Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Domovník - preventista

 • Obecné informace o projektu
 • Realizační tým
 • Aktuality
 • Související dokumenty
 • Metodické výstupy
 • Evaluační studie

Obecné informace o projektu

Obecné informace o projektu

Název projektu:
Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

EU - ESF-OPZ

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příjemce podpory z OPZ:
Česká republika - Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad štolou 936/1, 170 00 Praha 7

Rozpočet projektu: 25 505 307,36 Kč

Realizace projektu od: 01. 09. 2016
Realizace projektu do: 31. 10. 2020

Partneři: ne

Předmětem projektu je vytvoření nových účinných nástrojů pro sociální začleňování a boj s chudobou:

 1. Nástroj pro sociální začleňování a boj s chudobou - "Metodika výběru, činnosti a přípravy Domovníků - preventistů"

 2. Nástroje pro hodnotící a kvalifikační standardy nové pracovní pozice - "Hodnotící a kvalifikační standardy pracovní pozice Domovníků - preventistů"

 3. Nástroj pro výběr obcí (minimálně 10 obcí v ČR po dobu 24 měsíců) - "Metodický standard pro výběr obcí zařazených do projektu OP Z Domovník - preventista". Metodický standard bude vycházet z obsahu Výzvy č. 29/2015. Zaručí mj. nemožnost kolize financování se všemi jinými, již vyhlášenými Výzvami (např. KPSVL)

Na základě zpracování a uvedení do praxe těchto metodik a standardů vznikne v rámci Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) nová pracovní pozice, která umožní osobám pocházejícím a žijícím v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) nalézt své uplatnění na trhu práce, získat novou kvalifikaci, platnou po celé ČR a snadněji se začlenit mezi majoritu.

Zaměstnání 30 osob na pozici Domovník – preventista má v projektu 2 základní výstupy:

 1. Zaměstnání 30 osob v posledních 24 měsících realizace projektu na pozici DP, včetně ověření zpracovaných metodik a standardů v praxi. Bez ověření v praxi by zpracování metodik a standardů a jejich následné zavedení do NSK a NSP nemělo význam.

 2. Přenos získaných doporučení dalším městům/obcí, které mají problémy s bytovými jednotkami, resp. s nájemníky těchto bytových jednotek v SVL a nabídka tohoto inovativního způsobu prevence v praxi.

  

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník - preventista.

Dílčí cíle projektu:

 1. Nastavení a zachování kontinuity pravidel pro sociální začleňování a boj s chudobou - vytvoření nového účinného nástroje "Metodika výběru, činnosti a přípravy Domovníků - preventistů" - pomocí nové Metodiky se vytvoří nový účinný nástroj pro sociální začleňování a boj s chudobou, který bude specifikovat konkrétní podmínky výběru, způsob činnosti v oblasti prevence nejen v oblasti dodržování Domovního řádu, údržby bytového fondu, standardů bezpečnosti, ale i podmínek veřejného pořádku v okolí ubytovacího zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována zpracování podrobných Metodických pokynů a Pracovních listů pro vedoucí - garanty a patrony Domovníka - preventisty a pro tuto cílovou skupinu v jednotlivých typových situacích.

 2. Vytvoření hodnotících a kvalifikačních standardů nové pracovní pozice Domovník - preventista.

 3. Zpracování nového metodického standardu pro výběr obcí zavádějící pracovní pozici Domovník - preventista.

 4. Zaměstnat osoby z řad sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na pracovní pozici Domovník - preventista - ve spolupráci s vedením obcí bude zaměstnáno 30 osob na danou pozici v minimálně 10 obcích v ČR po dobu 24 měsíců. Nabídka nové pracovní příležitosti bude realizována v rámci výběrového řízení a v součinnosti s osobami působícími v oblasti prevence na místní úrovni, terénními sociálními pracovníky a Úřadem práce. Přednost při výběru budou mít osoby žijící v bytových jednotkách, ve kterých mají působit (ty musí být ve vlastnictví obcí), dodržující základní pravidla stanovená Domovním řádem, ochotné a schopné podílet se spolu s ostatními bezpečnostními složkami na dodržování bezpečnosti, veřejného pořádku v domě a mající neformální autoritu u ostatních nájemníků.

Cílová skupina:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

 • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

  

Předmětem projektu jsou následující aktivity:

Klíčová aktivita 01 - Řízení a administrace projektu

Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Řízení a administrace projektu bude prováděno v souladu s pravidly Operačního programu Zaměstnanost, v souladu s právním aktem a dalšími metodickými dokumenty. Administrace projektu bude zajištěna zejména prostřednictvím zpráv o realizaci a žádostí o platbu. Projekt bude řízen na úrovni každodenního průběhu projektovým manažerem, který bude hrazen z nepřímých nákladů projektu. Za řádnou realizaci projektu z hlediska kvality, času, financí a dosažení stanovených výstupů zodpovídá ředitel projektu, který bude pověřen ministrem vnitra řízením projektu.

Klíčová aktivita 02 - Vytvoření metodiky DP jako nového nástroje pro sociální začleňování a boj s chudobou

Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Pomocí nové Metodiky se vytvoří nový účinný nástroj pro sociální začleňování a boj s chudobou, který bude specifikovat konkrétní podmínky výběru, způsob činnosti v oblasti prevence nejen v oblasti dodržování Domovního řádu, údržby bytového fondu, standardů bezpečnosti, ale i podmínek veřejného pořádku v okolí ubytovacího zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována zpracování podrobných Metodických pokynů a Pracovních listů pro vedoucí - garanty a patrony Domovníka - preventisty a pro tuto cílovou skupinu v jednotlivých typových situacích. Na počátku projektu bude externím subjektem zpracována základní Metodika, která se bude v průběhu celého projektu průběžně aktualizovat. Zejména se do ní zapracují zkušenosti z vlastního zaměstnání cílové skupiny po dobu 24 měsíců (viz KA č. 5). Na závěr projektu tak vznikne ucelený výstupní standard, který se bude následně využívat pro zaměstnávání občanů na pozici Domovník – preventista v obcích. Jedná se o jeden z výstupů projektu a zároveň o velice užitečný podklad pro obce začínající s nově vytvořenou pracovní pozicí Domovník - preventista.

Klíčová aktivita 03 - Nastavení kvalifikačních standardů pro novou pracovní pozici Domovník - preventista a příprava podkladů k zakotvení této pracovní pozice v Národní soustavě povolání

I tato aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu jeho trvání. Aktivitu bude zabezpečovat zcela realizační tým projektu. Na počátku projektu budou zpracovány a nastaveny kvalifikační standardy pro novou pozici Domovník - preventista, které se budou v průběhu celého projektu průběžně aktualizovat. Zejména se do ní zapracují zkušenosti z vlastního zaměstnání cílové skupiny po dobu 24 měsíců (viz KA č. 5), včetně dalších KA. Na závěr projektu tak vznikne ucelený podklad pro zakotvení této pracovní komise v Národní soustavě povolání pro další využití zejména pro obce, jako možné zaměstnavatele.

Tato KA je jedním z inovativních prvků projektu. Přináší parametry standardizace v oblasti vzdělávacích modulů, supervizí a ověřování získaných vědomostí, tzn. kvalifikačních zkoušek - zkoušek odborné způsobilosti. V tomto případě se jedná o standardizaci národního, resp. nadnárodního charakteru, neboť směřuje ke kompatibilitě v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání, resp. evropského kvalifikačního rámce. Nejobjektivnějším kritériem kvality vzdělávání je jeho výstup. Pro tyto výstupy musí existovat jejich vzorová podoba, která bude postupně jednoznačně popsaná a umožní tak zájemcům o tuto pozici absolvovat vzdělávání příslušného rozsahu, jež bude ověřitelné před autorizační komisí. Zájemce tak získá soubor ověřitelných znalostí pro výkon této činnosti, uplatnitelných na trhu práce, složí zkoušku a získá osvědčení. 

Klíčová aktivita 04 - Definování podmínek a kritérií pro výběr obcí a jejich výběr pro pilotní ověření nově zaváděné pracovní pozice Domovník - preventista

Tuto aktivitu bude opětovně zpracovávat realizační tým. Časově je připravena v navrhovaném harmonogramu tak, aby před plněním KA č. 5 byl dostatečný časový prostor pro kvalitní přípravu podmínek a kritérií pro výběr obcí do vlastního projektu.
V definovaných kritériích bude zejména stanoveno:

 • Obsah spolupráce, zajištění odpovědnosti mezi obcí a realizátorem projektu.

 • Podmínky pro výběr obcí.

 • Podmínky pro zaměstnání cílové skupiny.

 • Finanční převody mezi realizátorem projektu a vybranou obcí.

 • Časová posloupnost jednotlivých kroků při zabezpečení zaměstnávání cílové skupiny mezi realizátorem projektu a vybranou obcí.

Na základě jednoznačně stanovených podmínek a kritérií, lze vybrat obce vhodné pro zapojení do projektu. Jedná se o podklad, který bude mít doporučující charakter i do budoucna při zavádění nové pracovní pozice Domovník - preventista. Na definování podmínek se bude podílet realizační tým, konkrétně věcný gestor a asistent projektu ve spolupráci s dodavatelem vzdělávacích aktivit projektu. Zpracovaný podklad bude sloužit zároveň pro šíření výstupů a propagace projektu při jednání s představiteli dalších měst a obcí.

Klíčová aktivita 05 - Zaměstnání cílové skupiny a zvyšování kvalifikačních předpokladů - vstupní, průběžné vzdělávání, supervize

Klíčová aktivita je navržena v délce 24 měsíců pro cílovou skupinu. Ve spolupráci s vedením obcí bude zaměstnáno 30 osob na pozici Domovník - preventista a z řad sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených ve společnosti v minimálně 10 obcích v ČR po dobu 24 měsíců. Nabídka nové pracovní příležitosti pro 30 osob bude realizována v rámci výběrového řízení a v součinnosti s osobami působícími v oblasti prevence kriminality na místní úrovni, terénními sociálními pracovníky a Úřadem práce. Přednost při výběru budou mít osoby žijící v bytových jednotkách, ve kterých mají působit (bytové jednotky musí být ve vlastnictví obcí), dodržující základní pravidla stanovená Domovním řádem, ochotné a schopné podílet se spolu s ostatními bezpečnostními složkami na dodržování bezpečnosti, veřejného pořádku v domě a mající neformální autoritu u ostatních nájemníků. Tuto část KA zabezpečí opět realizační tým projektu. Zvyšování kvalifikačních předpokladů (vstupní, průběžné vzdělávání a supervizi) zabezpečí externí dodavatel. Forma a metody vzdělávání vychází z předpokladu, že posluchači jsou osoby s nižším stupněm vzdělání, ve většině případů pouze základním. Vycházíme z předpokladu, že tyto osoby nejsou zvyklé se učit, dlouho se soustředit, samostatně studovat. Zároveň již dávno mají za sebou školní věk a spousta věcí je pro tyto osoby obtížně zapamatovatelná.

Vzdělávací proces Domovníků - preventistů předpokládá zavedení nových forem a metod, využití supervizí a individuálního koučingu včetně využití různých výukových pomůcek, textů, myšlenkových map.

Součástí je evaluace vzdělávacího systému 1x za 6 měsíců formou dotazníků a individuálního pohovoru.

Realizátor: externí dodavatel v součinnosti s věcným gestorem a asistentem projektu

Klíčová aktivita 06 - Osvěta v oblastech sociálního začleňování a boj s chudobou a komunikační a informační opatření projektu

Klíčová aktivita č. 6 bude částečně realizována externím dodavatelem. Budou vytvořeny podklady pro tisk, realizován tisk a distribuce 3 příruček pro cílovou skupinu. Všechny tři příručky budou dále šířeny do obcí, které budou mít zájem o tuto novou pozici. Informace budou také zveřejněny na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz) Dále budou externím dodavatelem vytvořeny podklady pro zpracování a realizaci DVD pro cílovou skupinu. DVD budou dále šířeny i do obcí, které budou mít zájem novou pozici realizovat. Informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz). Budou realizována setkání představitelů obcí, které nejsou v tomto projektu zapojeny, kde jim bude průběh projektu představen. Budou seznámeni s podmínkami, výstupy i přínosy existence Domovníků - preventistů v obci. V rámci osvěty budou realizována informační setkání úřadů práce a sociálních odborů pro seznámení s existencí nové pracovní pozice.

Realizátor: externí dodavatel v součinnosti s věcným gestorem a asistentem projektu

Dílčí část bude zabezpečovat realizační tým. Budou připraveny a zrealizovány celkem 3 konference (úvodní - na počátku projektu; po ukončení zaměstnání cílové skupiny a závěrečná - před koncem celého projektu). Konference budou připraveny zejména pro cílovou skupinu projektu, pro zapojené i další obce, pro pracovníky státní správy, samospráv. Informace budou též zveřejněny na webových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz). Veškerou publicitu projektu bude zabezpečovat realizační tým projektu. Zejména budou využívány resortní internetové stránky (www.mvcr.cz), dále preventivní web (www.prevencekriminality.cz) a také resortní časopisy Policista a Veřejná správa.

Klíčová aktivita 07 - Sebeevaluace

V rámci této aktivity projektu bude vyhotovena evaluace, která bude zpracována již v průběhu realizace projektu s cílem zhodnotit nastavení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků (dopadů). V prvních fázích bude tedy evaluace zaměřena primárně procesně, včetně dílčích formativních aspektů, v pozdější fázi projektu je evaluace zaměřena primárně na výsledky (dopady). Evaluační aktivity musí začít nejpozději v polovině realizace projektu. Výstupem evaluace bude evaluační studie složená ze tří částí, tj. vstupní, průběžné a závěrečné zprávy. Tato aktivita bude realizována dodavatelsky.

Každá dílčí sebeevaluace bude:

 • obsahovat hodnocení procesní, tzn. zda projekt funguje tak, jak bylo zamýšleno a zda přináší očekávané dopady,
 • obsahovat hodnocení dopadové, tzn. jaký je skutečný příspěvek projektu a jeho skutečný dopad,
 • obsahovat zapojení klíčových aktérů subjektů, kteří mají zájem na realizaci evaluace a mohou jeho úspěšnost ovlivnit a to prostřednictvím pohovorů nebo dotazníkovým šetřením,
 • mít vymezena evaluační kritéria a k nim pak obecné i specifické otázky pokrývající hlavní evaluační kritéria,
 • mít definované nastavení hodnotících kritérií,
 • mít zpracovaný rámcový návrh evaluačního designu, analýzu kontextu a dopadu, plán řízení sebeevaluace,
 • diseminována zainteresovaným stranám a cílové skupině obecně.

  

Realizační tým

EU - ESF-OPZ

Realizační tým

Název projektu:
Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Ředitel projektu:
JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality

Věcný gestor projektu:
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality

Projektový manažer:
Mgr. Kamila Knotková, odbor projektového řízení

Finanční manažer:
Ing. Josef Brandejs, odbor projektového řízení

Asistent finančního manažera:
Ing. Věra Rybáková, odbor prevence kriminality

Koordinátor cílové skupiny:
Radka Vaňasová, odbor prevence kriminality

Garant za sebeevaluaci:
Ing. Jiřina Svitáková, Ph.D., MBA

Rozpočtář projektu:
Bc. Michaela Zimandlová, odbor prevence kriminality

Aktuality

EU - ESF-OPZ

Aktuality

Název projektu:
Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

  

Ze strany Řídícího orgánu OPZ byla schválena změna na projektu spočívající v prodloužení zaměstnávání Domovníků - preventistů i v roce 2020, a to do 31. 3. 2020.

Požadavek na prodloužení zaměstnávání domovníků - preventistů (cílové skupiny) byl opodstatněn zejména:

 • Pozitivním přínosem působení domovníků - preventistů v obcích.
 • Zájmem zúčastněných měst o udržení domovníků - preventistů na pozicích.
 • Zvýšením bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku v lokalitách, kde domovníci - preventisté působí.
 • Snížením výskytů sociálně patologických jevů a kriminálního jednání v lokalitách, kde domovníci - preventisté působí.
 • Požadavkem domovníků - preventistů opodstatněným argumentací, že "v okamžiku, kdy si nájemníci a obyvatelé ubytoven zvykli na jejich přítomnost a pomoc, blíží se konec jejich působení".
 • Motivací domovníků - preventistů ke vzdělávání a zvyšování kvalifikace i v roce 2020.
 • Požadavkem realizačního týmu na možnost sledování a vyhodnocení výsledků pilotního ověření zaměstnávání cílové skupiny při prodloužení projektu, zejm. v souvislosti s nastavením začlenění domovníků - preventistů do organizační struktury města.
   

V projektu zůstanou v r. 2020 zapojeny všechny zúčastněné obce s výjimkou měst Kadaň a Valašské Meziříčí, která si zajistila financování domovníků - preventistů od ledna 2020 z jiných zdrojů

Průběžná konference projektu Domovník - preventista

  

Související dokumenty

EU - ESF-OPZ

Související dokumenty

Název projektu:
Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci

Registrační číslo:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003723

Příručky:

 1. Komuikace, cílové skupiny a dobrá praxe (pdf, 1,7 MB)
 2. Pracovní pozice - Domovník-preventista (pdf, 1,4 MB)
 3. Mentor - garant, gestor, koordinátor a mediátor Domovníka-preventisty (pdf, 1,4 MB)
 4. Kritéria, podmínky, rozhodovací proces (pdf, 2 MB)
 5. Vedení obce, zastupitelé (pdf, 2 MB)

  

  

Metodické výstupy

Evaluační studie

vytisknout  e-mailem