Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016

Žádosti o dotace se podávají nejpozději do 30. června 2016  

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu:

„Bezpečnostní dobrovolník“ v roce 2016

 

                                                         Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality)

                                                                                                     v y h l a š u j e

za účelem podpory dobrovolnictví a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování veřejného pořádku na místní úrovni výběrový dotační program „Bezpečnostní dobrovolník“.

Žádost o dotaci na rok 2016 může podat obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen „obec“). V případě nezajištění finančních prostředků si zadavatel vyhrazuje právo výzvu nerealizovat.

Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři a v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy a s dokumentem „Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky a povinné náležitosti projektů v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník“ (dále jen „Zásady“). Projekt obce, na jehož realizaci má být dotace udělena, musí splňovat podmínky dotačního programu stanovené v Zásadách. Nad rámec těchto Zásad se pro dotační řízení v roce 2016 stanoví, že pojištění dobrovolníků bude dotováno maximálně částkou 1500 Kč na osobu (což příjemci samozřejmě nebrání uzavřít dražší pojistku a dofinancovat ji z vlastních zdrojů) a finanční odměna pro koordinátora bude dotována maximálně v rozsahu 20 hodin za měsíc

Je důležité, aby v projektu, na který je žádáno o dotaci, byly zcela jednoznačně, jasně a konkrétně popsány úkoly a činnosti, které mají dobrovolníci vykonávat, mělo by být popsáno, jaké situace mají řešit a konkrétně jakým způsobem (ideálně včetně příkladů ke každé klíčové aktivitě), popř. stanovit, které činnosti jsou prioritní.

Současně je třeba zdůraznit, že ačkoliv mají bezpečnostní dobrovolníci, stejně jako kdokoliv jiný, právo oznámit příslušnému orgánu podezření ze spáchání přestupku, zadržet pachatele trestného činu podle trestního řádu atd., nemělo by být využívání těchto oprávnění jejich prioritou a hlavní aktivitou. Jinými slovy, oprávnění dobrovolníků (která jsou dána každému), nelze zaměňovat s činnostmi, které mají vykonávat. Hlavním účelem působení bezpečnostních dobrovolníků má být prevence a pomoc osobám, které pomoc potřebují, nikoliv přímé zasahování proti nelegální činnosti.

Žádost včetně všech příloh je nutno zaslat v elektronické podoběprostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra anebov písemném vyhotovení, které musí být opatřeno podpisem statutárního zástupce a razítkem obce, na adresu:

Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kopie žádosti (včetně všech jejích příloh) musí být vždy současně zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz, a to ve formátu Excel a Word (dle formátu příloh Zásad).

Žádosti o dotace podejte nejpozději do 30. června 2016. Z hlediska včasnosti podání žádosti rozhoduje datum odeslání (tj. poštovní razítko podání originálů žádosti / datum odeslání zprávy datovou schránkou).
 

Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Kuřátková (jitka.kuratkova@mvcr.cz)


Přílohy:

 • Zásady poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky a povinné náležitosti projektů v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník
 • Příloha č. 1 Zásad – formulář žádosti o dotaci
 • Příloha č. 2 Zásad – příloha formuláře žádosti o dotaci

   

   

  Mgr. David Chovanec
  ředitel odboru bezpečnostní politiky
  a prevence kriminality

vytisknout  e-mailem