Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Biometrika

English English

Od 4. července 2011 se v ČR  vydávají průkazy o povolení k pobytu obsahující tzv. biometrické údaje - zobrazení obličeje a otisky prstů snímané prostřednictvím speciálního technického zařízení. Tato praxe vyplývající z evropské legislativy přináší řadu změn pro občany třetích zemí pobývající v ČR na základě povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a dále pro držitele jedné z forem mezinárodní ochrany (azyl/doplňková ochrana). Nevztahuje se na občany třetích zemí pobývající v ČR na základě víza.Netýká se ani občanů EU a jejich rodinných příslušníků.
(Výjimkou je žádost o přiznání statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES při povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU.)

Proč jsou biometrické údaje pořizovány?

Snímání biometrických údajů slouží k ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření totožnosti jeho držitele - občana třetí země, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s údaji vedenými v informačním systému nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s aktuálně zobrazenými biometrickými údaji držitele průkazu pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Biometrické údaje jsou od 20. 5. 2011 povinnou součástí povolení k pobytu vydávaných členskými státy EU pro státní příslušníky třetích zemí.

Biometrické údaje pořizují vybraná - tedy ne všechna - pracoviště MV ČR vybavená speciálním technickým zařízením. Tato pracoviště jsou v seznamu pracovišť MV ČR označena jako "BIO". Na stejném pracovišti, na kterém byly sejmuty vaše biometrické údaje, jste následně ve stanovené lhůtě povinen/povinna převzít si průkaz o povolení k pobytu. Toto pracoviště se může lišit od pracoviště, na kterém jste podával/a příslušnou žádost, resp. na kterém běžně vyřizujete jiné náležitosti spojené se svým pobytem v ČR.

V souvislosti s biometrickými údaji jste povinen/povinna:

V případě podané žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu v zahraničí, tj. po udělení dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, se osobně dostavte ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR na pracoviště MV ČR OAMP s platným cestovním dokladem k pořízení údajů (včetně biometrických) za účelem vydání průkazu o povolení k pobytu. Přesná adresa pracoviště, které bude zajišťovat vydání průkazu o povolení k pobytu, Vám bude sdělena při udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu na zastupitelském úřadu.

Návštěvu pracoviště lze předem telefonicky objednat, a to již ze zahraničí, objednávací linka konkrétního pracoviště, které bude zajišťovat vydání průkazu o povolení k pobytu Vám bude sdělena také při udělování dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu.

Pokud nebudete telefonicky objednán, budete pracovištěm odbaven v běžném pořadí a pokud by nebylo možné z důvodu vytíženosti zařízení pořídit biometrické údaje pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu, budete objednán na nejbližší možný následující termín.

V případě podání žádosti o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu z území ČR se osobně dostavte na výzvu MV ČR na příslušné pracoviště MV ČR za účelem pořízení biometrických údajů a pořízení podpisu určeného pro jeho další digitální zpracování.

S ohledem na právní předpisy ČR a přímo aplikovatelné předpisy unijního práva jste povinen(na) strpět pořízení svých biometrických údajů a Vašeho podpisu pro další digitální zpracování. A dále ve stanovené lhůtě*, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavit na ministerstvo za účelem převzetí průkazu o povolení k pobytu (i k tomu úkonu budete správním orgánem vyzván/na).

* Důležité je již při podání žádosti nebo posléze při pořízení biometrických údajů zanechat na sebe telefonický kontakt, popř. e-mailový kontakt, na kterém Vás budou pracovníci OAMP MV ČR kontaktovat a bude s Vámi dohodnut termín pořízení biometrických údajů (pouze u žádostí podávaných z území ČR), resp. datum převzetí průkazu o povolení k pobytu. Pokud jste kontakt nezanechal/a či se Vás nepodaří kontaktovat, budete k pořízení biometrických údajů (pouze u žádostí podaných z území České republiky), resp. převzetí průkazu ve stanovené lhůtě písemně vyzván/a. V takovém případě se na návštěvu pracoviště můžete předem telefonicky objednat - viz kontakty.

Upozornění: Pokud v rámci platného víza za účelem převzetí povolení k pobytu (v tomto jediném případě včetně trvalého pobytu) bez vážných důvodů nepřicestujete na území ČR, popř. se nedostavíte na pracoviště OAMP za účelem pořízení biometrických údajů nebo si nepřevezmete průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu v rámci vydání tohoto povolení či prodloužení jeho platnosti, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno. Pokud jste podal žádost z území ČR a po převzetí rozhodnutío povolení k trvalému pobytu nebo po rozhodnutí o prodloužení platnosti tohoto průkazu vydaného k trvalému pobytu jste se nedostavil k pořízení biometrických údajů anebo vyhotovený průkaz nepřevezmete, bude Vám uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Průkazy o povolení k pobytu bez biometrických údajů

Průkazy vydané podle platné právní úpravy do konce dubna 2011 zůstávají platné až do vypršení data jejich platnosti či změny údajů v nich uvedených, poté budou nahrazeny průkazy s biometrickými údaji. K pořízení biometrických údajů za účelem vydání nového průkazu o povolení k pobytu budete vyzván/a ministerstvem.

Hlášení změn údajů v průkazu

V případě změny údajůuvedených v průkazu (např. příjmení) jste povinen/povinna změnu ohlásit ministerstvu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy nastala.

V případě změny místa pobytu (bydliště) jste povinen/povinna změnu ohlásit:

  • do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů (máte-li povolený dlouhodobý pobyt),
    nebo

  • do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů (máte-li povolený trvalý pobyt).

  

Možnosti zastupování

V souvislosti s pořízením biometrickcých údajů nebo předáním průkazu o povolení k pobytu nemůžete být zastoupen(a) jinou osobou.

Mohu pořízení biometrických údajů odmítnout?

Nemůžete, sejmutí biometrických údajů je povinné pro všechny občany třetích zemí (s výjimkou rodinných příslušníků občanů EU), kterým je vydáván v souvislosti s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu průkaz o povolení k pobytu.

V jakých případech se biometrické údaje nepořizují?

Za určitých okolností se nepořizuje zobrazení otisků prstů – pokud to není možné z důvodů anatomických nebo fyziologických změn, popř. zdravotního postižení prstů rukou. V takovém případě se vydává průkaz o povolení k pobytu obsahující pouze biometrické údaje o zobrazení obličeje [§ 117a zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,8 MB)].

Jaká jsou pravidla u dětí?

U dětí mladších 6 let se pořizuje pouze zobrazení obličeje.

Můj dříve vydaný průkaz o povolení k pobytu neobsahuje biometrické údaje - jsem povinen/povinna si požádat o vydání nového průkazu?

Váš dosavadní průkaz zůstává platný po dobu v něm uvedenou. Biometrický průkaz obdržíte v souvislosti s:

  • prodloužením platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat nejdříve 90 a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti povolení), nebo

  • prodloužením platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu (žádost jste povinen/povinna podat ve lhůtě 90 dnů před uplynutím platnosti průkazu), nebo

  • v případě potřeby vydání nového průkazu o povolení k pobytu (např. v souvislosti se změnou některého z údajů uvedených v dosavadním průkazu).

  

Co se stane s mými biometrickými údaji?

Vaše biometrické údaje pořízené v souvislosti s vydáním průkazu o povolení k pobytu jsou uloženy v nosiči dat umístěném v průkazu o povolení k pobytu. Uchování dat se řídí pravidly pro ochranu osobních údajů, biometrické údaje, které jsou ministerstvem předány do informačního systému cizinců (§158a odst. 5) a tam jsou dále archivovány, budou zlikvidovány 60 dnů po skončení nebo zrušení platnosti průkazu o povolení k pobytu (§ 160/7). Biometrické údaje lze využívat výlučně pro ověřování pravosti průkazu o povolení k pobytu a ověření Vaší totožnosti, a to porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat, který je obsažen v průkazu o povolení k pobytu, s údaji vedenými v informačním systému cizinců nebo porovnáním biometrických údajů zpracovaných v nosiči dat s Vašimi aktuálně zobrazenými biometrickými údaji pořízenými v průběhu prokazování totožnosti s pomocí technického zařízení. Pokud nemůžete pro účely ověření totožnosti předložit průkaz o povolení k pobytu, jehož jste držitelem(kou), popřípadě pokud nosič dat s biometrickými údaji v průkazu o povolení k pobytu není funkční, provede se ověření totožnosti pořízením Vašich otisků prstů a jejich porovnáním s biometrickými údaji vedenými pro tyto účely v informačním systému cizinců.

Mohu zkontrolovat funkčnost nosiče dat?

Ano, máte právo požádat MV ČR o ověření funkčnosti nosiče dat. Pokud se prokáže nefunkčnost z důvodů vámi nezaviněných, máte právo na bezplatné vydání nového průkazu [§ 117a zákona o pobytu cizinců (pdf, 1,8 MB)].

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. července 2021

vytisknout  e-mailem