Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní inženýrství

Informace týkající se dopravního inženýrství 

Reklamní zařízení

1.1. Základní informace

Problematika zřizování a provozování reklamních zařízení je upravena především v:

§ 25 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upravující tzv. zvláštní užívání pozemních komunikací (= užívání pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které jsou určeny).

Zvláštní užívání spočívající v zřízení a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li zřízení a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:

 1. nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními;
 2. nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci;
 3. pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení; a
 4. reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku.
   

§ 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upravující zřizování a provozování reklamních zařízení v tzv. silničním ochranném pásmu (= prostor mimo souvisle zastavěné území obce sloužící k ochraně pozemní komunikace, blíže viz § 30 tohoto zákona)

 1. Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení.
 2. Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
 3. Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odst. 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.
   

Jak vyplývá z výše uvedeného, u dálnic a silnic I. třídy se nepovolují reklamní zařízení viditelná z pozemní komunikace sloužící k jinému účelu než k označení provozovny.
Povolení zřídit a provozovat reklamní zařízení sloužící k označení provozovny vydává pro dálnice na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, Ministerstvo dopravy po předchozím souhlasu:

 • vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,
 • Ministerstva vnitra.
   

Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2012 (pdf, 39 kB)

  

1.2. Skutečnosti "jinak narušující provoz na pozemních komunikacích"

Skutečnosti, které "jinak narušují provoz na pozemních komunikacích" (viz § 25 odst. 7 písm. b) a § 31 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), a při jejichž výskytu neudělí Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR ve správním řízení souhlas se zřízením a provozováním reklamního zařízení na dálnici, silnici, místní komunikaci I. nebo II. třídy, jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu, jsou definovány v Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2012 (pdf, 39 kB).

U dálnic (kde zřízení a provozování reklamních zařízení podléhá předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra) je tedy za skutečnosti jinak narušující provoz na pozemních komunikacích považováno:

 • nevhodně umístěné reklamní zařízení
  • reklamní zařízení umístěné na dálnici, jejím silničním pomocném pozemku nebo v jejím ochranném pásmu, a které svou konstrukcí zakrývá dopravní značku, světelný signál, zařízení pro provozní informace nebo dopravní zařízení; to neplatí pro svodidla;
  • reklamní zařízení umístěné jakýmkoli způsobem nad dálnicí;
  • reklamní zařízení sloužící k označení provozovny umístěné na dálnici, jejím silničním pomocném pozemku nebo v jejím ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 m od jiného reklamního zařízení sloužícího k označení provozovny; tato vzdálenost neplatí pro reklamní zařízení sloužící k označení provozovny, ve které jsou poskytovány služby výhradně uživatelům předmětné dálnice (např. čerpací stanice pohonných hmot, motorest, motel, autoservis);
 • nevhodně provedené reklamní zařízení
  • činná plocha reklamního zařízení není v jedné rovině;
  • reklamní zařízení má více než jednu činnou plochu;
  • konstrukce nebo činná plocha reklamního zařízení je pohyblivá a proměnná;
  • povrch reklamního zařízení je vyroben z lesklého, odrazivého nebo fluorescenčního materiálu;
  • výměra činné plochy reklamního zařízení sloužícího k označení provozovny umístěného:
   - 1) na dálnici, jejím silničním pomocném pozemku nebo v jejím ochranném pásmu ve vzdálenosti do 50 metrů od osy přilehlého jízdního pásu převyšuje 20 m2;
   - 2) v ochranném pásmu dálnice ve vzdálenosti
   -- 2.1) do 100 metrů od osy přilehlého jízdního pásu převyšuje 30 m2,
   -- 2.2) do 250 metrů od osy přilehlého jízdního pásu převyšuje 50 m2.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele mohou být při rozhodování o udělování souhlasu zohledněny další skutečnosti (např. místo častých dopravních nehod), výše neuvedené, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 11. listopadu 2022

  

vytisknout  e-mailem