Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doplnění Centrály Czech POINT

Název projektu:
Doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Registrační číslo projektu:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810

Příjemce podpory:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Zdroj financování:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 23:
Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.

Celkový rozpočet: 154 323 775 Kč

Termín zahájení: 1. 2. 2017
Termín ukončení: 30. 11. 2020

Hlavní cíl projektu:
Hlavním cílem předkládaného projektu je doplnění a modernizace technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy - Centrály Czech POINT - za účelem rozšíření její funkčnosti a zvýšení její dostupnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti. Součástí projektu je dále odůvodněné pořízení nezbytně nutných technologií, na kterých bude pořízený informační systém provozován (vybudování, modernizace a doplnění HW a dalšího nezbytného SW).

Dílčí cíle projektu:

 1. Zvýšení stability a bezpečnosti Centrály Czech POINT
  Doplnění, modernizace a rozvoj technologické architektury Centrály Czech POINT a zajištění vysoké dostupnosti služeb Centrály Czech POINT prostřednictvím doplnění technických a technologických požadavků na informační systém kritické informační infrastruktury, vybudování druhé instance a zabezpečení provozu Centrály Czech POINT ve dvou geograficky oddělených lokalitách včetně zajištění provozních technologií, zásadní zvýšení předpokladů pro zajištění vysoké dostupnosti a bezvýpadkového provozu Centrály Czech POINT a ochrany zpracovávaných dat, úpravy současné architektury HW a SW a nasazení bezpečnostních prvků vyžadovaných zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále také "zákon o kybernetické bezpečnosti") a souvisejícími vyhláškami jako je software pro monitoring, antivirovou kontrolu atd.

 2. Implementace Nařízení eIDAS
  Implementací technických prostředků pro autentizaci uživatelů pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci ve smyslu Nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, zajištění možnosti provést autentizaci všem držitelům prostředku pro elektronickou identifikaci, vydaného jakýmkoli poskytovatelem identifikačních služeb na území EU.

 3. Modernizace Centrály Czech POINT
  Technickými a technologickými úpravami dojde k modernizaci Centrály Czech POINT a souvisejících aplikací (např. webová aplikace Czech POINT, Správa dat, formulářový server atp.) nezbytných po poskytování služeb Czech POINT. Úpravy budou zahrnovat aktuální požadavky na moderní informační systém poskytující služby informační společnosti.

 4. Naplnění požadavků zákona o ISVS
  Bude provedena atestace shody způsobilosti Centrály Czech POINT k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní dle § 5 d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, která prokáže naplnění požadavků zákona o ISVS na poskytování příslušných služeb Centrály Czech POINT prostřednictvím referenčního rozhraní.

 5. Publikace dat na eGSB
  V souladu s pravidly publikace dat na eGON Service Bus bude nově vytvořeno rozhraní pro napojení Centrály Czech POINT na eGSB.
   

Výstupy projektu:
- Projekt přinese změny ve dvou konkrétních oblastech:

 1. Bezpečná a stabilní Centrála Czech POINT
  Centrála Czech POINT bude po naplnění cílů projektu provozována na dostatečně dimenzovaném hardware ve dvou vzájemně geograficky oddělených datových centrech včetně komplexního řešení zajištění druhé instance Centrály Czech POINT. Řešení bude obsahovat i bezpečnostní prvky vyžadované prováděcím předpisem k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, jako je software pro monitoring, antivirovou kontrolu atd. To zajistí předpoklady pro bezvýpadkový provoz Centrály, výrazně vyšší míru provozní spolehlivosti a naplní požadavky na zajištění bezpečnosti Centrály Czech POINT.

 2. Nové funkcionality Centrály Czech POINT
  ​Centrála Czech POINT bude po naplnění cílů výrazně modernizována a dojde k zásadnímu rozšíření její funkčnosti, a to na úrovni webové aplikace Czech POINT, webové aplikace Správa dat, webového portálu Czech POINT, formulářového serveru Czech POINT a autentizační brány eIDAS. Inovovaná Centrála Czech POINT tak bude nabízet uživatelsky komfortní služby, jež oprávněnému uživateli (občanovi, soukromoprávnímu subjektu, úředníkovi):

 • umožní přistupovat vzdáleně - prostřednictvím sítě internet - ke službám Centrály Czech POINT, a to i prostřednictvím mobilních zařízení,

 • umožní přihlášení ke službám Centrály Czech POINT každému držiteli prostředku pro elektronickou identifikaci, vydaného jakýmkoli poskytovatelem identifikačních služeb na území EU,

 • poskytne výrazně vyšší uživatelský komfort zaměstnancům OVM, kteří využívají Centrály Czech POINT pro přístup k údajům sdíleného datového fondu veřejné správy,

 • zajistí zvýšení efektivity zaměstnanců OVM při práci s Centrálou Czech POINT,

 • sníží systémové požadavky na technické vybavení klientských pracovišť OVM pracujících s Centrálou Czech POINT.

  

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

  

20. 10. 2017

  

vytisknout  e-mailem