Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní inženýrství

Informace týkající se dopravního inženýrství 

 • Reklamní zařízení
 • Rozšíření obecného užívání
 • Zvláštní užívání
 • Pevné překážky
 • Stavby dálnic
 • Dopravní značení
 • Odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia ČR

Reklamní zařízení

Reklamní zařízení

1.1. Základní informace

Problematika zřizování a provozování reklamních zařízení je upravena především v:

§ 25 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upravující tzv. zvláštní užívání pozemních komunikací (= užívání pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které jsou určeny).

Zvláštní užívání spočívající v zřízení a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li zřízení a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:

 1. nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními;
 2. nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci;
 3. pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení; a
 4. reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku.
   

§ 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upravující zřizování a provozování reklamních zařízení v tzv. silničním ochranném pásmu (= prostor mimo souvisle zastavěné území obce sloužící k ochraně pozemní komunikace, blíže viz § 30 tohoto zákona)

 1. Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení.
 2. Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
 3. Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odst. 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.
   

Jak vyplývá z výše uvedeného, u dálnic a silnic I. třídy se nepovolují reklamní zařízení viditelná z pozemní komunikace sloužící k jinému účelu než k označení provozovny.
Povolení zřídit a provozovat reklamní zařízení sloužící k označení provozovny vydává pro dálnice na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, Ministerstvo dopravy po předchozím souhlasu:

 • vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,
 • Ministerstva vnitra.
   

Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2012 (pdf, 39 kB)

  

1.2. Skutečnosti "jinak narušující provoz na pozemních komunikacích"

Skutečnosti, které "jinak narušují provoz na pozemních komunikacích" (viz § 25 odst. 7 písm. b) a § 31 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), a při jejichž výskytu neudělí Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR ve správním řízení souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení na dálnici, silnici, místní komunikaci I. nebo II. třídy, jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu, jsou definovány v Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2012 (pdf, 39 kB).

U dálnic (kde zřízení a provozování reklamních zařízení podléhá předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra) je tedy za skutečnosti jinak narušující provoz na pozemních komunikacích považováno:

 • nevhodně umístěné reklamní zařízení
  • reklamní zařízení umístěné na dálnici, jejím silničním pomocném pozemku nebo v jejím ochranném pásmu, a které svou konstrukcí zakrývá dopravní značku, světelný signál, zařízení pro provozní informace nebo dopravní zařízení; to neplatí pro svodidla;
  • reklamní zařízení umístěné jakýmkoli způsobem nad dálnicí;
  • reklamní zařízení sloužící k označení provozovny umístěné na dálnici, jejím silničním pomocném pozemku nebo v jejím ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od jiného reklamního zařízení sloužícího k označení provozovny; tato vzdálenost neplatí pro reklamní zařízení sloužící k označení provozovny, ve které jsou poskytovány služby výhradně uživatelům předmětné dálnice (např. čerpací stanice pohonných hmot, motorest, motel, autoservis);
 • nevhodně provedené reklamní zařízení
  • činná plocha reklamního zařízení není v jedné rovině;
  • reklamní zařízení má více než jednu činnou plochu;
  • konstrukce nebo činná plocha reklamního zařízení je pohyblivá a proměnná;
  • povrch reklamního zařízení je vyroben z lesklého, odrazivého nebo fluorescenčního materiálu;
  • výměra činné plochy reklamního zařízení sloužícího k označení provozovny umístěného:
   - 1) na dálnici, jejím silničním pomocném pozemku nebo v jejím ochranném pásmu ve vzdálenosti do 50 metrů od osy přilehlého jízdního pásu převyšuje 20 m2;
   - 2) v ochranném pásmu dálnice ve vzdálenosti
   -- 2.1) do 100 metrů od osy přilehlého jízdního pásu převyšuje 30 m2,
   -- 2.2) do 250 metrů od osy přilehlého jízdního pásu převyšuje 50 m2.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele mohou být při rozhodování o udělování souhlasu zohledněny další skutečnosti (např. místo častých dopravních nehod), výše neuvedené, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 11. listopadu 2022

  

Rozšíření obecného užívání

Rozšíření obecného užívání

Ministerstvo vnitra je podle § 24b odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích., ve znění pozdějších předpisů, dotčeným orgánem při vydávání opatření obecné povahy, kterým se určují pozemní komunikace nebo jejich úseky, na nichž lze užít za stanovených podmínek vozidlo, jehož parametry podle § 24b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích překračují hodnoty stanovené zákonem o silničním provozu.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 24. ledna 2024

  

Zvláštní užívání

Zvláštní užívání

Ke zvláštnímu užívání dálnic (tzn. k užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny) se Ministerstvo vnitra vyjadřuje na základě § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o povolení zvláštního užívání dálnice se předkládá Ministerstvu dopravy, náležitosti žádosti stanoví § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 10. listopadu 2022

  

Pevné překážky

Pevné překážky

Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

Pevnou překážku lze umístit na dálnici pouze na základě povolení Ministerstva dopravy vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 10. listopadu 2022

  

Stavby dálnic

Stavby dálnic

Ministerstvo vnitra je dotčeným orgánem, který podle § 16 odst. 1  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření k záměru stavby dálnice z hlediska zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na této pozemní komunikaci.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 24. ledna 2024

  

Dopravní značení

Dopravní značení

Podle § 77 odst.1 a 2 a § 124 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) stanoví místní a přechodnou úpravu provozu a užití zařízení pro provozní informace na dálnici Ministerstvo dopravy po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra.

Návrhy užití dopravních značek, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace se předkládají přímo Ministerstvu dopravy a jsou zpracovávány zpravidla odbornými firmami zabývajícími se speciálně projektováním dopravního značení.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 10. listopadu 2022

  

Odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia ČR

Odvolání proti rozhodnutí Policejního prezidia ČR

Ministerstvo vnitra rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR v řízeních o obnově řízení a v přezkumném řízení na základě § 89 odst. 1 a § 95 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 10. listopadu 2022

  

vytisknout  e-mailem