Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivy a archiválie

Základní informace a seznam veřejných archivů 

Archivy a archiválie

Co najdete v archivech

 • Archiválie jsou záznamy vybrané - vzhledem k době vzniku, obsahu, původu a vnějším znakům - k trvalému uchování a přijaté do evidence archiválií. Ukládají se ve veřejných a soukromých archivech, jimž byla pro jejich činnost udělena Ministerstvem vnitra akreditace.
   
 • Archivy všestranně pečují o archiválie, dbají na jejich bezpečné uložení, odborně je zpracovávají a zpřístupňují.
   
 • K nahlížení v archivech jsou přístupné archiválie starší třiceti let, pokud není zveřejnění údajů chráněno zvláštními právními předpisy. Ke studiu se předkládají i archiválie vzniklé před 1. lednem 1990 z činnosti bývalé státní bezpečnosti, společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě a archiválie, které byly jako dokumenty před převzetím do evidence archiválií veřejně přístupné.
   

Jak a kam se obrátit

 • Žadatelům o předložení archiválií není vždy zřejmá návaznost uložení archiválií na síť archivů, která vychází z jejich územní nebo věcné působnosti. Proto badatelům doporučujeme ještě před podáním žádosti o studium požádat archiv o informaci, zda je pravděpodobné, že požadované archiválie skutečně ve zpracovaných archivních souborech jsou, a zjistit i možnosti studijní návštěvy nebo podání žádosti o vyhledání a předložení archiválií.
   
 • O případných námitkách žadatele, jemuž bylo odepřeno nahlížení do archiválií rozhodne na základě jeho podání příslušný správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby. Bližší informace podá ředitel příslušného státního oblastního archivu, příp. Národního archivu.
   
 • Před zahájením studia v badatelně archivu je třeba vyplnit badatelský list a prokázat pracovníkovi pověřenému dozorem v badatelně svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem, nebo jiným osobním dokladem.
   

Správní poplatky

 • Archiválie jsou badatelům předkládány k nahlížení bez poplatků, správní úkony jsou zpoplatňovány podle zákona o správních poplatcích. Služby poskytované veřejnými archivy jsou účtovány podle Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy, který je přílohou č. 4 k vyhlášce č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   

Archivní síť v ČR tvoří:

 • Veřejné archivy
  • Národní archiv 
  • Archiv bezpečnostních složek
  • Státní oblastní archivy (v Praze, v Třeboni, v Plzni, v Litoměřicích, v Hradci Králové, v Brně (Moravský zemský archiv), v Opavě (Zemský archiv)) s organizačními jednotkami, kterými jsou státní okresní archivy
  • Specializované archivy (viz akreditované archivy)
  • Bezpečnostní archivy (viz akreditované archivy)
  • Archivy územních samosprávných celků (viz akreditované archivy)
    
 • Soukromé archivy (viz akreditované archivy)

  

vytisknout  e-mailem