Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Centrální nákup ICT komodit

(notebooky, PC, monitory) 

Dne 26. března 2019 zavedlo MV jako centrální zadavatel Dynamický nákupní systém s názvem "Dynamický nákupní systém pro centrální nákup státu na dodávky ICT komodit pro roky 2019 - 2022" na dobu určitou do 26. března 2023 nebo do vyčerpání celkové hodnoty DNS. Celková hodnota DNS je 2.500.000.000,- Kč bez DPH.

Předmětem DNS jsou průběžné realizace veřejných zakázek na centrální dodávky ICT komodit (stolních počítačů, plochých monitorů, přenosných počítačů, klávesnic a myší) dle aktuálních potřeb jednotlivých pověřujících zadavatelů, včetně jejich dopravy do místa plnění, včetně poskytování souvisejících servisních služeb, jakož i dalších souvisejících služeb a to dle Technických standardů ICT komodit vyhlášených ministrem vnitra.

"Standardy ICT" (rar, 257 kB), které byly schváleny členy Komoditní standardizační skupiny pro ICT komodity (KSS ICT) a následně také schváleny Nadresortní koordinační skupinou (NKS), jsou závazné od 15. dubna 2021. Jsou platná  a to pro všechna zadávací řízení veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadaných po tomto datu pro všechny ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády, včetně jejich podřízených organizací. Pro ostatní ústřední orgány státní správy jsou doporučující. V odůvodněných případech lze udělit výjimku ze závazných technických standardů na ICT komodity, kterou schvaluje osoba k tomu oprávněna dle interních pravidel daného Resortu. Resorty si samy vytvářejí vlastní seznam výjimek, bez nutnosti zasílání MV.

Pravidelné zasedání KSS ICT budou probíhat 4x ročně a dle potřeby budou svolávána ad hoc jednání. Pevné termíny dalšího jednání KSS ICT  v roce 2021 jsou stanoveny na tyto dny:

 • 25. 01. 2021 9:00 - 12:00,
 • 26. 04. 2021 9:00 - 12:00,
 • 26. 07. 2021 9:00 - 12:00,
 • 25. 11. 2021 9:00 - 12:00.
   

Nákupní postup

Nákup ICT komodit probíhá na základě platné "Smlouvy o centralizovaném zadávání" (rar, 93 kB) na ICT komodity, uzavřené mezi Pověřujícím zadavatelem (PZ) a MV. Nákup ICT komodit je realizován prostřednictvím veřejných zakázek zadávaných na základě zavedeného DNS.

Portál centrální zadavatele ("PCZA"), nástroj používaný MV při přípravě veřejných zakázek, byl rozšířen o předsběr požadavků v rámci zadávání výše uváděných veřejných zakázek v DNS ICT. Tímto rozšířením se sníží administrativní zátěž a zjednoduší celý proces.

PCZA umožňuje předběžný sběr objednávek tzv. "Předsběr objednávek" z katalogu produktů (Komodity ICT). Na základě těchto "Předsběrů objednávek" pak budou následně vytvářeny zadávací dokumentace pro zadávání veřejných zakázek v zavedeném nákupním dynamickém systému v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ("VZ").

Přístup do PCZA bude zřízen tak, že pověřující zadavatel, což jsou jednotlivá ministerstva nebo organizace, určí konkrétní fyzickou osobu - správce, která bude oprávněna jejím jménem v PCZA jednat. Centrální zadavatel sdělí správci přístupové údaje, popř. předá prostředky, určené pro přístup do PCZA. Tento správce je oprávněn určit (popř. změnit či odstranit určení) další fyzické osoby (objednatele), které budou moci v PCZA jednat.

Smluvně bude tato skutečnost zajištěna podpisem nové verze "Smlouvy o centralizovaném zadávání" (rar, 93 kB) nebo "Dodatku ke smlouvě o centralizovaném zadávání při realizaci zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému, ve kterém budou následně zadávány veřejné zakázky na dodávky ICT komodit" ("Dodatek") (rar, 66 kB), který zahrnuje povinnosti a práva jak Centrálního zadavatele, tak pověřujícího zadavatele při používání PCZA.
 

Nákup prostřednictvím Centrálního zadavatele

 • PZ vyplní "Žádost o provedení VZ na základě DNS" (docx, 26 kB), "Návrh KS" (docx, 50 kB) a přílohu "Předmět plnění a cena" (xlsx, 40 kB). Tyto dokumenty odešle prostřednictvím e‑mailu na andrea.blazekova@mvcr.cz k upřesnění předmětu plnění a vytvoření či doplnění "Katalogu DNS - Technické specifikace předmětu plnění" (xlsx, 51 kB).

 • U žádostí adresovaných od PZ z resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na nařízení ministra vnitra č. 27/2019 ze dne 30. července 2019 PZ navíc přiloží doklad Předběžné řídící kontroly (PŘK).

 • "Příloze č. 1 KS - Předmět plnění a cena" (xlsx, 40 kB) PZ vyplňuje žluté položky, název položky určuje sám, katalogové číslo položky ve spolupráci s Centrálním zadavatelem. Zelené položky bude vyplňovat Dodavatel. "Katalog DNS - Technické specifikace předmětu plnění" (xlsx, 51 kB) bude vytvořen v prvním kole DNS společně s PZ, kteří se tohoto kola budou účastnit, a postupně doplňován.

 • Řádně vyplněné dokumenty Žádost o provedení VZ a základě DNS, návrh KS spolu s přílohou "Předmět plnění a cena" (xlsx, 27 kB) (u MV i doklad PŘK) PZ následně odešle do datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp.

 • Na základě těchto dokumentů bude provedená Veřejná zakázka/dílčí kolo DNS.

 • Před vyhlášením VZ prostřednictvím "Národního elektronického nástroje" NEN bude proveden předsběr požadavků v PCZA. Centrální zadavatel vytvoří v PCZA "Zakázku", ve které vystaví naceněný Katalog DNS pro dané soutěžní kolo. Pověřující zadavatel v "Zakázce" vytvoří objednávku - v rámci této objednávky lze vytvořit i více samostatných "Dílčích objednávek", které se budou lišit dodacími a fakturačními údaji. Termíny zahájení a ukončení předsběru budou sdělovány prostřednictvím notifikací rozesílaných z PCZA.

 • Pro hodnocení nabídek podaných v rámci zadávání veřejných zakázek v zavedeném DNS, jakož i pro výběr dodavatele a případně pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny bude ustanovena komise, do které je PZ povinen nominovat alespoň jednoho člena (a jeho náhradníka), majícího příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky zadávané v zavedeném DNS. Komise bude mít minimálně 3 členy.

 • Po vysoutěžení obdrží PZ do datové schránky informaci o vyhlášení vítězného uchazeče a návrh KS podepsaný vítězným uchazečem. KS pak uzavírá přímo s vítězným uchazečem.

 • Po podpisu KS jeden stejnopis PZ doručí Centrálnímu zadavateli k evidenci.
   

Předběžný termín vyhlášení 9. kola v DNS ICT (kolo pro notebooky a příslušenství) prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) je stanoven na:

 • 15. 6. 2021
  Předsběr požadavků prostřednictvím datové schránky je stanoven na období od 1. 6. 2021 do 10. 6. 2021. Následně budou požadavky zpracovány a vysoutěženy prostřednictvím NENu.
   

Předběžný termín vyhlášení 10. kola v DNS ICT (kolo pro PC a monitory) prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN) je stanoven na:

 • 30. 6. 2021
  Předsběr požadavků prostřednictvím datové schránky je stanoven na období od 16. 6. 2021 do 25. 6. 2021. Následně budou požadavky zpracovány a vysoutěženy prostřednictvím NENu.

  

"Katalog DNS - Technické specifikace předmětu plnění" (xlsx, 194 kB) se bude průběžně doplňovat dle požadavků od pověřujících zadavatelů a bude uzavřen cca 10 dní před vyhlášením předsběru v PCZA. Řádně vyplněné dokumenty: žádost o provedení VZ, návrh KS a přílohu "Předmět plnění a cena" (u MV i PŘK) je nutné zaslat prostřednictvím datové schránky Centrálního zadavatele - ID: 6bnaawp. Dokumenty zasílejte minimálně 5 dní před vyhlášením kola v NEN.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy je Ing. Andrea Blažeková, tel: 974 849 648, 730 522 335, e-mail: andrea.blazekova@mvcr.cz.

Odbor veřejných zakázek
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Úvod WMware IBM Oracle Cisco Microsoft

  

vytisknout  e-mailem