnil politický dialog, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, do jehož gesce Azylový, migrační a integrační fond patří, a zástupci Evropské komise. Na jednání Česká republika představila své priority pro financování z Fondu pro vnitřní bezpečnost v programovém období 2014-2020. Následovala diskuze o těchto prioritách s přítomnými zástupci Evropské komise. Výsledkem jednání byla shoda nad klíčovými oblastmi, které je žádoucí v České republice pomocí Fondu pro vnitřní bezpečnost podpořit. Zápis z politického dialogu byl jedním ze základních podkladů pro tvorbu národního programu.

Národní program je strategický dokument, na jehož základě bude probíhat v letech 2014 - 2020 čerpání finančních prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Po dlouhém vyjednávání mezi Ministerstvem vnitra a Evropskou komisí Evropská komise schválila národní program dne 19. března 2015.
 

Shrnutí národního programu

Vzhledem k povaze současných bezpečnostních výzev, nelze bezpečnostní politiku striktně členit podle dílčích bezpečnostních zájmů. Oblast bezpečnosti se velmi dynamicky vyvíjí, rozdíly mezi vnitřní a vnější bezpečností se stírají a je nutné, aby existující strategie byly na tuto skutečnost schopny flexibilně reagovat. Bezpečnostní systém České republiky (ČR) je otevřený a dynamicky se vyvíjející. Bezpečnostní systém musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí.

Základním strategickým dokumentem bezpečnostní politiky je Bezpečnostní strategie ČR. Na ni následně navazují další strategie a koncepce. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu.

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (ISF-P) bude ČR v budoucím víceletém finančním období 2014-2020 pokračovat v boji proti nejzávažnějším hrozbám, kterým čelí jak ČR, tak EU. Jako hrozby nejvíce ohrožující zájmy ČR, které navíc mají mezistátní přesah, byly identifikovány organizovaný zločin (se zvláštním důrazem na terorismus), kriminalita páchaná v kybernetickém prostředí nebo s pomocí nástrojů informačních technologií, dále drogová kriminalita, a to jak ve stádiu výroby, tak přepravy a prodeje a také kriminalita hospodářská. Velmi palčivým celospolečenským problémem zůstává korupce, která patologicky ohrožuje fungování společnosti, veřejné správy i politického systému. Vzhledem k tomu že finanční částka alokovaná ČR skrze ISF je značně omezená, není reálné pokoušet se obsáhnout všechny hrozby, respektive cíle předmětného nařízení. ČR na základě výstupů z politického dialogu, který vedla s Evropskou komisí, vybrala užší oblasti, v nichž bude zlepšení možné dosáhnout s omezenějším množstvím prostředků. ČR se tak rozhodla zbytečně nedrolit dostupné prostředky a cíleným způsobem koncepčně postihnout jen některé oblasti.

Hlavní cíle, kterých ČR chce dosáhnout s pomocí ISF-P, jsou zejména: zajištění akceschopnosti vyšetřovat informační kriminalitu; zefektivnit boj proti závažnému zločinu zejména v oblasti kybernetiky, drog a finanční kriminality; vybudovat a provozovat sofistikovanější, účinnější a efektivnější pracoviště v boji proti organizovanému zločinu; zajistit kvalitní sběr, vyhodnocování a sdílení daktyloskopických dat; vytvářet účinná preventivní opatření; zlepšení mezinárodní policejní spolupráce (se třetími zeměmi prostřednictvím styčných důstojníků); zajištění odpovídajících personálních kvalit prostřednictvím relevantních školení; omezení možného dalšího traumatizování obětí a svědků trestných činů v trestním procesu, zejména pak dětí; ochrana kritické infrastruktury policejních dat ve smyslu kybernetické bezpečnosti; efektivní kontrola nebezpečných látek na mezinárodních letištích jakožto součásti kritické infrastruktury.

Při hledání vhodných projektů ČR vychází a bude vycházet z platných národních a evropských strategií, ve výše zmíněných oblastech tedy zejména z Bezpečnostní strategie ČR a Evropské strategie vnitřní bezpečnosti, z nichž vychází řada dalších strategií a vládních dokumentů, které jsou tematicky zaměřeny na specifické problematiky, a dále z priorit politického cyklu.

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (ISF-B) je situace pro ČR specifická. ČR je vnitrozemský stát sousedící výhradě se státy, které jsou členy schengenského prostoru a jedinou vnější hranicí jsou letiště s mezinárodním statusem. Tomuto faktu je podřízena strategie ochrany hranic a stejně tak budoucí využívání prostředků z ISF. Zásadním materiálem, který určuje strategii ČR v této oblasti, je tzv. „Národní schengenský plán 2014“ (NSP 2014).

V oblasti vízové problematiky plánuje ČR dále rozvíjet NS-VIS, jehož předchozí etapy byly hrazeny s pomocí Fondu pro vnější hranice (FVH) a dostatečně a pravidelně proškolovat zaměstnance zastupitelských úřadů ve vízovém procesu. Tyto aktivity povedou k zefektivnění procesu a jeho usnadnění pro žadatele o vízum, což je hlavním cílem ČR v oblasti vydávání víz. K tomuto dopomůže i spolupráce s ostatními členskými státy prostřednictvím zastupování při vydávání víz. Základním strategickým dokumentem pro oblast vízové politiky je stejně jako pro oblast ochrany hranice NSP 2014.

Cílem ČR je zajistit efektivní ochranu své vnější hranice (i s využitím informačních systémů využívajících biometrické informace), zabránit nelegálnímu překračování vnější hranice a v rámci toho odhalovat osoby nesplňující podmínky pro vstup na území ČR. Dále rozvíjet informační systémy ochrany hranic s vizí tzv. „Smart Borders“; rozšiřovat a podporovat spolupráci a výměnu informací orgánů ochrany hranic a podporovat odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů.

V rámci ISF-B je přibližně 28 % částky alokováno na specifický cíl 1, 64 % na cíl 2 a 8 % na technickou pomoc. V rámci ISF-P je přibližně 84 % částky alokováno na specifický cíl 5, 10 % na cíl 6 a 6 % na technickou pomoc.

Národní program ISF je ke stažení zde (pdf, 266 kB).

  


Odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí, 10. června 2019

vytisknout  e-mailem