Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technické informace AGA

Technické informace AGA
Asociace Grémium Alarm během posledního půl roku své činnosti vydala tzv. Technické informace AGA. V současné době se jedná o pět dokumentů určených především pro potřeby členské základny, zkušebních laboratoří, certifikačních orgánů, ale i uživatelů poplachových systémů. Uvedené technické informace mají normativní charakter, které odrážejí nejnovější vědecko technické poznatky v oboru bezpečnostních systémů a služeb.
 
Ademco Contact ID Protokol SIA DC -05-1999.09.
Tato technická informace obsahuje zjednodušený přepis protokolu Ademco Contact ID Protokol SIA DC-05-1999.09. Vydali jsme ji pro potřeby členských firem, zkušebních laboratoří, certifikačních orgánů a uživatelů poplachových systémů jako neveřejný dokument. Předmětem technické informace je protokol zpráv pro komunikaci mezi PCO a ústřednami poplachových systémů. Obsahuje cíle, zásady, české názvosloví, požadavky na přenos zpráv a další informace.
  
Příručka správce uzavřeného kamerového systému
Tato technická informace je určena pro správce kamerových systémů a slouží k popisu technických a organizačních opatření zabezpečující správu kamerového systému s ohledem na ochranu osobních údajů těmito zpracovanými. Informace je metodickým návodem obsahujícím pokyny pro obsluhu, pro údržbu, správu záznamů, možné způsoby zabezpečení osobních údajů včetně kontrolních mechanismů.
  
Výběr názvosloví z oboru poplachových systémů – výrazy, definice, zkratky
Tato technická informace stanovuje názvosloví oboru poplachových systémů. Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA) ji vydává pro potřeby členských firem, zkušebních laboratoří, certifikačních orgánů a uživatelů poplachových systémů. Podle potřeby bude technická informace doplňována o nové názvosloví.
 
Cílem vydání tohoto dokumentu je sjednotit pojmy v oboru poplachových systémů především při tvorbě norem a normativních dokumentů a při komunikaci mezi odbornou veřejností a uživateli poplachových systémů. Tato technická informace uvádí soubor výrazů (glosář) použitých v oboru poplachových systémů publikovaných v normách a technických specifikací CENELEC TC-79 a jejich překlad uvedený v Českých technických normách (ČSN). Anglicko-české výrazy a definice jsou uvedeny v příloze A. Přílohy B, C a D uvádějí rejstříky používaných výrazů a zkratek. Tyto publikované výrazy a definice vybrané z norem a technických specifikací jsou zatříděny do 6 různých kategorií dle jejich vydání

Kamery, kamerové systémy a ochrana osobních údajů
Tento dokument shrnuje některé specifické oblasti využití kamerových systémů v praxi a současně upozorňuje na některá rizika vyplývající z odpovědnosti za nakládání s osobními údaji, kterým mohou být vystaveny dotčené osoby ve vazbě k plnění podmínek stanovených zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - v platném znění (dále jen Zákon 101), včetně případného postihu.

Účelem dokumentu je upozornit na možné kolize s výše uvedeným zákonem a nabídnout některé možnosti řešení již ve fázi projektování, realizace a údržby kamerových systémů z hlediska ochrany osobních údajů, pokud jsou tyto údaje v systému nebo jeho částech obsaženy. České právní normy - zákony, vyhlášky, nařízení nebo jim na roveň postavené předpisy se explicitně nezabývají způsobem využívání kamerových systémů. V některých ojedinělých oblastech využití kamerových systémů nepřímo připouštějí nebo jen berou na vědomí – v lepším případě s odkazem na jiné předpisy nebo technické normy.

V návaznosti na vydání Zákona 101 však Úřad pro ochranu osobních údajů vydal řadu dokumentů, kterými vysvětluje svůj oficiální postoj věcně příslušného správního úřadu k nakládání s informacemi, které kamerové systémy zaznamenávají, ukládají a které mohou být osobními údaji ve smyslu uvedeného Zákona 101. Dokumenty UOOU ke kamerovým systémům jsou zveřejněny na webu tohoto úřadu.


Sbírka zásad CCTV
Jedná se o překlad dokumentu Code of Practise. Překlad je proveden systémem norem ISO, tzn. jednotlivé strany obsahují anglickou i českou část. Každý tak má možnost porovnání anglického originálu s českým překladem, popř. udělat si vlastní výklad textu. Code of Practise vydal Výbor pro ochranu osobních údajů ve Velké Británii podle Článku 51 (3)(b) Zákona o ochraně osobních údajů z roku l998 ( "zákon l998"). Jejím účelem je zavedení správného postupu pro správce CCTV (uzavřeného kamerového systému) a podobných sledovacích zařízení.

Všechny prezentované Technické informace AGA je možné zakoupit prostřednictvím sekretariátu AGA nebo sdružení AMBO.


Radka Vaňasová
tajemnice
Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Tel.: 266721831
E-mail: info@gremiumalarm.cz
 
www.gremiumalarm.cz

vytisknout  e-mailem