Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

Obecné informace

Oblast justice a vnitra patří k nejmladším, ale také k nejdynamičtějším unijním politikám. Jejím cílem je posílit bezpečnost a právní jistoty občanů, zajistit volný pohyb osob, usnadnit pohyb zboží a služeb a napomoci vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí v rámci EU.

Základní pravidla, cíle politik a směřování Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, tedy v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanovuje primární unijní právo v tzv. Lisabonské smlouvě, tedy Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU).

K růstu důležitosti unijní politiky v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti přispěly i události posledních let, které vyústily v migrační a bezpečnostní krizi.

Jedním z nástrojů pro realizaci opatření v rámci těchto politik jsou také fondy v oblasti vnitřních věcí.

V programovém období 2014-2020 jsou finanční nástroje tvořeny dvěma fondy:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF);
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).
   

Zaměření fondů

Obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

Národní program AMIF tak počítá s podporou aktivit v těchto oblastech: azylové/příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace státních příslušníků třetích zemí a podpora návratové politky.

ISF se skládá ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), která slouží k podpoře ochranu vnějších hranic EU a společné vízové politiky, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému a přeshraničnímu zločinu a ochranou kritické infrastruktury.

Další informace lze najít v sekcích příslušných pro jednotlivé fondy.
 

Národní programy

Pro každý fond existuje tzv. národní program, který stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání na celé programové období 2014-2020.

Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost byl schválen Evropskou komisí dne 19. března 2015, národní program Azylového, migračního a integračního fondu byl schválen Evropskou komisí dne 24. března 2015.

S ohledem na dynamický vývoj politiky v oblasti vnitřních věcí dochází k revizím národních programů.

V případě AMIF došlo již k šesté revizi národního programu. V reakci na situaci v oblasti migrace rozhodla Evropská unie několikrát o navýšení finanční obálky. Přibližně polovina z alokace pro Českou republiku však tvoří finanční prostředky určené na relokaci a přesídlení, jichž Česká republika nevyužije, neboť se relokačních mechanismů na základě usnesení vlády č. 439 ze dne 5. června 2017 neúčastní.

V případě ISF taktéž došlo k několika revizím národního programu sestávajících v navýšení finanční alokace. Tato alokace byla navyšována vždy účelově, tj. nové finanční prostředky mohou být využity pouze za jasně stanoveným účelem - jednalo se o vybudování systému jmenné evidence cestujících (PNR) a systému Vstup/Výstup (EES).
 

Finanční alokace pro Českou republiku na rozpočtové období 2014-2020

 • AMIF: 51 224 740 € (z toho 34 078 740 € pro realizaci projektů)
 • ISF - Hranice: 21 911 695 €
 • ISF - Policie: 19 395 581 €
   

Přímé řízení

Oba finanční nástroje (AMIF i ISF) obsahují kromě finančních prostředků spravovaných členskými státy v rámci národních programů taktéž finanční prostředky spravované přímo Evropskou komisí. Evropská komise v rámci přímého řízení taktéž vypisuje výzvy na podporu projektů v rámci tzv. unijních akcí. Tyto projekty by měly mít významnější unijní přesah.

Informace o přímém řízení a případných vypsaných výzvách Evropskou komisí jsou k dispozici na stránkách Evropské komise pod těmito odkazy:

Současný stav

V současné době probíhá implementace národních programů dle plánu.

Informace o podpořených projektech v České republice naleznete zde.

Informace o úspěšných projektech ve všech členských státech Evropské unie je možné nalézt v přehledové publikaci vydané Evropskou komisí, která je k dispozici zde.

V případě ISF se očekává další revize národního programu a jeho navýšení o prostředky určené na systém ETIAS.

V roce 2018 byla zároveň zahájena vyjednávání ohledně příštího programového období 2021-2027. Pro toto období Evropská komise navrhuje v zásadě obdobnou strukturu jako v období 2014-2020 s tím rozdílem, že fond ISF bude rozdělen do dvou samostatných fondů, které však budou kopírovat části, na které je rozdělen již nyní.

Na základě současného stavu vyjednávání se v programovém období 2021-2027 předpokládá existence těchto tří nástrojů:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
 • Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI).
   

Další informace

Další informace o fondech v oblasti vnitřních věcí můžete nalézt také zde.


Financování odpovědného orgánu

Roli odpovědného orgánu pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí vykonává odbor fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra. Náklady na jeho provoz jsou financovány Evropskou unií prostřednictvím tzv. technické pomoci fondů AMIF a ISF.

  Logo AMIF a ISF dohromady.jpg

vytisknout  e-mailem