Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rozvoj města: Kopřivnický CVRKot

O zaměření kopřivnického projektu CVRKot napovídá mnohé již rozšifrování jeho názvu – ten je totiž zkratkou pro „Celoživotní vzdělávání pro další rozvoj Kopřivnice“. Hlavním cílem CVRKotu je vytvoření podmínek pro realizaci vize celoživotního vzdělávání v Kopřivnici a na Kopřivnicku. 

KopřivniceKopřivnice
Myšlenka vytvoření projektu se zrodila v roce 2007, kdy město Kopřivnice dokončilo přípravu Strategického plánu rozvoje města na období 2007 – 2022. Jedním ze závěrů pracovní skupiny, která se na tvorbě plánu podílela, byla nutnost reagovat na poptávku místních firem po kvalifikované pracovní síle. Ačkoliv většina lidí má odborný základ pro vykonávání příslušných profesí na velice slušné úrovni, s kompetencemi je to poněkud horší. Jde o vlastnosti a dovednosti, které potřebuje každý člověk k tomu, aby v zaměstnání obstál (výkonnost, spolehlivost, samostatnost, komunikativnost či schopnost učit se), nicméně nelze je automaticky zahrnout do odborné kvalifikace. Je to oblast, kterou náš dosavadní vzdělávací systém, stavějící především na znalostech a praktických dovednostech, nebral příliš v potaz. Navíc i znalosti a dovednosti, které si jednotlivec osvojí v procesu počátečního vzdělávání, v důsledku neustálých a rychlých změn často nestačí a celoživotní učení spojené s doplňováním, zvyšováním, případně i změnou kvalifikace se stává nezbytností.
 
Do práce na projektu byli přizváni i potenciální partneři, a to ředitel Úřadu práce Nový Jičín, ředitelé základních škol Alšova a 17. listopadu, ředitel místní vyšší odborné školy a učiliště, ředitelka příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice, ředitel příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, zástupce vzdělávací agentury HM Partners, zástupci Institutu trhu práce Hospodářské komory v Moravskoslezském kraji a ředitel Centra podnikání a rozvoje.
 
Zjištění vzdělávacích potřeb  
Pro účely zjištění poptávky po aktivitách projektu bylo provedeno několik průzkumů, které zmapovaly vzdělávací potřeby a blíže specifikovaly strukturu projektu. Do průzkumu se zapojilo 465 respondentů zastupujících skupinu žáci ZŠ ve věku 12 – 15 let, dvacet firem působících v rámci okresu Nový Jičín, šest firem působících v kopřivnickém průmyslovém parku, pět subjektů zaměstnávajících cílovou skupinu zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice a příspěvkových organizací města (v době šetření se jednalo celkem o 388 pracovníků) a tři neziskové organizace.
 
KopřivniceKopřivnice
Výsledky provedených průzkumů zájmu o vzdělávání vybraných cílových skupin potvrdily předpokládanou existující poptávku po aktivitách projektu. Na jejich základě se předmětem projektu staly zejména následující oblasti: vzdělávání v oblasti ICT, jazykové vzdělávání, environmentální vzdělávání, tréninky klíčových kompetencí, polytechnické vzdělávání, rozvoj specifických dovedností, teambuilding a motivační kurzy. Výsledky průzkumu přispěly rovněž ke stanovení čtyř cílových skupin: žáci základních škol ve věku 12 – 15 let, osoby ohrožené na trhu práce (ženy, absolventi a mladiství, osoby zdravotně postižené a osoby starší 50 let), zaměstnanci Městského úřadu Kopřivnice a příspěvkových organizací města a zaměstnanci firem a neziskových organizací. Garantem cílové skupiny žáků základních škol ve věku 12 – 15 let a skupiny zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice a příspěvkových organizací města se stalo město Kopřivnice, garantem skupiny osob ohrožených na trhu práce se stal Úřad práce a garanci nad zaměstnanci firem a neziskových organizací převzalo Centrum podnikání a rozvoje ve spolupráci se společností HM Partners. Hlavním úkolem garantů je monitorovat aktuální výzvy dotačních programů, které souvisejí s danou oblastí aktivit, ucházet se o dotace a snažit se do projektu zapojit i další partnery.
 
Koordinace a prosazování projektů
Vzhledem k potřebě společné diskuse nad výsledky a postupy jednotlivých garantů, bylo rozhodnuto o vzniku kolektivního koordinačního, poradního a iniciativního orgánu – tím se stala Rada pro rozvoj lidských zdrojů na Kopřivnicku. Ustavující schůze Rady se konala loni v červenci a jejími členy se stali zástupci města, školských zařízení, podnikatelů a neziskových organizací. Cílem činnosti Rady je zvýšení kvality a intenzity vazeb mezi klíčovými aktéry na regionálním trhu práce. Rada zpracovává a předkládá partnerům a veřejnosti návrhy strategických přístupů, podněty a podklady v oblasti rozvoje lidského potenciálu, podílí se na řešení krizových situací v zaměstnanosti, přispívá k odstraňování komunikačních a koordinačních bariér, k posílení spolupráce a sdílení rizik. Navrhuje a koordinuje významné programy a projekty, spolupracuje na jejich prosazování a vyhodnocuje jejich účinnost. Zasedání Rady se konají minimálně jednou za tři měsíce.
 
Příkladem jednoho z úspěšných projektů, na které se již podařilo získat dotaci z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je projekt Centra podnikání a rozvoje „Uplatnění žáků v technických oborech - TECHNO 2012“. Ten je zaměřen na rozšíření polytechnického vzdělávání na základních školách ve městě s cílem posílení zájmu žáků o technické obory a zvýšení počtu absolventů nastupujících do technických profesí. Obsahově je zaměřen na zkvalitnění podmínek pro přípravu mladých lidí na výuku v technických oborech, na zvyšování jejich motivace k uplatnění v těchto oborech a na posílení partnerské spolupráce základních škol se zaměstnavateli v regionu.
 
Jednou z iniciativ Rady pro rozvoj lidských zdrojů na Kopřivnicku bylo mimo jiné také zřízení poradny pro nezaměstnané. Poradna byla otevřena v budově kopřivnické radnice letos počátkem března a poskytuje základní služby outplacementu – tedy služby, které propuštěným pracovníkům pomáhají zvládnout těžkou životní situaci, získat potřebné dovednosti a zvýšit šanci na úspěch při hledání nového zaměstnání. Pomoc spočívá zejména v personálním poradenství, vzdělávacích i motivačních kurzech a zprostředkování vhodných pracovních míst. Všem zájemcům je zde k dispozici internetový kabinet k online vyhledávání zaměstnání s asistencí poradce, probíhají zde skupinové tréninky technik hledání práce, kurzy základů práce s počítačem, finanční minikurzy apod.
 
Přínosy pro region
Realizace projektu CVRKot přinese obyvatelům města a okolí větší přístup k veřejným službám v oblasti vzdělávání, konkrétně možnost zvýšit si svoji kvalifikaci v rámci programů celoživotního učení. Společně s možností vzdělávání se dospělým i dětem otevírá také další nabídka volnočasového vyžití. Aktivity zaměřené na polytechnické vzdělávání mohou navíc přitáhnout do oblasti Kopřivnicka nové investory, kteří najdou vhodné zaměstnance v tomto regionu snáze než jinde. Jeden z důležitých přínosů projektu spočívá i v posílení partnerství a spolupráce mezi zapojenými školami, neziskovým a podnikatelským sektorem a místní samosprávou. Vytvořené vztahy budou s velkou pravděpodobností zachovány a nadále využívány.
 
Projekt CVRKot byl podpořen Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, který ho začlenil do svého projektu Náskok realizovaného v rámci projektu Partnerstvím k prosperitě.
 
text Ing. Mgr. Lucie Petříčková,
Městský úřad Kopřivnice

vytisknout  e-mailem