Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpisy související s poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob

Podle zkušeností z realizace technických projektů prevence kriminality si ne vždy zadavatel podmínek projektu uvědomuje, co vše má od dodavatelské firmy požadovat. Nejen proto vznikl následující text ve spolupráci s partnerskou Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. 

Právní způsobilost k podnikání v oboru technických bezpečnostních služeb

Dodavatel musí být držitelem koncesované živnosti skupiny č. 314 „Technické služby k ochraně majetku a osob“. Jejím obsahem je podle nařízení vlády č. 278 Sb.,: „Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektrických zabezpečovacích systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dostatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.“

V roce 2008 došlo ke dvěma změnám živnostenského zákona jejichž výsledkem je, že podnikatel musí být schopen prokázat bezúhonnost všech svých pracovníků výpisem z rejstříku trestů. Zpřísněny byly i požadavky na bezúhonnost statutárních orgánů firmy.

Je-li dodávka technologie součástí stavby vyžadující stavební povolení, musí být projektová dokumentace zpracována projektantem – autorizovaným inženýrem buď přímo s příslušnou specializací pro elektrotechnická zařízení.Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, distribuční sítě vn/nn a trafostanice vn/nn v rámci stavby, sloužící pro její napájení, dále slaboproudé systémy bezpečnostní, informační, měřicí a regulační. Součástí jsou i zařízení a rozvody médií související s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt. Autorizovaný projektant si může přizvat i neautorizovaného projektanta, který s ním může na projektu spolupracovat v rámci své odbornosti, za projekt je ale odpovědný autorizovaný projektant.

Působnost a odpovědnost autorizovaného inženýra – projektanta

Projektant je osoba vykonávající činnost uvedenou v § 46 a odst. 3 písm. a) Stavebního zákona, která svým jménem a na svoji odpovědnost v rozsahu své působnosti zpracovává územně plánovací dokumentaci a dokumentaci staveb pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Tato osoba musí být autorizovaná v oboru, do kterého projektovaná stavba náleží. Návrh bezpečnostní technologie musí respektovat české technické normy, které se na dodávku vztahují, vedle obvyklých elektrotechnických předpisů platí pro poplachové systémy minimálně tyto základní normy:

 • ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 1: Všeobecné požadavky
 • ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace
 • ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy– Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky
 • ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy2– Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace
 • ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci
 • ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích – Část 5: Přenos videosignálu
 • ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 1: Systémové požadavky
 • ČSN CLC/TS 50134-7 Poplachové systémy– Systémy přivolání pomoci – Část 7: Pokyny pro aplikace
 • ČSN CLC/TS 50136-7 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 7: Pokyny pro aplikace
 • ČSN CLC/TS 50398 Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky
 • ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Vybrané povinnosti firmy související s dodávkou bezpečnostní technologie

Poplachové systémy patří do kategorie výrobků, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem. Montážní firma je tak „další osobou v dodavatelském řetězci, jejíž činnost má prokazatelný vliv na vlastnosti výrobku.“ Její povinnosti vycházejí především ze zákonů o obecné bezpečnosti výrobků, ze zákona o technických požadavcích na výrobky a ze zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku a ze zákona na ochranu spotřebitele. Montáž poplachového systému musí být uživateli předána spolu se srozumitelným návodem (ČSN EN 62079 Zhotovování návodů).

Na instalovaných komponentech kamerových systémů musí být „CE“ značka, udávající, že výrobek je ve shodě s příslušnými nařízeními vlády (17/2003 Sb., nízké napětí; 616/2006 Sb., elektromagnetická kompatibilita; 426/2000 Sb., rádiová zařízení ve znění pozdějších předpisů; 190/2002 Sb., stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů). U rádiových a telekomunikačních zařízení musí navíc být u každého výrobku předávaného montážní firmou uživateli kopie „Prohlášení o shodě“, vystaveného výrobcem, dovozcem nebo osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh EU, podle nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, v platném znění, nebo podle Směrnice 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních. Přípustné je rovněž přiložení tohoto prohlášení v elektronické formě – na CD, nebo uvedení webové adresy, na níž je prohlášení o shodě zveřejněno. V případě, že prohlášení o shodě není v češtině, musí být (např. v návodu k použití) vyjádření v češtině, že výrobce prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními uvedeného nařízení nebo směrnice (toto vyjádření musí být přiloženo rovněž, není-li „Prohlášení o shodě“ u výrobku v písemné formě).

Montážní firma uvádí do provozu výrobky, které mohou ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, a odpovídá uživateli za tyto výrobky, dokonce může být podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku označena za výrobce tohoto výrobku a nést vůči klientovi odpovědnost za veškeré škody způsobené nefunkčností tohoto výrobku.

Elektrická instalace musí být vyhovující i z hlediska bezpečnosti, což dodavatel musí doložit výchozí elektrickou revizí, provedenou osobou kvalifikovanou podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Uvedený výčet není kompletním přehledem povinností dodavatele bezpečnostní technologie, jen uvádí některé předpisy, které jsou více nebo méně zanedbávány při realizacích dodávek těchto systémů.

Informují: Ing. Miroslav Urban, technický tajemník AGA, tel.: 266 721 831, e-mail: urban@gremiumalarm.cz a JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, tel.: 974 833 217, e-mail: sekropk@mvcr.cz


Odbor bezpečnosti a prevence, 17.9.2010

vytisknout  e-mailem