Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Asistenti prevence kriminality v Karviné doručují úřední písemnosti

Asistenti prevence kriminality také doručují písemnosti vyhotovené správními orgány obce
Někteří Asistenti prevence kriminality (dále jen „APK“), kteří jsou zapojeni do individuálního projektu Evropského sociálního fondu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Asistent prevence kriminality“, reg. č. CZ.1.04/3.3.00/61.00003 nebo do národního projektu prevence kriminality, doručují písemnosti vyhotovené správními orgány obcí.
 
Pomáhají tak svému městu doručit často jinak velmi těžko doručitelné písemnosti. Zejména jde o doručování písemností vyhotovených správními orgány obce s odkazem na § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále písemnosti vyhotovené orgány činnými v trestním řízení v trestních věcech podle § 62 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Pro další využití této možnosti přikládáme i konkrétní Metodický postup schválený v Karviné.
 

Metodický postup při doručování písemností a
sistenty prevence kriminality Městské policie Karviné
 
Asistenti prevence kriminality (dále jen zkr. „APK“), kteří jsou zaměstnanci Městské policie Karviná, jsou zmocněni k úkonu – doručování písemnosti vyhotovených správními orgány obce (Magistrátu města Karviná) s odkazem na § 19 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále písemnosti vyhotovené okresními soudy v trestních věcech podle § 62 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
Druhy doručovaných písemností do vlastních rukou jsou určeny pouze adresátům – fyzickým osobám:
  • z okresních soudů do vlastních rukou postupem, upraveným § 64, § 64a trestního řádu a dále pak přiměřeně dle občansko-soudního řádu
  • z Magistrátu města Karviná do vlastních rukou postupem, upraveným § 19, § 20 a násl. správního řádu. 
Obecná ustanovení platná pro doručování písemností do vlastních rukou:
  • doručovatel (APK) je oprávněn zjišťovat totožnost adresáta a osob, které jsou oprávněny za něj písemnost převzít. Tyto osoby jsou povinny na výzvu doručovatele předložit průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. 
  • fyzické osobě se doručuje písemnost do vlastních rukou na adresu uvedenou odesílatelem na obálce, na adresu trvalého pobytu nebo též osobě, kterou adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem nebo plná moc musí být udělena před doručujícím orgánem. Písemnost lze doručit rovněž kdekoliv, kde bude tato osoba zastižena.
Překážky při doručování :
  • nebyl-li v případě doručování adresát zastižen a písemnost nebylo možno doručit i jiným zákonným způsobem, písemnost se uloží – předá se prostřednictvím operačního pracoviště MPK na sekretariát ředitele s poznámkou např. opakovaně nezastižen termínech a době, již zde dlouhodobě nebydlí, nezdržuje se apod. Adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si jí může vyzvednout.
  • adresát se vyzve vložením oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo (může to být vylepením na dveře bytu, vstupní dveře do bytu apod.), aby si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. 
  • zároveň s oznámením se adresát písemně poučí o právních důsledcích, které by jeho případné jednání spočívající např. v nepřevzetí, znemožnění přijetí, neposkytnutí součinnosti nezbytnému k řádnému doručení, vyvolalo nebo o možnosti postupu podle § 24 odst. 2. správního řádu. Toto poučení musí obsahovat i označení správního orgánu, který písemnost odesílá, a jeho adresu.
  • adresát – fyzická osoba, nebo fyzická osoba, které má být písemnost předána, pokus o doručení znemožní tím, že jí odmítne převzít nebo že neposkytne součinnost nezbytnou k řádnému doručení, předá se jí poučení o právních důsledcích, které z jejího jednání vyplývají. Jestliže osoba předání poučení znemožní nebo jestliže i přes poučení doručení neumožní, písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo. 
Vlastní vyplňování předtisku na obálkách bude součástí praktické instruktáže při prováděném školení APK, které provede Mgr. Lubomír Greň společně s paní Rohalovou. 
 
Schválil: Jaroslav Novotný, ředitel, Karviná 11. 1. 2012 
 
 
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, na pozici Experta č. 1 popisovaného projektu ESF OP LZZ, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz
 

vytisknout  e-mailem