Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Doklad o ubytování

English English

Doklad o vlastnictví bytu nebo domu

 • Takovým dokladem bude originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva s vyznačenou doložkou o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Správní orgán přijme i výpis z veřejně přístupné internetové databáze katastru nemovitostí, popř. prohlášení o vlastnictví nemovitosti s přesným uvedením obce, části obce a čísla popisného či evidenčního a u bytu s uvedením čísla jednotky, pod nímž je byt veden v katastru nemovitostí; pokud však na základě těchto dokladů nebude možné vlastnictví nemovitosti řádně ověřit, vyžádá správní orgán od cizince některý z  výše uvedených dokladů.

 • Pokud je žadatel podílovým spoluvlastníkem nemovitosti, nebo vlastníkem nemovitosti ve společném jmění manželů, není třeba souhlas dalších podílových spoluvlastníků nemovitosti či druhého z manželů.

 • Pokud cizinec doloží, že jeho manžel je vlastníkem nemovitosti, která není ve společném jmění manželu a mají-li v této nemovitosti manželé společné obydlí (rodinnou domácnost), není třeba potvrzení manžela cizince o souhlasu s jeho ubytováním. Obdobně je tomu v případě, kdy je žadatelem nezletilé dítě žijící v rodinné domácnosti s rodičem, který je vlastníkem nemovitosti, tj. dostačí prokázání vlastnictví nemovitosti rodičem, aniž by byl vyžadován další doklad (např. potvrzení rodiče dítěte o souhlasu s jeho ubytováním).
   

Doklad o oprávněnosti užívání bytu nebo domu

 • Takovým dokladem bude zejména originál či ověřená kopie nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem.

 • Podmínkou je platnost smlouvy (např. v případě smlouvy na dobu určitou předložení dodatku o jejím prodloužení).

 • Pokud je jako doklad o zajištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem bytu dle § 2274 až 2278 občanského zákoníku, je třeba doložit rovněž doklad prokazující existenci nájemní smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a nájemce, se kterým má žadatel uzavřenou podnájemní smlouvu (nejčastěji současné doložení nájemní smlouvy). Není však již třeba dokládat souhlas pronajímatele s uzavřením podnájemní smlouvy.

 • Zákonnou podmínkou platnosti smlouvy není úřední ověření podpisů smluvních stran.

 • Pokud žadatel doloží nájemní smlouvu, v rámci níž sice není nájemcem, ale je v ní výslovně uveden jako člen nájemcovy domácnosti, lze takový doklad považovat za dostačující, aniž by byl vyžadován další souhlas pronajímatele s ubytováním této osoby v bytě.

 • Pokud žadatel doloží nájemní smlouvu, kde nájemcem je jeho manžel nebo jeho rodič, je-li žadatelem nezletilé dítě, není již potřeba další doklad a stačí jen nájemní smlouva, i když v ní žadatel není výslovně uveden. Není již třeba potvrzení manžela, resp. rodiče nezletilého cizince o souhlasu s jeho ubytováním ani souhlasu pronajímatele s ubytováním tohoto žadatele v bytě.

 • Je-li žadatel tzv. společným nájemcem, tj. nájem je tzv. společným nájmem ve smyslu § 2270 občanského zákoníku, platí, že žadatel nepotřebuje souhlas ostatních společných nájemců bytu. Nájemní právo (a s ním spojené právo užívání bytu) mu svědčí již z titulu společného nájmu.
   

Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním cizince

 • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu musí být opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, pokud není podepsáno před zaměstnancem Odboru azylové a migrační politiky MV ČR.

 • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu nemusí být opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, pokud se jedná o žádost vydání osvědčení o registraci občana EU nebo o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. 

 • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu nemusí být rovněž opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, pokud je podáváno elektronicky. V takovém případě však musí být potvrzení v elektronické podobě podepsáno uznávaným elektronickým podpisem vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu, nebo musí být dodáno i bez elektronického podpisu, ale prostřednictvím datové schránky osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu. Podrobné informace najdete níže v sekci Elektronické potvrzení o zajištění ubytování.

 • Pokud se jedná o podílové spoluvlastnictví nebo společné jmění manželů, MV ČR takový doklad přijme, i když na potvrzení není podpis dalších spoluvlastníků (většiny podle podílu na nemovitosti) nebo podpis druhého z manželů, aniž by vyžadoval souhlas dalších spoluvlastníků nemovitosti či druhého z manželů, a to s ohledem na § 574 a § 586 občanského zákoníku. Pokud osoba, která potvrzuje ubytování je tzv. společným nájemcem, tj. nájem bytu je tzv. společným nájmem ve smyslu § 2270 občanského zákoníku či u společného nájmu bytu manželů § 745 občanského zákoníku, platí, že je dostačující doložit souhlas (resp. podpis na potvrzení) jednoho ze společných nájemců, resp. Jednoho z manželů, a to s ohledem na § 574, § 586 a § 748 občanského zákoníku.

 • Pokud poskytovatel ubytování není vlastníkem, ale oprávněným uživatelem bytu nebo domu (např. nájemcem), je třeba jako součást náležitosti žádosti – dokladu o zajištění ubytování – doložit oprávněnost poskytnout ubytování, a to předložením dokladu tuto skutečnost prokazujícím, zejména předložením platné nájemní smlouvy mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti nebo jiným dokladem, kterým vlastník nemovitosti potvrdí existenci oprávněnosti užívání bytu nebo domu ubytovatelem.

 • Pokud potvrzení o zajištění ubytování nepodepisuje přímo vlastník nebo oprávněný uživatel bytu nebo domu, ale zmocní k podpisu potvrzení jinou osobu, musí být toto zmocnění v řízení rovněž doloženo a podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu na takové plné moci musí být úředně ověřen.

 • Pokud je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu osoba právnická (např. obchodní společnost) a potvrzení jejím jménem podepisuje fyzická osoba oprávněná jejím jménem vystupovat (např. jednatel s.r.o.), platí i v tomto případě, že podpis fyzické osoby podepisující potvrzení musí být úředně ověřen (i přesto, že je např. potvrzení opatřeno razítkem právnické osoby).
   

Elektronické potvrzení o zajištění ubytování

 • V případě elektronického potvrzení o zajištění ubytování musí být potvrzení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby, nebo dodáno bez jejího elektronického podpisu, ale prostřednictvím její datové schránky. Potvrzení doručované bez uznávaného elektronického podpisu prostřednictvím datové schránky musí tedy být vždy doručeno správnímu orgánu prostřednictvím datové schránky ubytovatele (oprávněné osoby). Potvrzení, které je opatřeno uznávaným elektronickým podpisem, může zaslat ubytovatel (oprávněná osoba), na níže uvedenou adresu elektronické podatelny.

 • Pokud je žádost cizince podávána na území pracovišti MV ČR, potvrzení o souhlasu s ubytováním cizince lze podat elektronicky na elektronickou podatelnu MV ČR posta@mvcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky na ID adresu MV ČR 6bnaawp.

 • Pokud je žádost cizince podávána na zastupitelském úřadu, potvrzení o souhlasu s ubytováním cizince elektronicky podat nelze a musí být na příslušný zastupitelský úřad doloženo v listinné podobě.
   

Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.

  

Formuláře potvrzení o ubytování:

  


Odbor azylové a migrační politiky, 2. května 2022

vytisknout  e-mailem