Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doporučení k výběru a přípravě APK

 Část c 5 

Doporučení pro rozhodovací proces samosprávy k výběru asistentů prevence kriminality v přípravě jejich vedení příslušníkem Policie ČR

Realizace projektu „Asistent prevence kriminality“ (dále jen „APK“) v obcích a městech, kde nepůsobí obecní/městská policie (dále jen "MP") je možná pouze za předpokladu, že činnost APK bude garantována po odborné stránce vybranými příslušníky Policie ČR (dále jen „PČR“), pověřeným strážníkem obecní policie z okolního města, se kterým je uzavřena veřejnoprávní smlouva a pracovníkem obce, ve které má APK působit.

Níže uvedené podněty jsou zobecněním dobré praxe z obcí Osoblaha, Velké Hamry a Žlutice, kde byl v letech 2012 až 2014 realizován projekt APK pod patronací PČR a samosprávy. Doporučení je specifikací základní pomůcky „Základní doporučení pro rozhodovací proces samosprávy k výběru, přípravě a vedení asistentů prevence kriminality“ - blíže viz.

 

V přípravném rozhodovacím období před zahájením projektu je žádoucí:

 • definovat cíle projektu a jejich reálnost na základě zhodnocení stávající bezpečnostní situace v obci s důrazem na místní a osobní znalost včetně aktuálních hrozeb a rizik;
 • v místě, kde není ustanovena obecní policie rozhodnout, kdo z možných zástupců MP nebo obvodního oddělení PČR bude odborně a metodicky garantovat činnost APK (dojezdová vzdálenost MP, typ OO PČR, početní stavy, ochota převzít odpovědnost);
 • podmínkou pro garanci činnosti APK městskou policií z okolního města je, že i toto město disponuje APK a má již vytvořenu pozici Mentora. Ten pak vykonává svoji činnost i pro nové APK v obci, se kterou byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nebo je zvolen Mentor nový, který např. v obci bydlí či tam již vykonával funkci okrskáře;
 • uzavřít dohodu (ideálně písemnou) s příslušným vedoucím obvodního oddělení PČR (vedením MP), včetně informování nadřízeného služebního funkcionáře, tedy vedoucího příslušného územního odboru PČR (rada/zastupitelstvo sousední obce);
 • oslovit a ustanovit vhodnou osobu Mentora z řad policistů obvodního oddělení (strážníka MP), který je ztotožněn s rolí vedoucího, preventisty, neformálního „parťáka,“ kouče a mediátora s tím, že jeho osobnostní a profesní kvality by měly být blízké pomáhající profesi pomahače, motivátora a zařadit jej do komise pro výběr APK;
 • stávající dobrá praxe potvrzuje, že na tuto pozici může být vybrán policista zařazený do pracovní skupiny pro menšiny nebo přímo vedoucí oddělení, který je vnitřně ztotožněn s potřebou APK a je přesvědčen o smysluplnosti této formy situační a sekundární prevence kriminality. Nefungují jednostranná rozhodnutí, jak ze strany PČR i samosprávy, kdy druhá strana je do realizace projektu donucena.
 • vytvořit základní organizačně pracovní podmínky pro vzájemnou součinnost APK a jejich Mentora včetně definování časového rámce a podmínek řízení (tzn. ukládání úkolů a priorit, vyhodnocování jejich plnění, sbírání a řešení konkrétních podnětů, stanovení frekvence setkávání Mentora a APK, vytvořit podmínky pro setkávání v budově obce nebo PČR);
 • v součinnosti s odborem prevence kriminality MV ČR (dále jen „OPK“) garantovat výběr a samotnou přípravu APK a Mentora včetně následných supervizí s cílem předejít profesním, osobnostním, lidským selháním a naplnit stanovené cíle projektu.

 Vlastní průběh projektu:

 • každodenní činnost probíhá podle "Základního doporučení pro rozhodovací proces ..." (viz výše) s určitými odlišnostmi.  Mentor se schází s APK a s pověřeným pracovníkem obce minimálně dvakrát do týdne, kdy je prováděno hodnocení splnění stanoveného harmonogramu dlouhodobých, krátkodobých a operativních úkolů, definování priorit na nejbližší období a řešení konkrétních podnětů a problémů zjištěných při práci APK v lokalitě a jejich předávání kompetenčně příslušným orgánům - např. OSPOD, terénní sociální pracovník, odbor správy majetku obce, SKPV PČR);
 • jestliže to situace vyžaduje a obě strany s tím souhlasí, mohou se termíny i místa schůzek APK s Mentorem a pracovníkem obce domlouvat ad hoc s tím, že platí minimálně 2 setkání do týdne (Mentor ani APK zpravidla nepůsobí pouze v jedné lokalitě, ale monitorují bezpečnostní situaci v širším okruhu obce);
 • konkrétní otázky a problémy, týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku mohou být operativně projednávány s Mentorem telefonicky nebo každodenně s pověřeným zástupcem samosprávy při příchodu i odchodu ze služby (např. pracovník správního odboru, který projednává přestupky);
 • APK jsou rovněž v kontaktu se statutárním zástupcem obce/obcí, kde působí, který může operativně upřesňovat konkrétní požadavky samosprávy na bezpečnost a veřejný pořádek a reagovat na podněty APK. Kontakt APK se statutárními zástupci obce zprostředkovává pověřený pracovník obce k vedení APK. Doporučuje se také přímý kontakt statutárních zástupců obce s APK minimálně jednou za měsíc;
 • APK spolupracuje ve vymezených případech i s okrskářem PČR (nebo pokud je vyčleněn policista pro práci s menšinami). 

Závěr:


Činnost APK je smysluplná a efektivní pouze za předpokladu, že všechny zúčastněné strany jsou s projektem ztotožněny, podporují jej a realizují s cílem zajistit větší míru bezpečí a veřejného pořádku. Není-li projekt zúčastněnými stranami (obec, PČR, případně sousední obec s MP) takto přijímán, nedoporučujeme jeho realizaci. OPK může podpořit rozhodování a pozitivní náhled na realizaci projektu uvedením argumentů a zkušeností z dalších více než 50 obcí nebo mohou být uspořádány tréninkově vzdělávací aktivity o přínosech projektu a o preventivní práci v sociálně vyloučených a problémových lokalitách.


V ideálním případě si Mentor svoji pozici vybere sám, zajímají jej nové styly preventivní práce a je schopen komunikovat s APK bezprostředně a neformálně. Rozhodující roli ve vztahu APK a Mentora však vždy hrají jeho osobnostní, profesní a lidské kvality; ochota nejen respektovat tuto profesi, ale i samotný přínos v oblasti situační prevence (a to nejen v rámci předcházení majetkové trestné činnosti) a sekundární prevenci (s důrazem na volnočasové aktivity dětí a mladistvých).
Pozn.: tato metodika je akceptovatelná pro obec i v případě volby Mentora z řad nejbližší obecní policie (viz případ Obrnic a MP Most, nebo Starých Křečan a MP Rumburk; v obou případech úspěch je dán osobností Mentora).

           
Alternativa pro obce, které nemají zřízenu obecní policii spočívající v zaměstnání APK v rámci obce a jeho řízení a metodickém vedení Policií ČR nebo MP sousedního města, musí být předjednána s konzultanty OPK Mgr. Radkem Jiránkem (radek.jiranek@mvcr.cz) nebo JUDr. Tomášem Koníčkem (tomas.konicek@mvcr.cz ) a je schvalována v ojedinělých případech. Činnosti Mentora vykonává příslušník Policie ČR (MP sousední obce) a projekt je modifikován dle individuální situace žadatele.odbor prevence kriminality MV, prosinec 2014

vytisknout  e-mailem