Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Datové schránky přináší změny i na Czech POINTech

Od 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů. Kromě novinky v podobě datových schránek přinese toto datum rozšíření funkcionalit i na kontaktních místech veřejné správy - Czech POINTech. 

Novými agendami, které se na Czech POINTech spustí hned od července t.r. budou:

Autorizovaná konverze dokumentů - Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Podání žádosti o zřízení datové schránky - Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT bude možné podat žádost o zřízení datové schránky.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových - V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových.

Czech POINT ale v následujících měsících čekají další přírůstky v podobě následujících agend:

 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky;
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby);
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím orgánů veřejné moci;
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky;
 • Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost;
 • Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost;
 • Žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci orgánů veřejné moci.
   

Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování úředních dokumentů. Pomocí datových schránek bude možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat.

Datové schránky budou automaticky ze zákona zřízeny orgánům veřejné moci a právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku. Pokud se tyto subjekty nerozhodnou aktivovat datovou schránku dříve, bude jim automaticky aktivována 1. listopadu 2009. Přihlašovací údaje budou zaslány organizacím poštou adresované do vlastních rukou majitele / jednatele.

Ostatní subjekty musí o zřízení datové schránky požádat.
 

Zažádání o zřízení datové schránky na Czech POINTech není časově náročné a probíhá v několika krocích.

Klient přichází na pracoviště Czech POINT a žádá zřízení datové schránky. Pracovník Czech POINTu po něm požaduje doklad totožnosti, na základě kterého vyplňuje potřebné údaje do příslušného elektronického formuláře.

Do formuláře žádosti jsou vyplňovány údaje o žadateli a poté je formulář vytištěn a předán ke kontrole klientovi. Žadatel žádost podepisuje a na základě toho odešle pracovník kontaktního místa informace z formuláře do informačního systému datových schránek (ISDS).

Tato transakce může skončit dvěma základními stavy:

 • Všechny kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku a datová schránka bude do tří dnů zřízena. Tiskne se potvrzení o zřízení datové schránky a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje i číslo datové schránky.
  Během několika dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku do vlastních rukou s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.

 • ISDS nemůže z různých důvodů (např. nesoulad v informačním systému evidence obyvatel) datovou schránku zřídit a žádost musí být dořešena ve standardním správním řízení. Z formuláře je v tomto případě tištěno potvrzení o přijetí žádosti a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje číslo jednací, pod kterým je žádost vyřizována.
  V dalším kroku bude žadatele kontaktovat přímo Ministerstva vnitra a informovat ho o průběhu a stavu jeho žádosti.
   

Žádosti, které svým charakterem budou vyžadovat listinné přílohy (speciální zmocnění, zápis z jednání valné hromady apod.), budou procesovány obdobným způsobem. Listinné přílohy budou v průběhu procesu zkonvertovány do digitální podoby (bude se jednat o speciální typ autorizované konverze z moci úřední) a přiloženy k žádosti, o které bude standardně rozhodováno ve správním řízení. V těchto případech proto žadatel také obdrží potvrzení o přijetí žádosti obsahující její číslo jednací.

Kromě kontaktních míst Czech POINT je možné podat žádost i jinými způsoby. Žádost je ke stažení na následující adrese: http://www.datoveschranky.info/clanek/70/ a její podání lze učinit:

 • Osobně
  Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva vnitra

 • Poštou
  Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra. Úředně ověřený podpis si zajistíte na obecních úřadech, úřadech městských částí. Poplatek za ověření činí 30,- Kč.

 • Elektronickou poštou
  Elektronicky vyplněnou žádost podepsanou platným zaručeným elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na e-podatelnu MV.
   

Další informace naleznete na www.datoveschranky.info.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


30. června 2009

vytisknout  e-mailem