Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování se zbraněmi a informace pro cizince

Cestování se zbraněmi mimo území České republiky

Občan České republiky, který je držitelem zbrojního průkazu, právnická nebo fyzická osoba, která je držitelem zbrojní licence, nebo cizince, který má na území České republiky místo pobytu a je držitelem zbrojního průkazu, může vycestovat se zbraní či střelivem mimo území České republiky nejde-li o trvalý vývoz zbraně nebo střeliva umožňuje-li to stát, do kterého cestuje, resp. státy, přes které bude při své cestě zbraň nebo střelivo provážet, a to za podmínek stanovených těmito státy (doporučujeme předem ověřit tyto podmínky např. prostřednictvím zastupitelského úřadu příslušného státu). Fakt, že určité zbraně je možné na základě povolení nebo též bez dalšího z území České republiky vyvézt, však neznamená, že cílový stát na svém území držení takových zbraní povoluje, popř. nestanovuje pro jejich držení určité podmínky. Z hlediska české právní úpravy pak může jít o následující případy:

 • Nejedná se o zbraně kategorie A, B nebo C nebo střelivo do takových zbraní
  Tyto zbraně je možné vesměs vyvézt z území České republiky bez předchozího povolení orgánů České republiky. V případě některých zbraní kategorie D však může být vyžadováno povolení k vývozu vydávané Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 228/2005 Sb. (půjde o zbraně, na které se bude vztahovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/2012). Zbraně kategorie D si jejich oprávněný držitel může rovněž nechat zapsat do evropského zbrojního pasu, což bude nezbytné v případech, vyžaduje-li to cílový členský stát EU nebo některý členský stát EU, přes jehož území bude zbraň či střelivo provážena (viz dále). V některých případech může však vývoz zbraní či střeliva podléhat povolení či oznámení podle jiných právních předpisů (např. v některých případech při vývozu či dovozu narkotizačního střeliva, střelného prachu atd.).

 • Jedná se o vycestování do jiného členského státu EU
  V případě střelných zbraní bude nejčastěji možné využít Evropského zbrojního pasu, který při cestách do jiných členských států umožňuje vézt s sebou zbraň (kategorie A, B, C nebo D) v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát EU, do kterého nebo přes který jeho držitel cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní, nebo takové předchozí povolení nevyžaduje.
  Bez předchozího povolení jiného členského státu EU může s sebou vézt pouze lovec loveckou zbraň kategorie C s cílem vykonávat loveckou a sportovní střelec sportovní zbraň kategorie B nebo C s cílem vykonávat sportovní činnost, a to během cesty přes 2 nebo více členských států EU. Přitom však musejí být držiteli evropského zbrojního pasu, ve kterém je taková zbraň nebo takové zbraně uvedeny, a pokud mohou prokázat účel své cesty, (zejména předložením pozvání). Tato výjimka však neplatí při cestě do členského státu, který zakázal nabývání a držení dotyčné zbraně nebo který je podmiňuje udělením povolení. V tomto případě musí být proveden záznam v evropském zbrojním pase.
  Evropský zbrojní pas vydá příslušný útvar policie fyzické osobě, která má místo pobytu na území České republiky a je oprávněným držitelem zbraně. Žádost o vydání tohoto pasu se podává na předepsaném tiskopise. Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie jednou prodloužena; pokud jsou v evropském zbrojním pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba jeho platnosti nejvýše 10 let.

 • Jedná se o vycestování se zbraní a střelivem do třetí země
  V případě cesty se zbraní do země, která není členským státem EU, zákon o zbraních konkrétní povolení nevyžaduje (ustanovení o vývozu a zpětném dovozu zbraně nebo střeliva podle § 51 odst. 3 zákona o zbraních, jakož i příslušný formulář oznámení byly s účinností od 1. července 2014 zrušeny). V těchto případech se postupuje podle přímo použitelného předpisu EU, kterým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 258/2012.
  Pokud se jedná o lovce či sportovní střelce, kteří hodlají dočasně vyvézt zbraně, které jsou součástí jejich cestovních osobních věcí, nevyžaduje se vývozní povolení za předpokladu, že jsou příslušným orgánům svou cestu schopni řádně odůvodnit, zejména předložením pozvání nebo jiného důkazu své lovecké nebo sportovní činnosti v cílové třetí zemi. Přitom jsou lovci a sportovní střelci oprávněni dočasně vyvézt jednu či více střelných zbraní, jejich hlavní části, pokud jsou označeny, a součásti a střelivo související s těmito zbraněmi do počtu nejvýše 800 nábojů pro jednoho lovce a nejvýše 1 200 nábojů pro jednoho sportovního střelce. V případě cesty přes území jiného členského státu EU (např. odlet do třetí země ze sousedního státu) může být vyžadován též evropský zbrojní pas. V praxi pak bude při opouštění České republiky přes tzv. vnější hranici (v současné době tedy na letišti) bude tedy orgánům cizinecké policie potřeba předložit zbrojní průkaz, průkaz zbraně a dokument prokazující účel cesty (např. pozvánku apod.).
  V jiných případech, než je lovecká či sportovní činnost, bude rovněž v případech krátkodobého vycestování, resp. vývozu zbraně či střeliva, který se nepovažuje za trvalý (např. též při vyvezení zbraně do třetí země za účelem její reklamace, opravy, výstav apod.). nezbytné, aby držitel zbraně požádal Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu o vydání vývozního povolení podle zákona č. 228/2005 Sb.

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství

vytisknout  e-mailem