Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

BREXIT

UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. srpna 2021 jsou webové stránky v současné době ve výstavbě a jsou průběžně doplňovány. Děkujeme za pochopení. 

English English

Často kladené otázky

JAK MĚ OVLIVNÍ BREXIT?

Mám britské občanství stejně jako občanství jiného členského státu EU

 • Jako občané EU budete nadále mít právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii bez ohledu na Brexit. Rovněž Vám zůstane britské občanství. Více o právech občanů EU můžete nalézt v sekci: Občané EU a jejich rodinní příslušníci.
   

Co mám nyní udělat?

 • Pokud příslušným úřadům není známo, že máte občanství jiného státu EU a hodláte pobývat v České republice déle než tři měsíce, požádejte na pracovištích MV ČR o potvrzení o přechodném pobytu. Registrace přechodného pobytu není povinná, nicméně je více než doporučená, zejména v případě, kdy úřady nemají informaci, že Vaše právo volného pohybu pokračuje na základě občanství jiného členského státu.
   

Mám britské a české občanství

 • Jako čeští občané máte právo se svobodně pohybovat po území České republiky, na území vstoupit a území opustit. Všichni čeští občané jsou zároveň občany EU, proto nadále budete mít právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii bez ohledu na Brexit. Rovněž Vám zůstane britské občanství. Jako britští občané můžete navíc využít práv podle výstupové dohody (spojených např. s uznáváním profesních kvalifikací).
   

Mám britské občanství a jsem rodinný příslušník občana Evropské unie

 • Jako rodinní příslušníci občanů EU si nadále podržíte právo volného pohybu, tzn. právo svobodně se pohybovat a pobývat kdekoli v Evropské unii, pokud svého rodinného příslušníka doprovázíte a následujete, a to bez ohledu na Brexit. Více informací o tom, kdo je rodinným příslušníkem občana EU, můžete nalézt v sekci: Kdo je občan EU a jeho rodinný příslušník?
   

Co mám nyní udělat?

 • Pokud jste rodinnými příslušníky českého občana nebo občana jiného státu EU, který má v České republice povolen trvalý pobyt a žili jste v České republice alespoň 2 roky, požádejte si o povolení k trvalému pobytu.
   

Mám britské občanství a nejsem občanem jiného státu EU ani nejsem rodinný příslušník občana Evropské unie

Co mám nyní udělat?

  

PRÁVO POBYTU

Má nová dohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím vliv na postavení občanů Spojeného království, kteří pobývali na území České republiky (členského státu Evropské unie) před 1. lednem 2021?

 • Ne, nová dohoda nijak neupravuje otázky režimu občanů Spojeného království, kteří pobývali na území České republiky (členského státu Evropské unie) před 1. lednem 2021. V tomto případě odkazujeme na úpravu ve výstupové dohodě a informace uvedené na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
   

Budu jako britský občan oprávněn pobývat v České republice?

 • Ano. Od 1. února 2020, kdy začalo běžet přechodné období, do 31. prosince 2020 bude s britskými občany nakládáno jako s EU občany. Ve smyslu práva volného pohybu a pobytu budou mít britští občané a jejich rodinní příslušníci stejný právní status jakoby Spojené království Velké Británie a Severního Irska bylo stále členem Evropské unie.
  Ministerstvo vnitra ČR připravilo legislativu, která od 2. srpna 2021 zajistila výměnu příslušných starších pobytových dokumentů za nové biometrické průkazy o povolení k pobytu, které osvědčují práva podle výstupové dohody. Po 31. prosinci 2020 zůstávají britští občané a jejich rodinní příslušníci, kteří v době přechodného období pobývali v České republice, z pohledu svých pobytových práv ve srovnatelné situaci, v jaké jsou občané EU.
  Britští občané, kteří před přechodným obdobím ani během přechodného období nikdy nepobývali v České republice, jsou od 1. ledna 2021 považováni za občany třetích zemí a vztahují se na ně práva, povinnosti a typy řízení jako na ostatní občany třetích zemí bez práva volného pohybu.
   

Vztahují se na mě práva uvedená ve výstupové dohodě?

 • Výstupová dohoda se vztahuje na všechny britské občany a všechny občany EU, kteří před přechodným obdobím a během něho využili svého práva volného pohybu jak ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, tak na území Evropské unie stejně jako na jejich rodinné příslušníky.
  Abyste mohli jako britští občané nebo jejich rodinní příslušníci využívat svá práva z výstupové dohody naplno, měli byste si požádat o osvědčení o registraci či o povolení k trvalému pobytu pokud jej doposavad nemáte.
   

Občané Velké Británie s přechodným pobytem, kteří spadají pod tzv. výstupovou dohodou nebudou muset při přechodu z přechodného na trvalý pobyt skládat zkoušku z českého jazyka. Tuto povinnost však budou mít Britové, kteří přechodný pobyt v ČR získají až po uplynutí tzv. přechodného období.

  

VÝMĚNA POBYTOVÝCH DOKLADŮ ZA BIOMETRICKÉ

Mám britské občanství a vztahuje se na mě výstupová dohoda stejně jako na mé rodinné příslušníky. Musím si společně s nimi vyměnit naše stávající doklady vyměnit za nové biometrické doklady? Musím tak učinit do nějakého termínu?

 • Ano, Biometrické doklady poskytují vyšší ochranu před paděláním než stávající starší typy pobytových dokladů. Přechod na biometrické doklady souvisí s celoevropským trendem a děláme ji i s ohledem na boj proti terorismu, přeshraničnímu pašování a obchodu s lidmi. Od 2. srpna 2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zohledňující mimo jiné změny zavedené výstupovou dohodou a upravující podobu nových biometrických průkazů o povolení k pobytu občanů Spojeného království a jejich rodinných příslušníků. Touto novelou byla stanovena povinnost pro Vás a Vaše rodinné příslušníky, pokud spadají do působnosti výstupové dohody, vyměnit si své stávající pobytové doklady do 31. srpna 2022 za nové biometrické průkazy o povolení k pobytu. Výměnou se rozumí vydání nového průkazu se stejnou platností, respektive se stejným koncem platnosti jako měl průkaz původní. Výměna je prováděna bezplatně a nezahrnuje současné prodloužení doby platnosti průkazu, o takové prodloužení si musí cizinec zvlášť požádat a nově uhradit i správní poplatek za přijetí takové žádosti (ve výši 200 Kč).

  

VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Co se změní od 1. ledna 2021 při návratu či prvotním vstupu do České republiky?

 • Po konci přechodného období se na Vás (ať již se na Vás vztahuje výstupová dohoda či nikoliv) i na Vaše případné rodinné příslušníky ze třetích zemí při kontrolách na vstupu do ČR a výstupu z ČR použijí pravidla pro příslušníky třetích zemí. To znamená, že již nebudete moci využívat oddělených pruhů určených pro občany EU/EHP/CH ani systému EasyGo na letištích a budete se muset podrobit důkladné kontrole všech podmínek vstupu do schengenského prostoru. Připravte se na to, že pasová kontrola bude trvat déle, než tomu bylo dříve.

  

PRÁVO VOLIT

Mám pouze britské občanství, můžu v České republice volit?

 • Ne. Odchodem Velké Británie z EU Vám zaniklo právo volit a být volen v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Evropského parlamentu (v jiných volbách cizinců nemůžou hlasovat).
   

Mám britské a současně i české občanství, mohu volit v České republice?

 • Ano. Občané ČR mohou v České republice volit a být voleni ve všech volbách.
   

Mám britské občanství a současně i občanství jiného členského států EU, mohu volit?

 • Ano. Občané jiných členských států s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem na území ČR
  - můžou hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, pokud požádají o zápis do dodatku k stálému seznamu voličů
  - můžou hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, pokud požádají o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

  Pokud jste byl v minulosti zapsán v dodatku k seznamu voličů (pro volby do zastupitelstev obcí) nebo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pro oba druhy voleb je nutno požádat o zápis zvlášť) a Vašemu obecnímu úřadu je známo, že máte občanství jiného státu EU, nemusíte nic dělat. Ve volbách, ve kterých jste volili v minulosti, můžete i nadále volit. Svůj zápis si můžete ověřit na příslušném obecním úřadě.
  Pokud jste byl v minulosti zapsán v dodatku k seznamu voličů (pro volby do zastupitelstev obcí) nebo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (pro oboje volby je nutno požádat o zápis zvlášť) a Vašemu obecnímu úřadu není známo, že máte občanství jiného státu EU, musíte znovu požádat o zápis.

  

vytisknout  e-mailem