Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co přináší program Interreg IVC?

Interreg IVInterreg IV

Následující text nabízí podrobnější pohled na některé úspěšné projekty, které již byly schváleny k realizaci v rámci 1. výzvy programu evropské meziregionální spolupráce známého pod akronymem Interreg IVC. Zaměříme se samozřejmě na projekty, v nichž jsou zastoupeni partneři z České republiky.
 
Na úvod stručná rekapitulace. Programy zaměřené na tzv. Cíl 3 – Evropská územní spolupráce byly v předchozích programovacích obdobích známy ponejvíce pod souhrnným názvem Interreg. Dělí se do několika typů: nadnárodní spolupráce, meziregionální spolupráce a přeshraniční spolupráce. Pro současné programovací období 2007 – 2013 vytvořila Česká republika celkem 9 operačních programů zaměřených na Cíl 3, z nichž u Operačního programu meziregionální spolupráce najdeme logo programu Interreg IVC. Pro toto programovací období nese program podtitul Innovation & Environment Regions of Europe Sharing Solutions (volně přeloženo Regiony Evropy sdílející řešení v inovacích a životním prostředí).
 
Cílem programu Interreg IVC je iniciovat a udržovat spolupráci mezi evropskými regiony. Každý region si vytváří vlastní koncepce a přijímá regionální rozvojové politiky. Jejich efektivita se však může zlepšit výměnou zkušeností, které při realizaci politik získaly již jiné regiony. Obrazně řečeno, program je pro ty, kteří nechtějí „vynalézat kolo“ a hledají inspiraci pro řešení vlastních problémů u evropských sousedů. Konkrétně v období do roku 2013 jsou priority nasměrovány na oblast inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a předcházení rizikům, pokračuje podpora ekonomické modernizace a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy. Jako prostředky k realizaci cílů mají být využity výměna zkušeností a znalostí, sbližování méně zkušených regionů s více zkušenými, zajištění přenosu v praxi osvědčených postupů do hlavních programů strukturálních fondů (tzv. mainstream).
 
Projekty mohou být dvojího typu: jednak tzv. kapitalizační, jednak tzv. regionální. Kapitalizační projekty zahrnují proces optimalizace a zhodnocení výsledků dosažených v určité oblasti regionální politiky. Kapitalizační aktivity se skládají ze sběru, analýzy, šíření a přenosu nejlepších postupů (tzv. best practices) v určité oblasti politiky na další partnery nebo do dalších oblastí. Očekávaným výstupem z kapitalizačních projektů je „akční plán“ na implementaci nějakého osvědčeného postupu do praxe v jiných podmínkách, např. v jiném regionu nebo v jiné oblasti.
 
Regionální projekty představují „klasickou“ meziregionální spolupráci, jak ji asi většina z nás chápe. Očekává se, že se navodí spolupráce partnerů v projektu v rámci jedné z priorit. Intenzita spolupráce může být různá, od sítí až ke složitější realizaci v tzv. miniprogramech. Bez ohledu na intenzitu spolupráce však musí všechny projekty dodržet dva základní požadavky: zaměření na výměnu zkušeností spolu s identifikací osvědčených postupů a nutnost „vyprodukovat“ konkrétní výstup (například good practice guide).
 
Právě program Interreg IVC má pro české regiony zásadní význam. Je totiž určen k tomu, aby se jednotlivé evropské samosprávné územní celky naučily spolupracovat, vyměňovat si zkušenosti a učit se navzájem jeden od druhého. Nepředpokládá se ovšem, že by se regionální zkušenosti mohly jednoduše přenést do jiného regionu a tak je automaticky aplikovat. Mnohem podstatnější je analyzovat vlastní podmínky, zvážit, co je pro daný region vhodné a co nikoliv a jaké nové metody či modely je třeba vytvořit, aby bylo žádaného cíle v daných podmínkách dosaženo.
 
Konkurence v programu Interreg IVC je obrovská. Do 1. výzvy bylo předloženo 492 projektových žádostí, výběrová komise schválila k realizaci pouze 41, což je přibližně osm procent. Z tohoto hlediska je velkým úspěchem, že v osmi schválených projektech bylo v konsorciích zastoupeno celkem deset partnerů z České republiky. Z předložených 492 projektových žádostí bylo pouze třináct zaměřeno na kapitalizační projekty, schváleno pak bylo šest a přesně v polovině z nich byli zastoupeni i čeští partneři. Další žádosti se týkaly regionálních projektů, výběrová komise jich schválila 35, mezi nimi pak pět projektů se zastoupením českých partnerů. Přehled projektů a českých partnerů uvádí tabulka na konci článku.
 
Jak si vedou čeští partneři v projektech spolupráce evropských regionů?
Jak se projekty rozběhly, k jakým výsledkům dospěly po více než jednom roce od schválení? Agentura pro evropské projekty a management provedla malý průzkum, v němž postupně oslovila všechny české partnery zapojené do realizace projektů schválených v 1. výzvě programu Interreg IVC.
 
Projekt RAPIDE
Plný název: Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise
Doba trvání: 09.2008 – 08.2010
Typ iniciativy: Kapitalizační projekt
Priorita: Inovace a znalostní ekonomika
Podtéma: Inovace, výzkum a technologický rozvoj
Hlavní cíl: pomoci malým a středním podnikům s rychlejším uplatněním inovativních produktů a služeb na trhu, a tím ekonomicky stimulovat růst regionů.
Počet partnerů: 13
Český projektový partner: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

„Hlavním cílem projektu RAPIDE je podpora zrychlení přenosu inovací na trh z hlediska 3 základních faktorů: kontrola rizika, financování a úspěšná partnerství“, říká Petra Rašková z Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání (JAIP). JAIP má v projektu na starosti následující hlavní činnosti:

  • zmapování Jihočeského kraje z hlediska tří základních faktorů a vybrání těch příkladů, které by mohly sloužit jako „best practice“ pro ostatní partnerské regiony,
  • výměnu "best practice" mezi regiony o podporách jednotlivých aktérů v této oblasti,
  • konzultace závěrů z předchozích aktivit s hlavními řídícími autoritami v oblasti inovací a společné vytvoření Regionálního akčního plánu, který bude obsahovat základní principy stimulace inovací a napomůže rychlejšímu přenosu inovací na trh,
  • možnost dvoustranného partnerství (tzv. twinningu) s regionem, který je v obdobné situaci a společné řešení problémů v oblasti inovací.
Projekt RAPIDE je v plném proudu, před časem byla zprovozněna webová stránka, kde se publikují závěry z jednotlivých pracovních setkání, postery a prezentace. Pro lepší informovanost vydali a adresně rozšířili již dva zpravodaje. Proběhly rovněž první pracovní summity zaměřené na témata riziko, finance a partnerství. Zástupci hostujících regionů se na nich podělili o zkušenosti z úspěšných projektů při překonávání bariér přenosu inovací na trh. Je také třeba definovat základní pravidla důležitá pro stimulaci inovací stejně jako nástroje a metody.
 
V druhé fázi projektu budou regiony pomocí interaktivních metod a pracovních fór vyvíjet regionální akční plány inovací na základě zjištění z první fáze. Ty budou použity a implementovány v programech konkurenceschopnosti a konvergence.
 
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání se do projektu zapojila díky účasti na zahraniční stáži a jazykovém kurzu angličtiny v zahraničí v rámci „miniprojektu“ Jihočeského kraje v opatření 3.3 SROP: „Vzdělávání, studium a výměna zkušeností v Evropské unii - cesta pro úspěšné čerpání SF EU“. Jeho hlavním cílem bylo seznámit se s aktuálně řešenými problémy v oblastech regionálního rozvoje, inovací, trvale udržitelného rozvoje a přeshraniční spolupráce a dále získat informace o nástrojích, cílech a aktivitách v novém programovacím období 2007 – 2013. Pracovníci, reprezentující Jihočeský kraj, tak navázali cenné pracovní kontakty, které jim pomohly stát se členem konsorcia projektu RAPIDE.
 
Od projektu si Jihočeský kraj slibuje vyvinutí pevných akčních plánů inovací založených na prokázané výnosnosti, které budou efektivně fungovat při řízení investic. Do hlavního proudu investičních programů (tzv. mainstream) je totiž třeba vybrat vhodné aktivity. Projekt RAPIDE odhalí, které aktivity pomohou přenášet inovace na trh rychleji, zvláště s asistencí MSP.
 
Projekt PIKE
Plný název: Promoting Innovation and the Knowledge Economy
Doba trvání: 09.2008 – 08.2010
Typ iniciativy: Kapitalizační projekt
Priorita: Inovace a znalostní ekonomika
Podtéma: Inovace, výzkum a technologický rozvoj
Hlavní cíl: zlepšit regionální politiku v oblasti informační společnosti a rozšířit používání širokopásmového internetového připojení v oblasti státní správy.
Počet partnerů: 13
Český projektový partner: Olomoucký kraj
 
„Našim úkolem“, říká vedoucí odboru informačních technologií Krajského úřadu Olomouckého kraje Jiří Šafránek, jenž je zároveň vedoucím projektu PIKE v rámci Olomouckého kraje, „je vytvořit akční plán rozvoje ICT v regionu s využitím zkušeností a námětů partnerů“. Přínosy jsou spatřoványv synergii s Integrovaným operačním programem (IOP), v jehož rámci vybudují technologická centra a rozvinou poskytování služeb eGovernmentu. A jak se podařilo Olomouckému kraji úspěšně se zapojit do vysoce konkurenčního programu Interreg? PIKE je kapitalizační projekt, v Olomouci navazují na výsledky úspěšného projektu BRISE z předchozího programovacího období. Z původních deseti partnerů pokračuje v tomto projektu pět a počet partnerů se rozšířil o další tři, což je podmínka pro kapitalizační projekty. Do mezinárodního konsorcia se dostali na doporučení jednoho z konzultantů programu Phare.
 
Projekt již půl roku běží, má vlastní webovou stránku. Na podzim 2008 se uskutečnila zahajovací schůzka (tzv. kick-off meeting), následovala konference Innovative ICT & E-Government Practice - Learning from European Regions a pracovní seminář k transferu dobré praxe mezi regiony. V průběhu března a dubna 2009 se uskutečnily čtyři studijní návštěvy v regionech Cantabria, Donegal a Derry.
 
Projekt ICHNOS PLUS
Plný název: Innovation and Change: Network of One-stop Shops for Business - PLUS
Doba trvání: 08.2008 – 06.2010
Typ iniciativy: Kapitalizační projekt
Priorita: Inovace a znalostní ekonomika
Podtéma: Podnikání a MSP
Hlavní cíl: zjednodušení administrativní zátěže při zakládání firem a podniků. Projekt vychází ze zkušeností projektu ICHNOS, který byl realizován v rámci INTERREG IIIC.
Počet partnerů: 6
Český projektový partner: Kraj Vysočina
 
Kraj Vysočina a jeho odbor informatiky patří v oblasti mezinárodní spolupráce k nejaktivnějším krajům v ČR. ICHNOS PLUS se stal již sedmým projektem, který byl realizován tímto odborem v rámci některého komunitárního programu (tj. mimo dotace z předvstupních nebo strukturálních fondů). Jako kapitalizační projekt měl svého předchůdce v minulém programovacím období. Byl to projekt ICHNOS schválený v programu Interreg IIIC.
 
„ICHNOS nám pomohl zorientovat se v otázkách administrativní zátěže podnikatelů v podmínkách našeho kraje“, říká Václav Jáchim z odboru informatiky krajského úřadu, který funguje jako vedoucí projektu ICHNOS PLUS za kraj Vysočina. „Společným úsilím tří projektových partnerů jsme vytvořili model fungování tzv. Regionálního kompetenčního centra pro kontaktní místa typu One-Stop Shop, na nichž by si podnikatelé mohli vyřídit všechna potřebná oprávnění, povolení a další náležitosti nutné pro vstup do podnikání nebo jeho další rozvoj. Kapitalizační projekt ICHNOS PLUS navazuje na tento model. Je třeba ho aktualizovat v souvislosti s novou legislativou, zejména s přijetím zákona o službách na vnitřním trhu“, dodává V. Jáchim.
 
Projektové konsorcium se rozšířilo o tři další partnery, kteří jednak obohatí model fungování Regionálního kompetenčního centra o své vlastní poznatky a zkušenosti, jednak model pilotně implementují na základě souboru nástrojů (tzv. toolkitu), který bude jedním z konkrétních výsledků projektu. „Naším cílem není roubovat zkušenosti z jiných států do českých podmínek, vzhledem k rozdílné legislativě to ani není možné. Můžeme ale porovnat různé cesty vedoucí ke stejnému cíli, kterým je zlepšení podmínek pro podnikání a posílení konkurenceschopnosti našeho kraje“, sdělil nám Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina zodpovědný za oblast regionálního rozvoje.
 
A jak se kraj Vysočina dokázal zapojit do tolika mezinárodních projektů? Má bohaté kontakty s řadou evropských regionů či přímo s konkrétními specialisty, je členem Evropské asociace regionů informační společnosti ERISA, má regionální kancelář v Bruselu. Využívá rovněž služeb Agentury pro evropské projekty a management, jejímž je spoluzakladatelem. Osobní kontakty, jak zdůrazňují představitelé kraje, jsou v mezinárodních vztazích neocenitelné.
 
Projekt ICHNOS Plus se rozběhl již na podzim roku 2008. Po první přípravné schůzce projektového týmu se v prosinci 2008 v Cagliari na Sardinii uskutečnila úvodní konference, v březnu 2009 proběhla studijní návštěva a zasedání řídícího a vědeckého výboru ve Slezské Rudě v Polsku. Byly vytvořeny úvodní situační zprávy jednotlivých regionů a nyní se intenzivně pracuje na již zmiňovaném „toolkitu“, který by se měl stát vodítkem pro implementaci modelu Regionálních kompetenčních center v krajích. Projekt má vlastní webovou stránku , jejíž regionální části obsahují i texty v národních jazycích. Byly již vydány tři projektové zpravodaje, které jsou adresně šířeny a které je možno i volně stáhnout z uvedené webové stránky.
 
Projekt SUGAR
Plný název: Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies
Doba trvání: 11.2008 – 02.2012
Typ iniciativy: Regionální projekt
Priorita: Životní prostředí a prevence rizik
Podtéma: Energie a udržitelná doprava
Hlavní cíl: řešení problematiky neefektivního řízení distribuce/dopravy zboží ve městech. Efektivnějším řízením distribuce se projekt snaží přispět k snížení znečištění ovzduší v městských oblastech.
Počet partnerů: 17
Čeští projektoví partneři: České dráhy, a.s., město Ústí nad Labem.
 
Tento projekt, řízený italským regionem Emilia Romagna, je zacílen na implementaci nových přístupů v oblasti tzv. City Logistiky. „Na základě fungujících přístupů v jednotlivých městech a krajích budou definovány obecné postupy a schémata, která zajistí veřejným subjektům (Magistrát města, Krajský úřad), zodpovědným za dopravní situaci v dané oblasti, možnost ovlivnění dopravních toků při zásobování městských částí“, vysvětluje Aleš Bartheldi z odboru strategie Českých drah, a.s. (ČD).
 
Cílem těchto postupů bude snížení negativních vlivů dopravy (hluk, kongesce, dopravní nehody, opotřebení dopravní infrastruktury, horší stav ovzduší atd.). Základem těchto přístupů je optimalizace dopravních toků a definování konkrétní potřeby distribučních center a velkých intermodálních terminálů (případně i veřejných logistických center), případně i převedení části výkonů silniční dopravy na ekologičtější druhy dopravy. Předpokládá se, že veřejné subjekty, odpovědné za stav dopravní situace, se budou snažit hledat ekonomicky výhodná řešení. Mohou například vytvořit koordinační skupiny za účasti veřejných i privátních subjektů, definovat dopravní omezení nebo dotační pobídkové programy, kterými lze ovlivnit chování privátních subjektů.
 
A co si od projektu slibují České dráhy? Management předpokládá, že účast Skupiny ČD (zejména společnosti ČD Cargo, a.s.) bude přínosná pro regionální i místní správu vzhledem ke zkušenostem s legislativními, dopravními, logistickými a ekonomickými podmínkami v sektoru železniční nákladní přepravy a se specifiky dopravního trhu. Cílem Českých drah bude naopak získat nejnovější poznatky z oblasti City Logistiky (praktických zkušeností ze zahraničí) a aktivní spolupráce s jednotlivými orgány včetně zapojení do případných organizačních subjektů. 
 
Druhý český partner, Statutární město Ústí nad Labem, očekává, že mezinárodní projekt pomůže řešit problém nedostatečného a neefektivního managamentu městské logistiky, což je kritickým komponentem městské dopravy jako takové a primárním zdrojem škodlivých emisí způsobených nákladními vozidly. Projekt SUGAR podpoří výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti městské přepravy zboží mezi vyspělými a méně zkušenými evropskými městy, a pomůže tak městu vytvořit nástroje řešení aktuálních problémů v této oblasti. Projektová manažerka Tereza Dostálová z odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem předpokládá, že město prostřednictvím projektu zmapuje tok komodit ve městě po jednotlivých druzích dopravy a na základě zkušeností velkých a významných evropských měst otestuje nová opatření přímo ve městě Ústí nad Labem. Chtějí vymezit vliv ostatních logistických center v okolí (již fungujících i plánovaných), na základě projektových výstupů navrhnout optimální řešení pro Ústí a vše koordinovat s přípravou nového územního plánu. Velký význam bude mít šíření získaných zkušeností do dalších měst v regionu – příprava školitelů a jejich navazující činnost. Projekt k tomu pomůže vytvořit vhodnou metodiku a pomůcky.
 
Projekt I4W
Plný název: Innovation for Welfare
Doba trvání: 48 měsíců (10.2008 - 09.2012)
Typ iniciativy: Regionální projekt
Priorita: Inovace a znalostní ekonomika
Podtéma: Inovace, výzkum a technologický rozvoj
Hlavní cíl: zajistit efektivnější rozvoj regionálních politik s důrazem na podporu technologické inovace v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti. Inovativní produkty a služby by měly napomoci v řešení nových problémů: demografické změny, civilizační choroby, růst cen zdravotní péče.
Počet partnerů: 6
Český projektový partner: Regionální rozvojová agentura Jižních Čech, RERA, a.s.
 
Agentura RERA a.s. navazuje v tomto projektu na své aktivity realizované v období let 2005 – 2007 ve spolupráci s partnery z Nizozemí, Itálie a Španělska v projektu MATEO. Ten byl zaměřen na podporu inovačních procesů mezi malými a středními firmami a výzkumnými a vývojovými institucemi. Na základě úspěšné realizace a vzhledem k přínosům projektu připravili partneři projekt Innovation for Welfare (I4W), který tentokrát zasahuje do oblasti zdravotnictví a sociální péče.
 
„Současná moderní a hektická doba“, říká Jiří Vlach, ředitel RERA a.s., „s sebou nese i zvýšené požadavky obyvatel na takzvané welfare – kvalitní zdravotní a sociální péči. Tato oblast se bez výjimky týká každého z nás, proto považujeme za důležité věnovat jí zvýšenou pozornost a posílit její rozvoj“.  
 
Prostřednictvím projektu I4W bude podpořeno zavádění inovačních procesů a technologií, které přispějí na jedné straně ke zlepšení zdravotních a sociálních služeb s ohledem na kvalitu a efektivitu, na straně druhé také k významnému snížení finanční náročnosti a zpřístupnění welfare pro širokou veřejnost.
 
Projekt I4W bude primárně zaměřen na zlepšení zdravotní a sociální péče, ochranu a bezpečnost zdraví při práci, výměnu dobrých zkušeností s definováním adekvátních regionálních politik. Podpořeny budou „startovací aktivity“ malých a středních podnikatelů (MSP), zabývajících se inovacemi technologií a výroby ve zdravotnictví, a také osvěta celé této problematiky. Výzva ke spolupráci v rámci projektu bude adresována na reprezentanty organizací, které se v oblasti welfare profesně pohybují. Jedná se například o nemocnice, domovy důchodců, domy pro seniory, lázně, neziskové organizace a podnikatele, ale také vědce, výzkumníky a regionální politiky. Práce na projektu bude probíhat ve dvou úrovních – regionální a meziregionální s tím, že aby mohla Regionální rozvojová agentura garantovat tvorbu a využívání efektivních inovativních postupů a zvýšení konkurenceschopnosti zapojených regionů, bude zejména zajišťovat přenos zkušeností a znalostí mezi jednotlivými partnery. V prosinci 2008 se konalo zahajovací setkání všech partnerů projektu. Cílem bylo zkoordinovat počáteční aktivity projektu, aby byl vytvořen předpoklad pro kvalitní mezinárodní komunikaci a spolupráci.
Postupně byly osloveny organizace a instituce, které by se mohly zapojit, proběhly pro ně semináře, v květnu se konala za účasti všech partnerů a vytipovaných účastníků podprojektů v Českých Budějovicích mezinárodní konference s burzou nápadů a zároveň byla vyhlášena výzva pro podprojekty.
 
Projekt EUROPROC
Plný název: EU Regional Cooperation for SMEs access to Public Procurement
Doba trvání: 36 měsíců (říjen 2009 – srpen 2011)
Typ iniciativy: Regionální projekt
Priority: Inovace a znalostní ekonomika
Podtéma: Podnikání a MSP
Hlavní cíl: zvýšit účast a podíl malých a středních podniků (MSP) z regionů členských států na veřejných zakázkách EU. Projekt se snaží připravit MSP, aby byly lépe schopné účastnit se veřejných zakázek v rámci EU, a tím přispět ke konkurenceschopnosti evropských regionů.
Počet partnerů: 11
Český projektový partner: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (Ostrava)
 
„Projekt počítá s rozpočtem 1,5 milionů eur a bude zahrnovat činnosti, které napomohou přiblížit oblast veřejných zakázek menším podnikům v zapojených regionech“,
uvedla generální ředitelka ARR Pavla Břusková.
 
Jde opříležitosti v oblasti veřejných zakázek, které by se mohly stát významným prvkem obchodní strategie firem. Cílem je posílit především aktivity podniků na poli inovací, které jsou podstatné pro překonání současného krizového výkyvu ekonomiky a udržení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v zemích EU.
 
Partneři projektu budou zajišťovat výměnu konkrétních zkušeností a „návodů” na dobrou praxi při podnikání na unijním území. Mezinárodní spolupráce by pak měla být klíčem k veřejným zakázkám. Za tímto účelem budou organizovány semináře, stáže zaměstnanců z řad partnerů projektu, studijní návštěvy do evropských, multilaterálních a národních institucí.
 
A jak se k mezinárodní spolupráci český partner dostal? Moravskoslezský kraj působí v řadě mezinárodních projektů. Do evropské spolupráce se logicky ještě intenzivněji zapojil po vstupu ČR do EU. Pro představu: v letech 2005 až 2008 byl kraj postupně partnerem v devíti mezinárodních projektech, z toho čtyři projekty byly zaměřeny na podporu a internacionalizaci malých a středních podniků. Ve výměně zkušeností se zahraničními partnery spatřují jeden z hnacích motorů rozvoje regionu.

A realizované aktivity? Po zahajovací schůzce projektová webová stránka, jednání řídící skupiny a také společný tématický seminář pořádaný polským projektovým partnerem v Katovicích. Semináře se kromě projektových partnerů zúčastnila také odborná veřejnost, jíž byl projekt EuroPROC prezentován. Součástí semináře bylo představení aktuálních informací o polské legislativě týkající se veřejných zakázek, a s praktickými zkušenostmi vystoupili zástupci firem, které se v Polsku veřejných soutěží úspěšně zúčastnily.

Projekt DC

Plný název: Digital Cities: A network for rapid and sustainable ICT regional adoption
Doba trvání: 10.2008 – 09.2011
Typ iniciativy: Regionální projekt
Priorita: Inovace a znalostní ekonomika
Podtéma: Informační společnost
Hlavní cíl: zvýšit využití informačních a komunikačních technologií na regionální úrovni pomocí strategií, nástrojů a politik vypracovaných v jednotlivých regionech.
Počet partnerů: 10
Český projektový partner: město Jeseník
 
Tento projekt se zaměřuje na problém nízkého využití informačních a komunikačních technologií (ICT) evropských měst a obcí v nemetropolitních, geograficky izolovaných či jinak znevýhodněných oblastech. Kvůli tomuto handicapu jsou tato města a obce méně atraktivní pro podnikání, nejsou schopna přitáhnout investice, nedokáží plně uspokojovat potřeby občanů a obsluhovat návštěvníky.
 
„Město Jeseník je příkladem takto znevýhodněného města“, říká Radek Sedláček z Městského úřadu Jeseník, který funguje jako koordinátor projektu. V projektu tedy zastupují partnera s méně rozvinutými ICT. Město Jeseník by se mělo od zkušených partnerů naučit, jaké možnosti existují, projekt by měl městu pomoci formulovat účinnou strategii, najít vhodnou organizační strukturu a vytvořit nástroje nutné k zavedení ICT do činností města a rovněž k jejich řízení a správě.
 
Proběhl benchmarking ICT a jednotlivých aplikací, které fungují u partnerů s kvalitními a dobře fungujícími ICT. Poté si Jeseník vybere dvě aktivity (aplikace), na které se napíše pilotní projekt.
 
Projekt již má webovou stránku. Většina partnerů projektu je zapojena do sítě INEC (International network of e-communities), která sdružuje obce usilující o hledání nových cest k uspokojování potřeb občanů a zvyšování kvality jejich života prostřednictvím širšího a efektivnějšího využívání ICT.
 
Projekt CITEAIR II
Plný název: Common Information to European Air
Doba trvání: 10.2008 – 09.2011
Typ iniciativy: Regionální projekt
Priorita: Životní prostředí a prevence rizik
Podtéma: Biodiversita a ochrana přírodního dědictví (včetně kvality ovzduší)
Hlavní cíl: zlepšení životního prostředí ve městech a snížení emisí a dalších znečišťujících látek.
Počet partnerů: 11
Čeští projektoví partneři: Český hydrometeorologický ústav, Útvar rozvoje hl. města Prahy.
 
Jak název projektu napovídá, jedná se o pokračování projektu Citeair financovaného v rámci předchozího programu Interreg IIIC. Několik evropských měst se dohodlo, že vytvoří jednotný monitorovací systém čistoty ovzduší, který bude z jednoho místa srovnatelnými indikátory, vytvořenými podle jednotné metodiky, poskytovat informace o čistotě ovzduší. V čele projektu stojí francouzská instituce Airparif.  
 
Konkrétním výsledkem projektu Citeair bylo vytvoření webové stránky, z níž lze velmi srozumitelným způsobem získat aktuální informace o znečištění ovzduší v 52 evropských městech (na začátku jich bylo 7). Projekt Citeair II navazuje na tyto pozitivní výsledky. Kromě rozšíření počtu měst, která budou přispívat pravidelnými informacemi o znečištění ovzduší na zmiňovanou interaktivní webovou stránku, je jeho cílem vytvořit systém sběru, vyhodnocování a prezentace dat o znečištění ovzduší měst dopravou a skleníkovými plyny, zejména CO2. Na základě spolupráce, výměny zkušeností, společně formulovaných politik mezi územně plánovacími institucemi a regionálními orgány je možné tohoto záměru dosáhnout.
 
Projekt zveřejnil webovou stránku a vydal zpravodaj. Na začátku června se uskutečnila v Paříži první konference o kvalitě ovzduší doprovázená „síťovým“ seminářem k výměně zkušeností.
 
Závěr
Program Interreg IVC bezesporu přináší českým regionům velmi zajímavé možnosti k rozvoji mezinárodní spolupráce. Cenné je, že regiony pomáhají regionům, i když jsou různě velké a vyspělé. Výměna zkušeností, a to nejen těch dobrých, ale i špatných, může ochránit méně zkušené partnery před bludnými cestami, které nevedou k cíli. Díky přísné kontrole a standardně nastaveným monitorovacím podmínkám se zřejmě není třeba obávat, že by projekty vyšuměly do prázdna a nepřinesly konkrétní výsledky. Jak jsme vypozorovali, čeští partneři se zapojili do projektů programu Interreg IVC s nadšením a s vírou, že k rozvoji jejich regionu skutečně přispějí. Další vývoj projektů budeme sledovat.
  
 

 
 
Tabulka: Přehled projektů s českou účastí schválených v 1. výzvě programu Interreg IVC
 
Akronym projektu
Typ projektu
Vedoucí partner
Český partner
Více informací
RAPIDE
Kapitalizační
South West
of England Regional Development Agency (UK)
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.
Článek dostupný zde
 
PIKE
Kapitalizační
ERNACT EEIG (IE)
Olomoucký kraj
ICHNOS PLUS
Kapitalizační
ANCITEL SARDINIA (IT)
Kraj Vysočina
SUGAR
Regionální
Emilia-Romagna Region (IT)
České dráhy, a.s.
město Ústí nad Labem
 
Webová stránka projektu je v přípravě.
Článek dostupný zde
 
I4W
Regionální
CIDEM - Centrer for Innovation and Business Development (ES)
Regionální rozvojová agentura Jižních Čech, RERA, a.s.
Webová stránka projektu je v přípravě.
Článek dostupný zde
 
 
 
EUROPROC
Regionální
Consortium for the Trade Promotion of Catalonia (COPCA) (ES)
Agentura regionálního rozvoje Ostrava
Webová stránka projektu je v přípravě. Článek dostupný zde
 
DC
Regionální
Municipality of Trikala (EL)
Město Jeseník
 
CITEAIR II
Regionální
Airparif (FR)
Český hydrometeorologický ústav
Útvar rozvoje hl. města Prahy
 
Text: Ing. Dagmar Vránová 

vytisknout  e-mailem