Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kyjov: Entente florale se dostává do povědomí veřejnosti

V jarních měsících minulého roku přijalo město Kyjov výzvu reprezentovat spolu s obcí Tvarožná Lhota (nositel Zelené stuhy ČR) Českou republiku v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla. K soutěži, založené v roce 1975 Spojeným královstvím a Francií, se postupně přidávaly další evropské státy, dnes je jich celý tucet. Každoročně ji vyhlašuje Evropská asociace pro zahradní a krajinářskou tvorbu (A.E.F.P.) a Česká republika do ní vstoupila v roce 2002, v loňském roce se tedy účastnila mezinárodní soutěže Entente Florale Europe již posedmé.
  
Rostoucí prestiž
Ocenění Kyjova. Ocenění Kyjova
V rámci soutěže se hodnotí řada kritérií, zejména péče o veřejné prostory, sadovnické úpravy s důrazem na využití květin na záhonech a v nádobách, ekologické přístupy k životnímu prostředí, recyklace odpadů, čištění odpadních vod, enviromentální výchova mladé generace, podpora cestovního ruchu i společenského a kulturního života v jednotlivých sídlech, dodržování tradic a zvyků i péče o staré a postižené spoluobčany. V Evropě se soutěž těší vysoké prestiži a oceněná města úspěšně využívají účasti k propagaci i rozvoji turistického ruchu. V České republice se s rostoucím počtem účastníků dostává soutěž pomalu do povědomí veřejnosti.
 
Nominace města Kyjova proběhla na jaře 2008. Přípravný tým čekal rozsáhlý úkol - ve velmi krátké době naplnit všechna kritéria a připravit město pro červencové hodnocení. Přípravu zajišťovala pracovní skupina v čele s prvním místostarostou Antonínem Kuchařem a s pracovníky z odboru školství a kultury, odboru investic a rozvoje, odboru životního prostředí a dalších. Vstupní informace i pomoc při přípravě propagačních materiálů a zejména samotné prohlídkové trasy pro mezinárodní porotu poskytli zejména porotci Ing. Ina Truxová a Ing. Petr Šiřina (člen rady A.E.F.P.), národní koordinátorka Entente Florale Europe Ing. Eva Voženílková – ředitelka Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s. V krátké době bylo nutno připravit nové propagační materiály, tématicky zaměřené na tuto soutěž. Šlo především o brožuru s popisem jednotlivých zastavení prohlídkové trasy, pohlednice a záložky. Výhodou bylo, že prezentaci města ve formě DVD měl Kyjov již zpracovanou z předešlých projektů, stejně tak jako další propagační materiály, které musely být zaslány jednotlivým porotcům v přesně určeném čase a měly za úkol prvotní představení města Kyjova porotě. Pro podporu účasti veřejnosti na výzdobě města byla vyhlášena, tak jako každoročně, „Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu“.
  
Zapojili se také žáci a pedagogové kyjovských škol v soutěži “Kyjov - město, které mám rád“. Výsledkem soutěže bylo velké množství výtvarných prací dětí a žáků, představující město Kyjov tak, jak ho vidí děti svým pohledem nebo jak by si ho v budoucnu představovaly. Nejlepší práce byly vystaveny v Radniční galerii a zpřístupněny veřejnosti i mezinárodní komisi.
  
Odbor investic a rozvoje na Městském úřadu začal uskutečňovat projekt pro intenzivnější očistu celého území města a vylepšení celkového vzhledu veřejného prostranství. Jedná se o odstranění betonových skládek a zkorodovaných konstrukcí, úpravu dopravního značení a stožárů veřejného osvětlení, výměnu městského mobiliáře. Součástí byla i redukce reklamních tabulí pro zajištění bezpečnosti v rozhledových podmínkách křižovatek a u přechodů pro chodce. Úřad vyzval občany ke spolupráci na odstranění nevzhledných skládek materiálu z uličních částí. Zejména šlo o to, aby se občané věnovali pravidelnému úklidu kolem obydlí a provozoven.
    
Snaha o zlepšení města přinesla první ovoce
Přípravu ploch veřejné zeleně a pořádek ve městě zajišťovalo město prostřednictvím dodavatelských firem i s pomocí brigádníků. Pravidelně se kosily trávníky na zelených plochách ve městě i v parcích. Město začalo vysazovat na náměstí i v přilehlých ulicích nové typy letniček podle návrhu zahradního architekta. Letničkami byly rovněž osázeny nové kontejnery na mobilní zeleň v prostorách náměstí, závěsné koše na sloupech veřejného osvětlení i plochy dříve osázené trvalkami plazivého charakteru. Velká pozornost byla věnována výběru květin do výsadeb, jejich druhovému i barevnému složení tak, aby květiny tvořily příjemné a harmonické prostředí pro obyvatele i návštěvníky města. Snaha o zlepšení města přinesla první ovoce, občané si povšimli, že město se stává krásnějším a čistějším a tuto změnu přijímali s povděkem.
 
Vlastní příprava soutěže však s sebou nesla i řadu organizačních opatření: zajištění ubytování a stravování členům poroty, výběr vhodné trasy a její úpravu dle připomínek zástupců poroty, zajištění dopravy členů poroty, vytvoření prezentace města Kyjova na úvod soutěžní prohlídky v anglickém jazyce a v neposlední řadě i přesná příprava vlastního průběhu hodnocení, včetně časového harmonogramu.
 
Skutečnost, že město Kyjov se účastní mezinárodní prestižní soutěže Entente Florale Europe byla dána veřejnosti ve známost v rozhlase, v regionálním tisku a v kabelové televizi. Uskutečněný projekt není úkol na jeden rok. Navržené výsadby se budou postupně doplňovat a dojde k dalším úpravám. Pokud se na rozvoji projektu bude každoročně podílet čím dál víc jednotlivých občanů a místních podnikatelů, pak se to významně projeví na pozitivním obrazu města.
 
Stříbrná příčka
Rozhodující den připadl na 17. červenec 2008, kdy projekt hodnotila dvanáctičlenná komise v čele s předsedkyní Monikou Hetsch. Od přihlášení do soutěže a hodnotícího dne uběhlo pouhých pět měsíců, naplněných pilnou a pečlivou prací. V této fázi soutěže mají česká města značný handicap ve srovnání s ostatními evropskými městy, která se na soutěž připravují i několik let.
 
Ocenění Kyjova. Ocenění Kyjova 2 
Pro komisaře byl připraven nabitý program, aby mohli během krátkého pobytu zhlédnout z Kyjova co nejvíce. V rámci hodnocení prošli téměř celé město, navštívili také místní informační centrum a Vlastivědné muzeum. V hodnocení, předneseném večer předsedkyní, popsali Kyjov jako „zelené město“ s krásným dlážděným náměstím a květinovou výzdobou. Chválili výsadby stromů, způsob nakládání s odpady, aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu a ocenili přístup k seniorům. Příznivě se vyjadřovali také ke sportovnímu areálu a jeho nově vystavěnému zázemí. Celkové hodnocení vyznělo kladně, výhrad bylo nepříliš. Snad nejpěknější hodnocení vyslovil komisař, který Kyjov označil za město, kde musí být radost žít.
 
V září minulého roku se pak v chorvatském Splitu konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za přítomnosti zástupců všech zúčastněných měst a obcí. Nejednalo se jen o slavnostní ceremoniál, pro účastníky byl připraven několikadenní doprovodný program zaměřený na poznávání kulturně historických památek Splitu. Město Kyjov získalo při závěrečném hodnocení v chorvatském Splitu stříbrnou příčku. Přínos účasti města Kyjova v soutěži Entente Florale Europe spatřujeme především v získání prestiže a mediální publicity. Nemalý význam za vynaložené finanční prostředky má i kladná odezva občanů na úpravy a změny, které ve městě proběhly. Za jistý nedostatek techniky hodnocení v rámci pravidel soutěže považujeme skutečnost, že jsme nedostali jasnou zpětnou vazbu v souvislosti s bodovým ohodnocením jednotlivých posuzovaných oblastí. Rovněž výběr soutěžících měst v jednotlivých zemích by měl mít srovnatelné parametry, například počet obyvatel a statut města, vzhledem k tomu, že v soutěži se potkávají sídla nesouměřitelná rozlohou, počtem obyvatel či rozpočtem.
 
Text: Mgr. František Lukl, starosta Kyjova, a Ing. Andrea Rivolová

vytisknout  e-mailem