Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Cestování po EU / Schengenu

English English

Souhrnné informace o krátkodobých pobytech na území členských států

Pravidla pro krátkodobé pobyty - vstup, pobyt, vízovou povinnost, osvobození od vízové povinnosti, i postupy a podmínky týkající se udělování krátkodobých víz jsou až na výjimky stanoveny evropskou legislativou, a to konkrétně.

Pro účely krátkodobých pobytů je třeba rozlišovat mezi státy uplatňujícími společnou vízovou politiku, tj. státy, pro které je závazné výše uvedené nařízení Rady (ES) č. 1806/2018, konkrétně jeho část stanovující seznam třetích zemí, jejichž občané musí při překračování vnějších hranic disponovat pro krátkodobé pobyty vízem (příloha I nařízení), jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (příloha II nařízení). Mezi státy uplatňující společnou vízovou politiku patří všechny členské státy schengenského prostoru a dále Bulharsko, Rumunsko a Kypr.

Od 1. ledna 2023 se součástí schengenského prostoru stalo Chorvatsko, čímž došlo ke zrušení hraničních kontrol při vstupu na území Chorvatska v rámci schengenského prostoru pozemní cestou. Ke zrušení hraničních kontrol při vstupu přes letiště na území Chorvatska pak došlo 26. března 2023.

Pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz stanovená výše uvedeným Schengenským hraničním a Vízovým kodexem jsou závazná pro všechny členské státy schengenského prostoru. Bulharsko, Rumunsko a Kypr prozatím nejsou součástí schengenského prostoru; pro podmínky vstupu, pobytu, udělování víz, jakož i uznávání schengenského víza pro vstup na své území, je tedy třeba obrátit se na příslušné orgány těchto států. (pozn.: informace k únoru 2023 - Bulharsko, Rumunsko a Kypr umožňují držitelům platného schengenského víza vstup na své území. Pro aktuální informace o podmínkách vstupu na území těchto států na schengenské vízum, zejména informace o náležitostech, které musí konkrétní schengenské vízum pro vstup splňovat, se, prosím, vždy obracejte přímo na příslušné orgány těchto zemí. Česká republika nemůže garantovat vstup na území jiného státu).

Pro více informací o cestování po Evropě, o potřebných dokumentech při cestování, právech cestujících, dopravě a zdravotním postižení, řízení vozidla v zahraničí, převozu výrobků a bezpečnostní a nouzové situaci navštivte webové stránky Evropské komise v českém jazyce.
 

Základní informace a pravidla krátkodobého pobytu - vízová povinnost / bezvízový styk

Krátkodobým pobytem je pobyt v max. délce 90 dní v jakémkoli 180denním období, kterým se rozumí období 180 dnů bezprostředně předcházející každému dni pobytu (pozn. délka pobytu je určována podle vstupních a výstupních razítek vyznačených na hraničním přechodu do příslušného cestovního dokladu). Evropská legislativa pak pro účely těchto krátkodobých pobytů rozlišuje třetí země na ty, jejichž občané pro vstup a krátkodobý pobytu na území států uplatňujících společnou vízovou politiku musejí disponovat vízem a na ty, kteří jsou od tohoto požadavku osvobozeni (viz odkaz na webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR).

Pravidlo max. doby pobytu na území Schengenu, 90 dní v jakémkoli 180denním období, platí pro obě zmíněné kategorie. V případě občanů třetích zemí s vízovou povinností je však pobyt upraven dalšími náležitostmi uděleného víza, tedy počtem vstupů (vízum na jeden, dva či více vstupů), územní platností (vízum pro celý schengenský prostor nebo tzv. vízum s omezenou územní platností pro vybrané členské státy), a také dobou platnosti víza a délkou povoleného pobytu, na kterou konzulát vízum podle zamýšlené cesty udělil.

Občané třetích zemí, pro které platí vízová povinnost, se tedy kromě obecného pravidla 90/180 orientují podle toho, co jim umožňuje konkrétní vízum, jehož jsou držiteli. Občané těch třetích zemí, které jsou pro krátkodobé pobyty od vízové povinnosti osvobozeny, mohou pobývat na území schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů v jakémkoli 180 denním období. Před překročením této max. povolené doby musejí území schengenského prostoru opustit. Znovu vstoupit je možné až v okamžiku, kdy občané třetí země znovu splňují stanovené podmínky, tedy kdy při vstupu neporuší, výše uvedené pravidlo max. doby pobytu (90/180).

Doporučujeme využít tzv. schengenské kalkulačky, která slouží jako pomocný nástroj pro ověřování dodržování tohoto pravidla (pro směrování na stránky Evropské komise, prosím, klikněte na následující odkaz):
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html

Osvobození od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se nevztahuje na občany třetích zemí, kteří na území ČR chtějí vykonávat výdělečnou činnost. Pro pobyt delší 90 dnů je třeba získat národní dlouhodobé vízum či povolení k pobytu vydané některým ze států Schengenu (podle státu, kde má být dlouhodobý pobyt vykonáván).

Skutečnost, že daný občan třetí země v průběhu svého pobytu na území Schengenu podal žádost o vízum nebo pobytové oprávnění, jej neopravňuje překročit výše uvedený časový limit.

Pro účely prokázání totožnosti při cestování mimo území ČR musí občan třetí země, který pobývá v ČR na povolení k pobytu, disponovat na své cestě jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým průkazem o povolení k pobytu. Průkaz o povolení k pobytu není cestovním dokladem.
 

Kombinace dlouhodobého a krátkodobého pobytu

Občané třetích zemí mohou pobývat na území ČR bez víza po dobu nepřesahující 90 dnů v každém 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu vydaného jiným schengenským státem, nebo dlouhodobého víza vydaného jiným schengenským státem. Stejně tak mohou občané třetích zemí pobývat na území ostatních schengenských států po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli 180denním období za podmínky, že jsou držiteli platného cestovního dokladu a povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaného Českou republikou.

Před vypršením platnosti dlouhodobého víza/povolení k pobytu je třeba schengenský prostor opustit; to však neplatí pro občany těch třetích zemí, které jsou od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty osvobozeni. Ti mohou po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů během jakéhokoli 180denního období a až poté musí schengenský prostor opustit.
 

Pobyt na základě bilaterálních bezvízových dohod

V případě existence bilaterální bezvízové dohody mezi Českou republikou a zemí původu občana třetí země, je možné na území České republiky pobývat nad rámec schengenských pravidel pro krátkodobý pobyt (90/180). Základní informace o bilaterálních bezvízových dohodách sjednaných mezi ČR a třetími zeměmi, i pravidla pro jejich uplatňování naleznete zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. června 2023

vytisknout  e-mailem