Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dokazování

English English

  • Dokazování
Dokazování upravují § 51 a následující správního řádu. Obecně lze k provedení důkazu užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. V podmínkách žádostí o pobyt na území ČR jde zejména o listiny, svědecké výpovědi, výslechy účastníků řízení, popř. znalecké posudky.
 
Ustanovení § 51 odst. 2 správního řádu stanoví, že o provádění důkazů mimo ústní jednání musí být účastníci včas vyrozuměni, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a pokud se účastník nevzdal práva na účasti při dokazování.  
 
Ustanovení § 4 odst. 3 správního řádu stanoví, že správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí účastníky o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. MV ČR tedy musí o úkonech jako je provedení výslechu svědka nebo výslech jiného účastníka řízení včas vyrozumět ostatní účastníky řízení či jejich zástupce. Toto vyrozumění ale nemusí MV ČR provést, pokud by tím zmařilo účel úkonu.
 
Podklady pro vydání rozhodnutí MV ČR shromažďuje samo nebo prostřednictvím dalších, dožádaných, správních orgánů (např. prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pobytové kontroly služby cizinecké policie, stavebních úřadů apod.). Účastníci řízení mají povinnost poskytnout správnímu orgánu při opatřování podkladů veškerou potřebnou součinnost (§ 50 odst. 2 správního řádu). Současně je na účastníky v některých případech zákonem o pobytu cizinců přenesena povinnost opatřit podklady, aby prokázali splnění podmínek pro udělení pobytu.
 
  • Výslech žadatele
Oprávnění MV ČR vyslechnout žadatele o povolení k pobytu jakožto účastníka řízení vychází z § 169 odst. 2 ZPC. Výslech žadatele provede MV ČR, je-li to nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci.
 
Pokud MV ČR zjistí v řízení potřebu vyslechnout žadatele, k výslechu ho písemně předvolá ve smyslu § 59 správního řádu. Současně žadatele v předvolání poučí o následcích nedostavení se k výslechu.
 
Žadatel je povinen vypovídat pravdivě, nesmí nic zamlčet a v případě, že uvede nepravdivé nebo neúplné údaje, spáchá přestupek dle § 156 odst. 1 písm. i) ZPC, za který mu může být uložena pokuta až do výše 3 000 Kč.
 
Za bezdůvodné odepření výpovědi mu může být uložena pořádková pokuta dle § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu až do výše 50 000 Kč, případně za přestupek dle § 48 ZPŘ až do výše 3 000 Kč.
 
  • Výslech vedlejšího účastníka řízení
Oprávnění MV ČR vyslechnout vedlejšího účastníka řízení o povolení k pobytu jakožto účastníka řízení vychází z § 169 odst. 2 ZPC. Výslech vedlejšího účastníka řízení MV ČR provede, je-li to nezbytné pro zjištění skutečného stavu věci.
 
Pokud MV ČR zjistí v řízení potřebu vyslechnout vedlejšího účastníka řízení, k výslechu ho písemně předvolá ve smyslu § 59 . Pokud se předvolaný k výslechu na předvolání nedostaví a jsou-li splněny podmínky § 60 , MV ČR může využít institutu předvedení.
 
Za bezdůvodné odepření výpovědi může být uložena pořádková pokuta dle § 62 odst. 1 písm. c) správního řádu až do výše 50 000 Kč, případně pokuta za přestupek dle § 48 zákona o přestupcích až do výše 3 000 Kč.
 
Vedlejší účastník řízení nemá povinnost obstarat si tlumočníka sám na vlastní náklady.
 
  • Výpověď svědka
Pro zjištění skutečného stavu věci se může v rámci řízení o žádosti o povolení k pobytu objevit potřeba vyslechnout svědka. Svědkem může být kdokoliv, o kom se MV ČR domnívá, že může disponovat relevantními informacemi ke konkrétnímu případu a kdo není účastníkem řízení (např. ubytovatel, soused, poštovní doručovatelka nebo rodinní příslušníci žadatele v případě, že MV ČR neshledalo, že mají postavení vedlejších účastníků řízení, apod.). Oprávnění MV ČR vyslechnout svědka vychází z § 55 .
 
Pokud MV ČR zjistí v řízení potřebu vyslechnout svědka, písemně ho předvolá k podání svědecké výpovědi ve smyslu § 59 . Pokud se předvolaný k podání svědecké výpovědi na předvolání nedostaví a jsou-li splněny podmínky § 60 , MV ČR může využít institutu předvedení.
Za bezdůvodné odepření výpovědi může být uložena pořádková pokuta dle § 62 odst. 1 písm. c)  až do výše 50 000 Kč, případně pokuta za přestupek dle § 48 ZPŘ až do výše 3 000 Kč.
 
Svědek má dle § 79 odst. 4 , možnost uplatnit u MV ČR nárok na náhradu hotových výdajů (zejména cestovní výdaje) a ušlého výdělku v souvislosti s podáním svědecké výpovědi. Nárok musí být u MV ČR uplatněn nejpozději do 8 dnů poté, co náklady vznikly, jinak zaniká. Způsob a rozsah náhrady ušlého výdělku a hotových výdajů stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
 

vytisknout  e-mailem