Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Informace o fondu - obecná specifikace, roční programy, dokumentace, realizované projekty 

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

 

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí na období 2007-2013 byl zřízený Rozhodnutím Rady č. 2007/435/ES  z  25. července 2007 jako součást všeobecného programu Solidarita a řízení migračních toků.
  
Obecným cílem fondu je podpora členských států v jejich úsilí umožnit státním příslušníkům třetích zemí pocházejícím z odlišného hospodářského, sociálního, kulturního, náboženského, jazykového a etnického prostředí, aby splnili podmínky pobytu, a usnadnit jejich integraci do evropské společnosti.
 

 

Fond podporuje následující operační cíle:
 • Operační cíl 1 - cílené, dlouhodobé a aktivní zapojení krajů, měst a obcí do procesu integrace cizinců v ČR a iniciace a vznik regionálních projektů - Center na podporu integrace cizinců
 • Operační cíl 2 - cílené řešení sociální, právní a podpory integrace cizinců se speciálními potřebami - nezletilých cizinců
 • Operační cíl 3 - podpora vzájemné komunikace, výměny zkušeností mezi cizinci a členy majoritní  společnosti  a zefektivnění poskytování informací odborné veřejnosti, úředníkům státní správy a občanům o situaci a postavení cizinců i o přínosech imigrace pro společnost a občany ČR.
 • Operační cíl 4 - zefektivnění  vzájemné komunikace mezi státními i nestátními orgány a institucemi, které se na integraci cizinců v ČR podílejí a zvýšení odborného potenciálu jeho pracovníků
 • Operační cíl 5 - zlepšení hodnocení průběhu a podpory integrace cizinců v ČR a cílenější zaměření  aktivit orgánů a institucí na podporu integrace cizinců
 • Operační cíl 6 - posilování mezikulturních kompetencí zaměstnanců státní správy
 • Operační cíl 7 - poskytování asistenčních služeb příslušníkům třetích zemí.

Cílová skupina není explicitně určena v žádném článku Rozhodnutí o zřízení daného fondu. Opatření na podporu procesu integrace státních příslušníků třetích zemí v členských státech by se měla zejména zaměřovat na nově příchozí státní příslušníky třetích zemí. Nemělo by jít o osoby, které na území členského státu získaly nárok na právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta. Jedná se tedy o zejména o nově příchozí státní příslušníky třetích zemí pobývajících na území členského státu legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. Do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí NESPADAJÍ občané EU a státní příslušníci třetích zemí, kteří podali žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, nebo kteří požívají postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany.
 
Obecné způsobilé akce zahrnují především činnosti, které:

 • pomáhají členským státům vypracovávat a vést řízení o přijetí – prostřednictvím podpory konzultací se zúčastněnými subjekty a odborného poradenství či výměny informací o přístupech;  zvyšují účinnost vedení řízení o přijetí a to pomocí přístupných informačních technologií, informačních kampaní a výběrových řízení;  
 • lépe připravují státní příslušníky třetích zemí na integraci do hostitelské společnosti; a to opatřením před odjezdem – formou odborné přípravy, komplexních kurzů s výukou jazyka v zemi původu, informační balíčky; 
 • zavádějí programy a činnosti zaměřené na uvedení nově příchozích státních příslušníků třetích zemí do hostitelské společnosti – základní znalosti o jazyce,  historii,  institucích, společensko-ekonomických rysech, kulturním životě;    
 • rozvíjejí a zlepšují kvalitu těchto programů a činností na místní a regionální úrovni, se zřetelem na občanskou orientaci; zvyšují schopnost těchto programů a činností navázat kontakt s konkrétními skupinami;  
 • zvyšují flexibilitu těchto programů a činností, především prostřednictvím kurzů při zaměstnání, zrychlených modulů, systémů dálkového nebo elektronického vzdělávání, které umožňují státním příslušníkům třetích zemí absolvovat programy při zaměstnání nebo studiu;  
 • rozvíjejí  takové programy a činnosti, které se zaměřují na mladé státní příslušníky třetích zemí  s konkrétními sociálními a kulturními problémy a podporují proces integrace vysoce kvalifikovaných státních příslušníků třetích zemí;  
 • zlepšují přístup státních příslušníků třetích zemí k veřejnému a soukromému zboží a službám, podporují trvalou a trvale  udržitelnou účast na občanském a kulturním životě; 
 • rozvíjejí a realizují mezinárodní vzdělávání, odbornou přípravu zaměstnanců poskytovatelů veřejných a soukromých služeb; 
 • posilují schopnost koordinovat, provádět, monitorovat a vyhodnocovat vnitrostátní strategie pro integraci státních příslušníků třetích zemí na různých úrovních a v různých útvarech státní správy; 
 • přispívají k vyhodnocení postupů přijímání nebo programů, podporují reprezentativní průzkumy mezi státními příslušníky třetích zemí, kteří se na těchto programech zúčastnili anebo mezi příslušníky zainteresovaných stran, jako jsou např. podniky, nevládní organizace, regionální nebo místní orgány; 
 • zavádějí a provádějí systémy pro shromažďování a analýzu informací o potřebách různých kategorií státních příslušníků třetích zemí; 
 • vytvářejí ukazatele a srovnávací studie pro posuzování pokroku na vnitrostátní úrovni, nástroje na monitorování integračních politik, opatření a systémy na jejich hodnocení; 
 • zvyšují akceptovatelnost migrace a integračních opatření v hostitelských společnostech prostřednictvím informačních kampaní v médiích.
Příjemcem  veřejné finanční podpory z EIF a tudíž i předkladatelem projektu může být orgán veřejné správy (národní, regionální nebo místní, s centrální nebo přenesenou působností), vzdělávací a výzkumné instituce, školící střediska, sociální partneři, vládní agentury  nebo nevládní organizace, které fungují individuálně nebo formou partnerství, jimiž předložený projekt  musí mít neziskovou povahu.
 
Akce podporované EIF jsou prováděny na základě víceletého programu. Víceletý program je realizován prostřednictvím jednotlivých ročních programů.
 

vytisknout  e-mailem