Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Liberecký kraj: Podpora odborného vzdělání

Liberecký kraj, který vždy byl a zůstává významným průmyslovým centrem včetně souvisejícího odborného školství, se rozhodl podpořit zájem o studium technických oborů. Vzdělání přispívá ke konkurenceschopnosti a mělo by zahrnovat i gramotnost pro trh práce. Mezi zájemci o profesi v tomto odvětví by mohl být větší podíl žen.  
 
Uvedená doporučení vycházejí ze Sedmi pilířů podpory odborného vzdělávání v Libereckém kraji, které formulovala Pracovní skupina pro podporu odborného vzdělávání. Pilíře byly pojmenovány následovně - Rozhodování o budoucnosti, Gramotnost pro trh práce, Správná volba, Škola pro budoucnost, Bez zaměstnavatelů to nepůjde a Za jeden provaz (více viz na konci textu). Na podzim roku 2007 byla odstartována krajská kampaň TECHyes na podporu vzdělávání v technických oborech (na podporu odborného vzdělávání). Při respektování průběhu školního roku, případně realizace přelomových událostí se zásadním vlivem na pokračování kampaně, se dá mluvit o třech časových etapách, od října 2007 do června 2008, od června do prosince 2008 a od ledna 2009, kdy došlo ke vzniku pracovní skupiny náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, do června 2009.
 
Sladění požadavků trhů práce se vzděláním

Prezentace projektu TECHyes.infoPrezentace projektu TECHyes.info

První etapa realizace kampaně byla především ve znamení hledání cesty, jelikož Liberecký kraj byl jedním z prvních, kdo se rozhodl reagovat na požadavky trhu práce prostřednictvím cílené mediální kampaně. Odstartování kampaně předcházela identifikace hrozících rizik v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Byla zpracována analýza akcentující konkrétní problémy na trhu práce a na jejím základě navrženo jejich řešení prostřednictvím vedení propagační a motivační kampaně, jíž se posléze dostalo názvu TECHyes. Kromě toho se podařilo vytvořit fungující informační kanál v podobě tištěného bulletinu a webových stránek se strukturou odpovídající potřebám cílových skupin. Vzhledem k relativně krátké době trvání první etapy kampaně a v důsledku nezájmu ze strany podnikatelských subjektů, nebyla navázána uspokojivá spolupráce se soukromou sférou. Akce probíhající v rámci kampaně byly z větší části již tradiční, nicméně zcela odpovídající jejímu záměru. Pod záštitou kampaně byly pořádány soutěže či veletrhy tak, aby se zabránilo případné roztříštěnosti aktivit. Významným aspektem, který ovšem provází kampaň od počátku, je neustálá medializace prostřednictvím měsíčníku Liberecký kraj, aktualit oficiálního informačního serveru Libereckého kraje a prezentací na tiskových konferencích pořádaných za účelem představení aktivit kampaně široké veřejnosti.
 
Pro potřeby kampaně vychází v měsíční periodicitě v nákladu 3000 kusů bulletinTECHyes.info. Jedná se vlastně o tištěnou a pravidelně obměňovanou
TECHyes.infoTECHyes.info
zkrácenou variantu webových stránek. Informuje i ty cílové skupiny, které nenaleznou cestu nebo ochotu k návštěvě webu. Upozorňuje i na další zdroje informací. Bulletin je distribuován jak adresně (školy a školská zařízení v Libereckém kraji, úřady práce v Libereckém kraji, vybrané firmy, personální agentury), tak i neadresně vždy do vybraného mikroregionu v závislosti na nosném tématu bulletinu. Ve druhé etapě kampaně se navíc podařilo při redakční přípravě bulletinu navázat součinnost s řadou subjektů, jako jsou personální agentury, školy a školská zařízení. Mnohdy nebylo možné zařadit do bulletinu všechny získané materiály. Byly tedy publikovány na webu.  
 
Internetové stránky techyes.info přinášejí průběžně informace o kampani, o možnostech studia, včetně popisu jednotlivých profesí a přehledu škol, kde lze příslušné obory studovat. Dále jsou zde k dispozici informace o průmyslových odvětvích – pro zjednodušení výběru budoucího uplatnění absolventů základních škol je na portálu TECHyes.info zveřejněn kompletní přehled technických povolání, která jsou Libereckým krajem podporována. Web se zaměřuje i na popularizaci průmyslu, přináší rozhovory s odborníky z praxe, články o významných osobnostech průmyslu a v neposlední řadě žertovné motivační hry, testy, úlohy a zajímavosti.
 
Spolupráce s podnikatelskými subjekty
I v druhé etapě pokulhávala spolupráce s podnikatelskými subjekty, což pravděpodobně bylo způsobeno metodou získávání zástupců dané sféry pro věc kampaně. Do této chvíle byly oslovovány jednotlivé firmy, které však izolovaně mají sníženou možnost podpory odborného vzdělávání. Pozdější model spolupráce s podnikatelskou sférou založenou především na komunikaci s komorami a profesními svazy se ukázal jako neporovnatelně účinnější.
 
Třetí etapa byla ve znamení průlomu a navázání poměrně efektivního dialogu se zástupci podnikatelské sféry, a to Hospodářské komory, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Regionálního stavebního společenství Liberec. V součinnosti s těmito organizacemi byla vytvořena Pracovní skupina pro podporu odborného vzdělávání jako poradní orgán náměstka hejtmana Libereckého kraje, Bc. Radka Cikla. V poměrně krátkém časovém horizontu se uskutečnila řada akcí, jejichž koordinaci zajistila právě nově vzniklá pracovní skupina a v nichž je nevyhnutelné nadále pokračovat, má-li být kampaň přínosná, a tudíž úspěšná. Předmět podpory kampaně byl modifikován a rozšířen na podporu odborného vzdělávání obecně, nikoliv pouze technických oborů, a formulován v již zmiňovaných Sedmi pilířích podpory odborného vzdělávání v Libereckém kraji. V této etapě se osvědčilo uspořádání diskusního kulatého stolu, který opět poukázal na problémy, jimž se TECHyes snaží předcházet, či je alespoň minimalizovat. Považujeme za správné pokračovat v zavedené praxi kulatých stolů a soustředit se na úžeji vymezená témata a konkrétní cílové skupiny, které jsou uvedeny v Sedmi pilířích podpory odborného vzdělávání. Především je nutné ve větší míře působit, kromě žáků a pedagogů, na rodiče, jak ukázaly zkušenosti například ze „Spanilých jízd“ – seminářů pro výchovné poradce. Nezbytností je i nadále intenzívně spolupracovat s podnikatelskou sférou, umožnit laické veřejnosti vstup do výrobních podniků a konfrontovat ji s novou „už nikoliv tolik špinavou a manuálně náročnou“ realitou továren a terénních pracovišť a činit taková opatření, která povedou ke změně v přístupu k výchově k manuální zručnosti na základních školách. 
 
Liberecký kraj se snaží o prosazování sedmi pilířů i v rámci Asociace krajů České republiky a je připraven nabídnout roli řešitele projektu na celostátní úrovni. Opravňují jej k tomu dosavadní zkušenosti a dlouhodobá spolupráce se sociálními partnery. 
 
text a foto Zuzana Junková,        
Krajský úřad Libereckého kraje
 

 
První pilíř: ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI
Budoucnost Libereckého kraje je na rozcestí. Vzdělání obyvatel představuje jeden z hlavních aspektů konkurenceschopnosti kraje, nejen v ekonomickém, ale i společenském měřítku.
Je potřebné vytyčit vizi budoucnosti středního školství v kraji, uvažovat nad důsledky propadu absolventů technických oborů a přijmout patřičné, jasné a zřetelné kroky pro budoucnost odborného vzdělávání i kraje.
 
Druhý pilíř: GRAMOTNOST PRO TRH PRÁCE
Vzdělávání a profesní příprava žáků v sobě musí – vedle dalších – zahrnovat gramotnost pro trh práce. Odborné vzdělávání se musí přiblížit reálné praxi. Školy mají ve větší míře vytvářet prostor pro odbornou přípravu ve spolupráci se zaměstnavateli a v jejich provozech. Jejich úkol je však mnohem obtížnější, současně musí žáky připravit na trh práce budoucnosti, na jeho požadavky tak, aby získané vzdělání nalezlo uplatnění i několik desetiletí po ukončení školy.
 
Třetí pilíř: HLAS PRO DÍVKY
Zvláštní pozornost by měla být věnována zvyšování zájmu dívek o přírodovědné a technické obory a zvyšování jejich sebedůvěry během tohoto vzdělávání. Nadále nemohou platit stereotypy, jež neumožňují plně rozvinout jejich potenciál. Dnes již ženy v mnoha odvětvích představují rovnocenné partnery mužů, přesto však jejich zastoupení není dostačující.
 
Čtvrtý pilíř: SPRÁVNÁ VOLBA
Základní postoje k přírodovědnému a technickému vzdělávání se vytvářejí již v počátcích vzdělávání – v základních, ale i mateřských školách. Přes všechna fakta o technice, technologiích a řemeslné práci a jejich přínosu představují postoje jednu z hlavních bariér v přístupu k odbornému vzdělávání. Nutně je tak potřebné vytvářet nástroje a mechanismy podporující odpovědné rozhodování o volbě další vzdělávací dráhy.
 
Pátý pilíř: ŠKOLA PRO BUDOUCNOST
Vzdělávání na základních a středních školách musí projít zásadní proměnou. Do pedagogických přístupů musejí proniknout aplikace nových metod, především badatelsky orientovaný způsob práce se žáky. Na toto se musí zaměřit i systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a příprava budoucích učitelů.
 
Šestý pilíř: BEZ ZAMĚSTNAVATELŮ TO NEPŮJDE
Spolupráce světa vzdělávání a světa práce představuje životní nutnost pro odborné vzdělávání. Bez těsné spolupráce se zaměstnavateli a jejich spoluzodpovědnosti za obsah
a výsledky vzdělávání nelze očekávat pozitivní změny. Bez této spolupráce a spoluzodpovědnosti nelze přípravu žáků považovat za věrohodnou.
 
Sedmý pilíř: ZA JEDEN PROVAZ
Stávající i plánované aktivity je potřebné provázat a propojit na regionální i celostátní úrovni. Pouze široké partnerství všech subjektů – místní a regionální samosprávy, státní správy, vzdělávacích institucí, akademické půdy, zaměstnavatelů, profesních skupin – umožní dosáhnout předchozích uvedených cílů.

vytisknout  e-mailem