Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality

Zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality (dále jen RVPPK) se po vedením Mgr. Jitky Gjuričové, ředitelky odboru prevence kriminality (dále jen OPK), konalo ve čtvrtek 24. března 2011 v budově Ministerstva vnitra na Letné.

Projednány byly následující body:

  • Děti závislých matek

  • Viktimologický výzkum v EU

  • Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 a úkoly na rok 2011“

  • Dotace na projekty Městského programu prevence kriminality na rok 2011

  • Výsledky výběrového řízení pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím pro rok 2011

MUDr. Jaroslava Lukešová, ředitelka Dětského centra s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií při Fakultní Thomayerově nemocnici, přednesla zajímavý příspěvek o problematice dětí závislých matek. Centrum poskytuje odbornou, zdravotní, výchovnou a psychologickou péči, sociální poradenství a krizovou intervenci ohroženým dětem, dětem s různým typem postižení, těhotným nebo nezletilým matkám, které se akutně nacházejí v těžké situaci a matkám, závislým na návykových látkách. Těhotné drogově závislé ženy a matky jsou v Dětském centru (DC) specifickou skupinou. Jejich pobyt bývá určen soudním rozhodnutím nebo je dobrovolný, vždy je ale nezbytné, aby matka byla k léčbě motivována. Hlavním cílem DC i všech spolupracujících institucí je pomoci uživatelkám drog a jejich dětem s návratem do normálního života, s podmínkou trvalé abstinence. Matky mají během pobytu získat dovednosti v péči o dítě, naučit se nést za sebe i za něj odpovědnost, dosáhnout zvýšení svých rodičovských kompetencí. Úspěch lze očekávat u matek, které spolupracují, dokážou plnit výchovná doporučení a jsou schopné sebereflexe.

Informaci o přípravě viktimologického výzkumu v Evropské unii podali Ing. Jana Spilková a Mgr. Petr Nosál z Českého statistického úřadu. ČSÚ bude s metodickou spoluprací Institutu pro kriminologii a sociální prevenci realizovat ve druhé polovině roku 2013 dle návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) šetření Safety Survey (SASU). Viktimologické studie představují alternativní přístup k měření kriminality. Kladou důraz na oběti trestných činů, jejich zkušenosti a úhel pohledu. Viktimologická šetření v domácnostech a mezi jednotlivci představují hodnotný doplněk informací získaných od policie a soudů. Výzkum SASU s jednotnou evropskou metodikou přispěje k zlepšení metod statistického měření trestných činů a umožní vznik mezinárodně srovnatelných statistik v této oblasti.

Dále byly předloženy výsledky jednání Komise RVPPK pro výběr projektů Městského programu prevence kriminality. RVPPK schválil k rozdělení dotace ve výši 18 457 000 Kč (z toho investice v částce 7 138 000 Kč a neinvestice v částce 11 319 000 Kč) na 128 projektů ze 36 měst. Podrobněji na http://www.mvcr.cz/clanek/programy-prevence-kriminality.aspx

 Nestátním neziskovým organizacím byly v rámci programů „Prevence v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a „Prevence domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou“ poskytnuty dotace pro rok 2011 ve výši 3 636 447,- Kč. Byly přiděleny 4 projektům z oblasti obchodování s lidmi a pomoci obětem ve výši 2 526 447,- Kč a 3 projektům zaměřeným na domácí násilí s důrazem na práci s násilnými osobami v celkové částce 1 110 000,- Kč. Více na www.mvcr.cz/dotace-a-granty.aspx

Přítomní schválili konečnou verzi Zprávy o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2010 a úkoly na rok 2011“ k předložení na jednání vlády.

Na závěr informovala Mgr. Jitka Gjuričová o tom, že materiál Hodnocení systému péče o ohrožené děti – Národní projekt Systému včasné intervence schválila vláda usnesením č. 191 ze dne 17. 3. 2011. Po desetiletém vývoji projektu SVI na odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra byla hlavní gesce za Systém včasné intervence přesunuta na Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a dávkových systémů. MV bude nadále participovat zejména na vytváření informačního systému SVI.

Příští zasedání RVPPK se koná 28. dubna 2011.

Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová
31.3.2011
 

vytisknout  e-mailem