Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dítě narozené na území

English English

Pokud se cizinci na území ČR narodí dítě a toto dítě nabude dle platných právních předpisů státní občanství ČR (např. narozením ze smíšeného manželství s občanem ČR), následující postup se na něj nevztahuje.

  

1) Narození cizinci - občané EU

Narodí-li se na území ČR občan EU, vztahují se na něj stejná pravidla, jako na všechny občany EU a jeho zákonný zástupce tedy není povinen pro jeho pobyt na území CR žádat o žádné pobytové oprávnění.

A)
Pokud narozený občan EU bude na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, může jeho zákonný zástupce pro narozeného občana EU požádat na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt, o Osvědčení o registraci.

Náležitosti žádosti jsou:

B)
Pobývá-li zákonný zástupce narozeného občana EU na území ČR na povolení k trvalému pobytu, může pro narozeného občana EU požádat na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt , o vydání povolení k trvalému pobytu z humanitárních důvodů (za účelem společného soužití se zákonným zástupcem s povoleným trvalým pobytem). Pokud tuto žádost podá ve lhůtě do 60 dnů ode dne narození dítěte, bude dítě již od okamžiku narození až do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí (a v případě kladného rozhodnutí i nadále) spadat do systému veřejného zdravotního pojištění.

Náležitosti žádosti jsou

Lhůta 60 dnů pro podání výše uvedené žádosti se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, a to až do doby, než tyto důvody pominou. Zákonný zástupce narozeného cizince s trvalým pobytem však musí neprodleně o těchto důvodech MV ČR informovat.

Pokud žádost o vydání povolení k trvalému pobytu nebude podána ve lhůtě 60 dnů ode dne narození občana EU, nebo nebudou-li splněny podmínky pro prodloužení této lhůty, lze za narozeného cizince podat žádost o vydání Osvědčení o registraci nebo klasickou žádost o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU z humanitárních důvodů (za účelem společného soužití se zákonným zástupcem s povoleným trvalým pobytem). V takovém případě však občan EU bude spadat do systému veřejného zdravotního pojištění pouze při udělení trvalého pobytu, a to až od okamžiku pravomocného vydání povolení.

Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu v tomto případě jsou:

  

2) Narození cizinci - rodinní příslušníci občanů EU, kteří sami nejsou občany EU

Cizinec narozený na území ČR, který je rodinným příslušníkem občana EU a sám není občanem EU je rovněž oprávněn pobývat přechodně na území po dobu pobytu jeho zákonného zástupce, nejdéle po dobu 60 dnů ode dne narození.

A)
Pokud bude rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU, na území pobývat společně s občanem EU po dobu delší než 60 dnů, je zákonný zástupce (občan EU) povinen podat za narozeného cizince na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt, žádost o vydání Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

Náležitosti žádosti jsou:

B)
Pobývá-li zákonný zástupce narozeného rodinného příslušníka občana EU na území ČR na povolení k trvalému pobytu, je povinen ve lhůtě 60 dnů ode dne narození podat na pracovišti MV ČR, u kterého má hlášen pobyt, za narozeného cizince žádost o vydání povolení k trvalému pobytu (za účelem společného soužití), jde-li o společné soužití s tímto zákonným zástupcem (občanem EU). Pokud je žádost o vydání povolení k trvalému pobytu v uvedené lhůtě podána, pobyt narozeného cizince se od okamžiku narození do právní moci rozhodnutí o žádosti považuje za pobyt trvalý, což znamená, že dítě bude již od okamžiku narození až do nabytí právní moci rozhodnutí (a v případě kladného rozhodnutí i nadále) spadat do systému veřejného zdravotního pojištění.

Povinnost podat za narozeného rodinného příslušníka občana EU žádost o vydání povolení k trvalému pobytu by zákonný zástupce rodinného příslušníka občana EU neměl, pokud by se spokojil s podáním žádosti o vydání povolení k přechodnému pobytu pro rodinného příslušníka občana EU za účelem společného soužití s tímto zákonným zástupcem (občanem EU).

Náležitosti žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu jsou

Lhůta 60 dnů pro podání výše uvedené žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu se považuje za prodlouženou, pokud podání žádosti zabránily důvody na vůli cizince nezávislé, a to až do doby, než tyto důvody pominou. Zákonný zástupce narozeného cizince s trvalým pobytem však musí neprodleně o těchto důvodech MV ČR informovat.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 31. května 2022

vytisknout  e-mailem