Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dopravní inženýrství

Informace týkající se dopravního inženýrství 

Reklamní zařízení

Základní informace

Od 1.9.2012 se u dálnic a rychlostních silnic nepovolují reklamní zařízení viditelná z pozemní komunikace sloužící k jinému účelu než k označení provozovny.

 
Problematika zřizování a provozování reklamních zařízení u dálnic a rychlostních silnic je upravena především v:
 

§ 25 odst. 7 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upravující tzv. zvláštní užívání pozemních komunikací (= užívání pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které jsou určeny)

Zvláštní užívání spočívající v zřízení a provozování reklamního zařízení může povolit příslušný silniční správní úřad nejdéle na dobu pěti let, bude-li umístění a provozování reklamního zařízení splňovat tyto podmínky:

a) nebude jej možné zaměnit s dopravními značkami ani dopravními zařízeními,
b) nebude oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci,
c) pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní zařízení, bude vybavena na náklad vlastníka reklamního zařízení svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení a
d) reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku.

§ 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, upravující zřizování a provozování reklamních zařízení v tzv. silničním ochranném pásmu (= prostor mimo souvisle zastavěné území obce sloužící k ochraně pozemní komunikace, blíže viz § 30 tohoto zákona)

(1) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení..
(2) Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže-li oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.
(3) Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze pokud splňuje podmínky podle odst. 2 a slouží-li k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.

Povolení pro zřizování a provozování reklamních zařízení pro dálnice a rychlostní silnice  vydává na dobu určitou, nejdéle na dobu pěti let, Ministerstvo dopravy po předchozím souhlasu:

  • vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,
  • Ministerstva vnitra
 

 


Odbor bezpečnostní politiky, 19. 11. 2012

vytisknout  e-mailem