Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

  1. Obecné informace
  2. Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
  3. Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Struktura národního programu a jeho znění

Obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků, k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí do společnosti, k podpoře účinné návratové politiky a k provádění společné azylové politiky.

Národní program AMIF je členěn na tzv. specifické cíle, přičemž Česká republika je zapojena do realizace 3 ze 4 specifických cílů. Jedná se o cíle: azylové/příjímací systémy, integrace a návraty.

Národní program je flexibilním dokumentem, který je v případě potřeby aktualizován. Jedná se o dokument, který stanovuje oblasti pro financování na celé programové období 2014-2020, jehož implementace fakticky končí až 31. 12. 2022. Každá aktualizace národního programu vyžaduje schválení ze strany Evropské komise (EK). S ohledem na vývoj v oblasti migrační politiky v uplynulých letech došlo k většímu počtu revizí. Plné znění národních programů je k dispozici v následující tabulce. Národní program je schvalován v originální verzi v anglickém jazyce, český překlad je neoficiální.

Číslo verze[1]

Anglické znění

Český překlad

Datum schválení EK

8 NP AMIF 8 AJ NP AMIF 8 ČJ 26. 11. 2020
7 NP AMIF 7 AJ NP AMIF 7 ČJ 12. 12. 2019

6

NP AMIF 6 AJ

NP AMIF 6 ČJ

29. 5. 2019

5

NP AMIF 5 AJ

NP AMIF 5 ČJ

13. 11. 2018

4

NP AMIF 4 AJ

NP AMIF 4 ČJ

3. 8. 2017

3

NP AMIF 3 AJ

NP AMIF 3 ČJ

31. 3. 2016

1

NP AMIF 1 AJ

NP AMIF 1 ČJ

24. 5. 2015

Finanční alokace národního programu

Celková finanční alokace národního programu AMIF byla pro Českou republiku stanovena ve výši 51 224 740 eur. Nicméně 17 146 000 eur vyčlenila Evropská komise na provádění politiky relokace a přesídlení. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika procesu relokací na základě usnesení vlády č. 439 ze dne 5. června 2017 neúčastní, nebudou tyto finanční prostředky využity.

K využití na běžné součásti národního programu, tj. pro realizaci projektů je tedy v národním programu České republiky pro programové období 2014-2020 k dispozici celkem 34 078 740 eur, což odpovídá přibližně 860 mil. Kč.

Pravidla implementace stanoví, že finanční prostředky Evropské unie tvoří zpravidla 75 % způsobilých výdajů projektů. Procentní podíl zapojení evropských prostředků může být v určitých případech navýšen, například v případě mimořádného tlaku na veřejné rozpočty. Zbývající část spolufinancování si zajišťuje příjemce buď z vlastních zdrojů, případně určitým typům příjemce poskytuje zbývající spolufinancování Ministerstvo vnitra ze státního rozpočtu.

Rozdělení alokace mezi jednotlivé specifické cíle je přehledně uvedeno v následující tabulce. Pro přepočet alokace z eur na koruny byl použit kurz 25,5, uvedené částky je tedy nutno považovat za orientační.

Specifický cíl

Alokace v CZK

1 Azyl

114 750 000,00

2 Integrace

520 101 459,08

3 Návraty

160 650 000,00

Technická pomoc

73 295 432,85

Celkem

868 796 891,93

Procentuální vyjádření rozdělení alokace v rámci českého národního programu je přehledně shrnuto v následujícím grafu. Z tohoto rozdělení je taktéž patrné, že pro Českou republiku je nejstěžejnější zajištění oblasti integrace státních příslušníků třetích zemí.

Výstřižek1_AMIF.JPG

Shrnutí věcného obsahu specifických cílů

Stěžejní částí českého národního programu je oblast integrace státních příslušníků třetích zemí. S ohledem na situaci cizinců v ČR byla oblast integrace identifikována jako nejdůležitější. Mezi čtyři hlavní priority České republiky v oblasti integrace v návaznosti na migrační změny patří znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a zlepšování vztahů mezi státními příslušníky třetích zemí a hostitelskou společností. Česká republika podporuje rozličné integrační aktivity neziskových organizací, škol a regionálních subjektů. Na podporu rozvoje integračních aktivit na regionální a místní úrovni je z prostředků AMIF podporován provoz Center na podporu integrace cizinců, která fungují v úzké spolupráci s nevládními organizacemi, místními orgány a dalšími zúčastněnými stranami ve všech krajích České republiky. Centra poskytují především informační servis, poradenství a podporu, dále nabízejí kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace. Centra dokázala integrační opatření přenést v zásadní míře na regionální a místní úroveň a umožnila efektivní spolupráci státní správy, územní samosprávy a nestátního sektoru.

Další významnou částí národního programu tvoří podpora návratové politiky. Hlavním cílem je vytvořit komplexní návratový systém podporující jak dobrovolné, tak nucené návraty státních příslušníků třetích zemí a zároveň zvýšit účinnost reintegračních mechanismů za účelem usnadnění sociální a ekonomické reintegrace v zemích původu.

Třetí oblastí podpory je azylová politika. V rámci této oblasti jde největší část finančních prostředků do vybudování a rekonstrukce infrastruktury Správy uprchlických zařízení. Dalšími důležitými cíli podpory jsou zajištění práv žadatelů a dosažení vyšší účinnosti a rychlosti rozhodovacího procesu a současně udržení vysoké kvality rozhodování.

Stav implementace a seznam podpořených projektů

Implementace národního programu probíhá od roku 2015. Za tu dobu bylo celkem schváleno k realizaci 52 projektů. Realizace 30 projektů již byla ukončena. Seznam všech podpořených projektů je k dispozici zde (pdf, 780 kB).

Téměř všechny prostředky národního programu AMIF již byly zavázány. Na začátku roku proběhne vyhodnocení dostupných finančních prostředků při zohlednění nedočerpané alokace schválených projektů, reálné ceny investičních akcí a vývoje kurzu koruny. Na základě tohoto vyhodnocení bude v závislosti na výši volných finančních prostředků rozhodnuto o vyhlášení pravděpodobně poslední výzvy.

V tabulce níže je uvedena výše alokace, výše zavázaných finančních prostředků (tj. schválených projektů k podpoře) a výše skutečně proplacených finančních prostředků. Vždy se jedná o finance z AMIF, tj. o 100 % celkových nákladů projektů. Jedná se o stav k 21. 12. 2020.

Specifický cíl

Alokace

Zavázáno v CZK

Zavázáno v %

Proplaceno v CZK

Proplaceno v %

1 Azyl

114 750 000,00

116 286 911,48

101,34

58 086 437,04

49

2 Integrace

520 101 459,08

518 647 693,85

99,72

242 678 300,26

43

3 Návraty

160 650 000,00

144 910 404,77

90,20

32 463 772,32

22

Celkem

795 501 459,08​

779 845 010,10

98,03

337 186 560,37

40

Projekty v rámci NP AMIF jsou realizovány několika typy příjemců. Nejvýznamnějším typem příjemce jsou organizační složky státu. Dalšími příjemci jsou pak nevládní neziskové organizace, kraje a mezivládní organizace. Procentuální rozdělení přidělené finanční podpory na základě typu projektů je vyjádřeno v následujícím grafu.

Výstřižek2_AMIF.JPG


[1] Verze č. 2 byla jen technická úprava ze strany EK a nedošlo k žádné faktické změně, proto zde není uvedena.

vytisknout  e-mailem