Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování se zbraněmi a informace pro cizince

 • Vydání zbrojního průkazu pro cizince
 • Trvalý vývoz zbraní z území České republiky
 • Trvalý dovoz zbraní a střeliva na území České republiky
 • Tranzit zbraní přes území České republiky (včetně krátkodobého pobytu cizince se zbraní na území České republiky)
 • Cestování se zbraněmi mimo území České republiky
 • Zbraně a střelivo, které je možné z jiného členského státu EU přepravit na území ČR bez předchozího souhlasu příslušných orgánů ČR

Vydání zbrojního průkazu pro cizince

Vydání zbrojního průkazu pro cizince

Cizinec může podat žádost o vydání zbrojního průkazu za obdobných podmínek jako občan České republiky. Musí splňovat obdobné požadavky (místo pobytu na území České republiky, dosažení předepsaného věku, plná svéprávnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost, bezúhonnost a spolehlivost).
 

Z těchto podmínek je v případě cizince zapotřebí dále upřesnit a zdůraznit:

 • je nutné, aby žadatel měl na území České republiky povolen pobyt, není přitom stanovena konkrétní forma pobytu, postačuje tedy i pobyt přechodný (viz zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů),

 • zdravotní způsobilost je nutné prokázat lékařským posudkem, který vydá poskytovatel zdravotních služeb v České republice (viz § 42 odst. 1 je zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů),

 • při prokazování odborné způsobilosti není cizinec oprávněn využít tlumočníka, písemný test je vždy nutné vypracovat v předložené podobě, tj. v českém jazyce.
   

Podle § 18 odst. 3 zákona o zbraních může příslušný útvar Policie České republiky žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, i pokud žadatel splní ostatní podmínky pro vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec, který není:

 1. občanem členského státu Evropské unie,

 2. občanem členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy,

 3. rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmenu a), kterému bylo vydáno povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,

 4. cizincem, kterému byl na území České republiky povolen trvalý pobyt a přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky, nebo cizincem, kterému bylo takové právní postavení přiznáno na území jiného členského státu Evropské unie a bylo mu vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky,

 5. rodinným příslušníkem osoby uvedené v písmeni d), kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, nebo

 6. osobou, které byl na území České republiky udělen azyl.
   

Další informace:

 • délka platnosti zbrojního průkazu vydaného cizinci je standardní jako u ostatních držitelů a vyplývá ze zákona o zbraních (10 let), s kratší dobou platnosti lze zbrojní průkaz vydat, vyplývá-li taková kratší doba z posudku o zdravotní způsobilosti; časové omezení délky pobytu na území České republiky není samo o sobě důvodem pro vydání zbrojního průkazu s kratší než standardní dobou platnosti,

 • ukončení pobytu na území České republiky je důvodem pro zánik platnosti zbrojního průkazu podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. d) zákona o zbraních; o zániku platnosti zbrojního průkazu rozhodne příslušný útvar policie, pokud přitom není pobyt držitele zbrojního průkazu znám, ustanoví příslušný útvar policie této osobě opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  

Trvalý vývoz zbraní z území České republiky

Trvalý vývoz zbraní a střeliva

Individuální vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva prováděný nepodnikajícími fyzickými osobami je s ohledem na zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, možný pouze v případě zbraní, které nejsou vojenským materiálem.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva v rámci své činnosti realizují dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva postupem podle § 50 zákona o zbraních, případně též podle dalších právních předpisů. Ustanovení zákona o zbrojním průvodním listu a evropském zbrojním pasu se na tyto případy nevztahuje.
 

Vývoz zbraní a střeliva v rámci EU

Občan České republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem zbrojní licence, nebo cizince (u kterého se zbrojní průkaz či zbrojní licence nevyžaduje) může v rámci Evropské unie trvale vyvézt z území České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 44 zákona o zbraních na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz vydává příslušný útvar policie, pro cizince pak útvar policie příslušný podle sídla provozovny podnikatele v oboru zbraní a střeliva, u kterého bude zbraň nebo střelivo zakoupena, nebo místa pobytu nebo sídla dosavadního vlastníka zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise.

K žádosti o trvalý vývoz zbraně kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně je žadatel povinen doložit souhlas příslušných státních orgánů země, do které se trvalý vývoz uskutečňuje, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků (překlad není potřeba ze slovenského jazyka).

Po nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střelivu do této zbraně na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva, je držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz povinen nejpozději do 5 dnů po nabytí vlastnictví ke zbrani nebo střelivu je trvale vyvézt mimo území České republiky.
 

Vývoz zbraní a střeliva do třetích zemí

V případě vývozu zbraní a střeliva je třeba postupovat podle zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vývozní povolení podle tohoto zákona vydává na základě žádosti Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu. Žadatelem může být pouze osoba usazená na území EU.

  

Trvalý dovoz zbraní a střeliva na území České republiky

Trvalý dovoz zbraní a střeliva na území České republiky

Individuální vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva prováděný nepodnikajícími fyzickými osobami je s ohledem na zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, možný pouze v případě zbraní, které nejsou vojenským materiálem.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva v rámci své činnosti realizují dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva postupem podle § 50 zákona o zbraních, případně též podle dalších právních předpisů. Ustanovení zákona o zbrojním průvodním listu a evropském zbrojním pasu se na tyto případy nevztahuje.

Občan České republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem zbrojní licence, nebo cizince (u kterého se zbrojní průkaz či zbrojní licence nevyžaduje) může z jiného členského státu EU nebo ze třetí země na území České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně podle § 45 zákona o zbraních na základě zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz vydává držitelům zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušný útvar policie, v zahraničí pak zastupitelský úřad České republiky. Příslušný útvar policie nebo zastupitelský úřad České republiky současně vydá předběžný souhlas s dovozem zbraně nebo střeliva do České republiky. Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva je současně souhlasem k nabytí vlastnictví ke zbrani kategorie A, B nebo C nebo střeliva do této zbraně mimo území České republiky.

Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz se vydává na základě písemné žádosti podané na předepsaném tiskopise.

Držitel zbrojního průvodního listu pro trvalý dovoz je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne překročení hranic České republiky oznámit dovoz zbraně nebo střeliva příslušnému útvaru policie a předložit je ke kontrole.

  

Tranzit zbraní přes území České republiky (včetně krátkodobého pobytu cizince se zbraní na území České republiky)

Tranzit zbraní přes území České republiky (včetně krátkodobého pobytu cizince se zbraní na území České republiky)

Individuální vývoz, dovoz či tranzit zbraní či střeliva prováděný nepodnikajícími fyzickými osobami je s ohledem na zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, možný pouze v případě zbraní, které nejsou vojenským materiálem.

Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva v rámci své činnosti realizují dovoz, vývoz nebo tranzit zbraní a střeliva postupem podle § 50 zákona o zbraních, případně též podle dalších právních předpisů. Ustanovení zákona o zbrojním průvodním listu a evropském zbrojním pasu se na tyto případy nevztahuje.

Fyzická nebo právnická osoba (typicky půjde o osoby, které nemají na území České republiky místo pobytu nebo sídlo či místo podnikání), může dočasně dovézt, držet nebo nosit na území České republiky nebo provézt územím České republiky zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně pouze na základě povolení, kterým je zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva.

Zbrojní průvodní list pro tranzit může na základě žádosti vydat fyzickým nebo právnickým osobám zastupitelský úřad České republiky nebo Policejní prezidium České republiky; fyzickým nebo právnickým osobám navštěvujícím Českou republiku za účelem výkonu práva myslivosti nebo účasti na sportovních střeleckých soutěžích, může zbrojní průvodní list pro tranzit vydat také útvar policie na hraničním přechodu na vnější státní hranici České republiky (např. na letišti).

K žádosti je žadatel povinen předložit úředně ověřené pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce, pokud je účelem tranzitu zbraně nebo střeliva výkon práva myslivosti nebo účast na střeleckých soutěžích. V ostatních případech je povinen uvést účel tranzitu zbraní nebo střeliva.

Pro držitele zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo pro držitele evropského zbrojního pasu (viz níže) platí ustanovení zákona o zbraních o oprávněních a povinnostech držitele zbrojního průkazu přiměřeně. Zbraň uvedená ve zbrojním průvodním listu pro tranzit zbraní nebo střeliva nebo evropském zbrojním pasu nepodléhá registraci.

Cestující ze třetí země, který cestuje do členského státu EU, musí při kontrole na vnější hranici EU předložit povolení každého členského státu EU, na jehož nebo přes jehož území hodlá se zbraní nebo střelivem cestovat.
 

Tranzit zbraně nebo střeliva na evropský zbrojní pas

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít lovec z členského státu Evropské unie pro loveckou zbraň a střelivo kategorie C nebo sportovní střelec pro sportovní zbraň kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně, pokud je držitelem evropského zbrojního pasu, ve kterém má převáženou zbraň uvedenou, a pokud může uvést důvod své cesty, zejména předložením úředně ověřeného pozvání uživatele honitby nebo pořadatele sportovní akce.

Zbrojní průvodní list pro tranzit zbraně nebo střeliva nemusí mít též ostatní držitelé evropského zbrojního pasu pro zbraně kategorie B nebo C a střelivo do této zbraně v případě tranzitu, jestliže je zbraň zapsána v tomto průkazu a jestliže Policejní prezidium České republiky předem udělilo souhlas. Souhlas lze udělit na dobu až 1 roku. Tento souhlas se zaznamenává do evropského zbrojního pasu a lze jej prodloužit, a to vždy o 1 další rok.

  

Cestování se zbraněmi mimo území České republiky

Cestování se zbraněmi mimo území České republiky

Občan České republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem zbrojní licence, nebo cizince, který má na území České republiky místo pobytu a je držitelem zbrojního průkazu, může vycestovat se zbraní či střelivem mimo území České republiky nejde-li o trvalý vývoz zbraně nebo střeliva umožňuje-li to stát, do kterého cestuje, resp. státy, přes které bude při své cestě zbraň nebo střelivo provážet, a to za podmínek stanovených těmito státy (doporučujeme předem ověřit tyto podmínky např. prostřednictvím zastupitelského úřadu příslušného státu). Fakt, že určité zbraně je možné na základě povolení nebo též bez dalšího z území České republiky vyvézt, však neznamená, že cílový stát na svém území držení takových zbraní povoluje, popř. nestanovuje pro jejich držení určité podmínky. Z hlediska české právní úpravy pak může jít o následující případy:

 • Nejedná se o zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do takových zbraní
  Tyto zbraně je možné vesměs vyvézt z území České republiky bez předchozího povolení orgánů České republiky. V případě některých zbraní kategorie D však může být vyžadováno povolení k vývozu vydávané Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 228/2005 Sb. (půjde o zbraně, na které se bude vztahovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/2012). Zbraně kategorie D si jejich oprávněný držitel může rovněž nechat zapsat do evropského zbrojního pasu, což bude nezbytné v případech, vyžaduje-li to cílový členský stát EU nebo některý členský stát EU, přes jehož území bude zbraň či střelivo provážena (viz dále). V některých případech může však vývoz zbraní či střeliva podléhat povolení či oznámení podle jiných právních předpisů (např. v některých případech při vývozu či dovozu narkotizačního střeliva, střelného prachu atd.).

 • Jedná se o vycestování do jiného členského státu EU
  V případě střelných zbraní bude nejčastěji možné využít Evropského zbrojního pasu, který při cestách do jiných členských států umožňuje vézt s sebou zbraň (kategorie A, B, C nebo D) v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát EU, do kterého nebo přes který jeho držitel cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní, nebo takové předchozí povolení nevyžaduje.
  Bez předchozího povolení jiného členského státu EU může s sebou vézt pouze lovec loveckou zbraň kategorie C s cílem vykonávat loveckou a sportovní střelec sportovní zbraň kategorie B nebo C s cílem vykonávat sportovní činnost, a to během cesty přes 2 nebo více členských států EU. Přitom však musejí být držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud mohou prokázat účel své cesty, (zejména předložením pozvání). Tato výjimka však neplatí při cestě do členského státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden záznam v evropském zbrojním pase.
  Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na předepsaném tiskopise. Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie jednou prodloužena; pokud jsou v evropském zbrojním pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba jeho platnosti nejvýše 10 let.

 • Jedná se o vycestování se zbraní a střelivem do třetí země
  V případě cesty se zbraní do země, která není členským státem EU, zákon o zbraních konkrétní povolení nevyžaduje (ustanovení o vývozu a zpětném dovozu zbraně nebo střeliva podle § 51 odst. 3 zákona o zbraních, jakož i příslušný formulář oznámení byly s účinností od 1. července 2014 zrušeny). V těchto případech se postupuje podle přímo použitelného předpisu EU, kterým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/2012.
  Pokud se jedná o lovce či sportovní střelce, kteří hodlají dočasně vyvézt zbraně, které jsou součástí jejich cestovních osobních věcí, nevyžaduje se vývozní povolení za předpokladu, že jsou příslušným orgánům svou cestu schopni řádně odůvodnit, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu své lovecké nebo sportovní činnosti v cílové třetí zemi. Přitom jsou lovci a sportovní střelci oprávněni dočasně vyvézt jednu či více střelných zbraní, jejich hlavní části, pokud jsou označeny, a součásti a střelivo související s těmito zbraněmi do počtu nejvýše 800 nábojů pro jednoho lovce a nejvýše 1 200 nábojů pro jednoho sportovního střelce. V případě cesty přes území jiného členského státu EU (např. odlet do třetí země ze sousedního státu) může být vyžadován též evropský zbrojní pas. V praxi pak bude při opouštění České republiky přes tzv. vnější hranici (v současné době tedy na letišti) bude tedy orgánům cizinecké policie potřeba předložit zbrojní průkaz, průkaz zbraně a dokument prokazující účel cesty (např. pozvánku apod.).
  V jiných případech, než je lovecká či sportovní činnost, bude rovněž v případech krátkodobého vycestování, resp. vývozu zbraně či střeliva, který se nepovažuje za trvalý (např. též při vyvezení zbraně do třetí země za účelem její reklamace, opravy, výstav apod.). nezbytné, aby držitel zbraně požádal Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu o vydání vývozního povolení podle zákona č. 228/2005 Sb.

  

Zbraně a střelivo, které je možné z jiného členského státu EU přepravit na území ČR bez předchozího souhlasu příslušných orgánů ČR

Zbraně a střelivo, které je možné z jiného členského státu EU přepravit na území ČR bez předchozího souhlasu příslušných orgánů ČR

Podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky k neobchodním účelům střelné zbraně (dále jen "zbraň") a střelivo:

 • historické zbraně;
 • zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů;
 • palné zbraně určené pro střelbu náboji typu Flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J;
 • plynové zbraně na vzduchovou kartuš;
 • plynové zbraně, v nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J;
 • expanzní zbraně a expanzní přístroje;
 • mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N;
 • znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují použití ke střelbě*);
 • zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně*);
 • střelné zbraně neuvedené v kategoriích A až C zákona o zbraních, kterými jsou zejména paintballové zbraně;
 • mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší nebo se rovná 150 N;
 • střelivo do zbraní uvedených v předchozích bodech.
   

*) Znehodnocení nebo vyrobení řezu zbraně musí být provedeno v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, postupem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 371/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
 

Dovoz zbraní a střeliva k obchodním účelům podléhá udělení souhlasu podle předpisů upravujících obchodování se zbraněmi a střelivem. Dovoz narkotizačního střeliva a střeliva do perkusních či křesadlových zbraní podléhá schválení příslušných orgánů České republiky podle zvláštním předpisů i přesto, že jsou dovážena na území České republiky k neobchodním účelům.

  

vytisknout  e-mailem