Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnostní standard k ochraně jednoho z měkkých cílů


S novým školním rokem platí nový účinný nástroj – česká technická norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Novou technickou normu ČSN 73 44 00 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení zavedl dne 1. srpna 2016 do soustavy českých státních norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s tím, že uvedená norma nabyde účinnosti dnem 1. září 2016. Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala v rekordním čase Technická normalizační komise TNK 148 “Prevence kriminality a ochrana obyvatel“ jako možnou odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Norma dále navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu MV.

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení rizik. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Příčiny kriminality a antisociálního chování jsou předmětem zkoumání již řadu let. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v dané oblasti či objektech. Sociálně ekonomické faktory ani lokální specifika nejsou předmětem této normy. Společným vodítkem všech opatření je ztížení nebo omezení neoprávněného vstupu do objektu školy.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Nově platnou a účinnou normu lze zakoupit v papírové formě v  informačním centru ÚNMZ Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 nebo je dostupná v ČSN online, více naleznete zde https://csnonline.unmz.cz/

Další novou aktivitou je podepsání Smlouvy o spolupráci při zabezpečení činností spojených s přejímáním technických předpisů Evropské unie do systému českých technických norem v oboru prevence kriminality – Zajištění činnosti sekretariátu CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov. Smlouva o vzájemné spolupráci a finančním plnění byla podepsána na konci června letošního roku mezi Ministerstvem vnitra a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) s účinností od 1. července 2016.

MV jako ústřední orgán státu pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně prevence kriminality, se podílí mimo jiné na činnosti ÚNMZ spojené s tvorbou českých technických norem (dále jen „ČSN“) a přejímáním evropských norem nebo harmonizačních dokumentů Evropské unie do soustavy ČSN.

ÚNMZ jako organizační složka státu, podle ustanovení § 4 zákona č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zabezpečuje organizaci přípravy převzetí předpisů Evropské unie přejímaných nařízeními vlády a smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a úkoly vyplývající z požadavků ministerstev a jiných správních úřadů.

Smluvní strany se dohodly na zabezpečení následujících odborných činností využitím kapacit ÚNMZ, které zajišťují tvorbu ČSN a přejímání harmonizovaných norem do soustavy ČSN, zejména Zajištění činnosti sekretariátu CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov.

Předmětem této smlouvy je stanovení formy a obsahu spolupráce smluvních stran při zajištění činností souvisejících s tvorbou ČSN, přejímáním harmonizovaných technických norem do soustavy ČSN včetně mezinárodní spolupráce při tvorbě a revizích technických norem z oblasti prevence kriminality s důrazem na oblast ochrany měkkých cílů a zejména se zajištěním činnosti sekretariátu CEN/TC 325 Prevence proti kriminalitě při plánování městské výstavby a navrhování budov.


Informuje: JUDr. Tomáš Koníček, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV a předseda TNK č. 148, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.czPříloha:

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ICS 13.310; 03.180 Srpen 2016Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

 

ČSN 73 4400

Crime Prevention – security management in planning, implementing and using schools and educational institutions


Obsah
Strana
Předmluva 3
Úvod 5
1 Předmět normy 6
2 Citované dokumenty 6
3 Termíny a definice 6
4 Zkratky 8
5 Vymezení cílů normy a vymezení cílů metodiky 8
5.1 Cíle 8
5.2 Metodika a cíle 8
5.3 Vymezení role a odpovědnosti 9
6 Opatření k zajištění bezpečnosti škol 9
6.1 Plánování výstavby – doporučení pro plánování 9
6.2 Posouzení rizika 10
6.3 Dispoziční řešení 10
6.4 Perimetr 12
6.5 Plášť budovy 15
6.6 Vnitřní uspořádání škol 17
6.7 Technická ochrana 22
6.8 Režimová opatření 25
6.9 Fyzická ostraha 25
6.10 Bezpečnostní dokumentace škol (ve vztahu k bezpečnosti objektu) 26
7 Posuzování a řízení rizik ve školách 26
7.1 Obecně 26
7.2 Stanovení kontextu 26
7.3 Posuzování rizik 27
8 Posuzování účinnosti stávajících bezpečnostních opatření 31
9 Návrh a implementace bezpečnostních opatření a zpracování/aktualizace stávající bezpečnostní dokumentace 32
10 Provoz systémů bezpečnosti 33
10.1 Obecně 33
10.2 Příprava zúčastněných uživatelů a zúčastněných stran – pravidelné školení k bezpečnosti 33
10.3 Požadavky na funkční zkoušky a revize systémů technické ochrany (mechanické a technické prostředky ochrany) 33
10.4 Požadavky na kontrolu režimových a organizačních opatření 34
10.5 Požadavky na kontrolu fyzické ostrahy 34
10.6 Záznam o bezpečnostním incidentu 34
10.7 Tvorba pravidelných záznamů o bezpečnostních incidentech 35
10.8 Aktualizace bezpečnostní dokumentace včetně analýzy rizik 35
10.9 Ověřování účinnosti a implementace bezpečnostních opatření pokrývající nově zjištěná rizika 35
Příloha A (informativní) Proces posuzování rizik 36
Příloha B (informativní) Příklad aplikace posuzování rizik 42

Předmluva
Tuto normu (ČSN 73 4400:2016) vypracovala technická komise TNK 148 Prevence kriminality a ochrana obyvatel.
Tato norma navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“, která je tvořena následujícími částmi:
Část 1 – Definice specifických termínů
Část 2 – Plánování městské výstavby
Část 3 – Obydlí
Část 4 – Obchodní a administrativní budovy
Část 5 – Čerpací stanice
Část 7 – Návrh a management zařízení veřejné dopravy
Část 8 – Ochrana budov a prostor před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel
Tato norma vychází z návrhu evropské normy CEN/TS 14383-6: Prevence kriminality – Plánování městské
výstavby a navrhování budov – Část 6: Školy.

Souvisící ČSN
ČSN EN 50130 (soubor) (33 4590) Poplachové systémy
ČSN EN 50131 (soubor) (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591) Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace
ČSN CLC/TS 50398 (33 4597) Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné
požadavky
ČSN EN 50132 (soubor) (33 4592) Poplachové systémy – CCTV sledovací i dohledové systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích
ČSN EN 50134 (soubor) (33 4590) Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci
ČSN EN 50136 (soubor) (33 4596) Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení
ČSN EN 62676 (33 4592) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích
ČSN EN 50133 (soubor) (33 4593) Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích
ČSN EN 60839-11-1 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-1: Elektronické
systémy kontroly vstupu – Požadavky na systém a komponenty
ČSN EN 60839-11-2 (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy – Část 11-2: Elektronické
systémy kontroly vstupu – Pokyny pro aplikace
ČSN CLC/TS 50398 (33 4597) Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné
požadavky
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
ČSN EN 1047 (soubor) (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace a metody zkoušení požární
odolnosti
ČSN EN 1627 (74 6001) Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Požadavky a klasifikace
ČSN EN 356 (70 0595) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku
ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku
ČSN EN 1303 (16 5191) Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12209 (16 5124) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12320 (16 5123) Stavební kování – Visací zámky a příslušenství visacích zámků – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 14846 (16 5192) Stavební kování – Zámky a střelkové zámky – Elektromechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1935 (16 5763) Stavební kování – Jednoosé závěsy – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1906 (16 5776) Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 50172 (36 0631) Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 14383-1 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů
ČSN CEN/TR 14383-2 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby
ČSN CEN/TS 14383-3 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 3: Obydlí
ČSN CEN/TS 14383-4 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy
ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice
ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

Souvisící TNI
TNI 01 0350 Management rizik – Slovník (Pokyn 73)
TNI 33 4591 (soubor) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy

Souvisící právní předpisy
Zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2011 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Patentová práva
Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy
Zpracovatel: CTN Česká asociace bezpečnostních manažerů, IČ 26657805, Ing. Petr Rostek
Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Michal Dalibor

Úvod
Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení rizik. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Příčiny kriminality a antisociálního chování jsou předmětem zkoumání již řadu let. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v dané oblasti či objektech. Sociálně ekonomické faktory ani lokální specifika nejsou předmětem této normy. Společným vodítkem všech opatření je ztížení nebo omezení neoprávněného vstupu do objektu školy.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy. Tato norma upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

1 Předmět normy
Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet.

Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Tuto normu lze využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí.

Tato norma se nevztahuje na budovy vysokých škol. Je možné ji však využít jako metodický návod pro prevenci kriminality a řízení rizik, včetně zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany i v těchto objektech.

                                                            Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

 

vytisknout  e-mailem