Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání

English English

Podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání

Žádost o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání je nutno osobně podat na místně příslušném zastupitelském úřadu ČR (v odůvodněných případech může cizinec zastupitelský úřad požádat o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti). Žádost je cizinec oprávněn podat pouze na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je občanem, popřípadě ve státě, jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt a oprávněně zde pobývá nepřetržitě po dobu nejméně 2 let. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni podat žádost o udělení dlouhodobého víza nebo o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Žádost o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se podává na formuláři "Žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů".
 

K žádosti o vydání dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání se předkládá:

  • cestovní doklad,

  • 1 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,

  • povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, případně je povinen uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky o takové povolení požádal,

  • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území na toto vízum (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně; výše úplaty za ubytování nesmí být v takovém případě nadměrná ve srovnání s dohodnutou výší mzdy, platu nebo odměny cizince a s úrovní tohoto ubytování.) (vzor prohlášení o zajištění ubytování),

  • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, pokud cizinci ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,

  • na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,

  • na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.
     

Všechny přikládané doklady musí být předloženy buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. V originále musí být nutně vždy předložen cestovní doklad. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Dále platí, že před vyznačením dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad nepředkládá cizinec odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, nýbrž zastupitelskému úřadu a jedná se pouze o pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do doby, než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění – v zásadě tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 12. července 2023

vytisknout  e-mailem