Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní časopis

Základní informace o časopisu, obsahy posledních ročníků, rejstřík 1951-2005 

 • Archivní časopis
 • Přílohy Archivního časopisu
 • Redakce
 • Redakční rada
 • Pokyny pro autory
 • Předplatné
 • Obsah ročníků, rejstřík, archiv literatury

Archivní časopis

Archivní časopis

obálka_AČ_4-2018.jpgČíslo 4 / 2018Evidenční číslo MK ČR E 2629, ISSN 0004-0398.

Odborná ústřední archivní revue se zabývá archivní teorií a praxí, aktuálními problémy archivnictví, zásadními organizačními a metodickými směrnicemi, digitálními technologiemi užívanými v archivnictví, fyzickou ochranou archiválií, konzervací a restaurováním, výstavbou archivních budov atd. Uveřejňuje příspěvky z příbuzných speciálních vědních i praktických oborů (pomocné vědy historické, správní dějiny, klasická i elektronická spisová služba). Součástí časopisu je společenská rubrika, zprávy a recenze o nové literatuře.

Časopis je určen hlavně odborné archivní a historické veřejnosti, ale i pracovníkům státní správy, spisové služby atd.

Archivní časopis vychází 4× ročně od roku 1951 v celkovém rozsahu přibližně 448 stran. Archivní časopis byl schválen Radou pro výzkum a vývoj dne 8. 2. 2008. Je evidován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Příspěvky jsou v rozsahu 20 normostran, ale případná domluva s redakcí o jiném rozsahu je možná. Příspěvky jsou posuzovány anonymně dvěma odbornými a nezávislými recenzenty. V případě neshody posudků je text poskytnut třetímu odborníkovi. Podrobnosti týkající se formálních náležitostí rukopisů viz Pokyny pro autory, které jsou rovněž pravidelně uveřejňovány na 3 stránce obálky časopisu.

Vydavatelem Archivního časopisu je odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR, a to od roku 1953, kdy odbor vznikl. Archivní správa je odborným řídícím orgánem českého archivnictví a gestorem zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Je též metodickým centrem a koordinátorem archivní metodiky vůči všem typům archivů (státní archivy, městské archivy, akreditované specializované archivy, akreditované soukromé archivy, akreditované bezpečnostní archivy, správní archivy). Vydává archivní publikace celostátního významu.

  

Odbor archivní správy a spisové služby, 9. ledna 2019

  

Přílohy Archivního časopisu

Přílohy Archivního časopisu

 • Výuka archivnictví - vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference 14.-16. 3. 2012 České Budějovice. Supplementum AČ 2014

 • Počítačová a záznamová média (1995)
 • Archiv obce (1999)
 • Metody a standardy pro přejímání dokumentů v digitální podobě v dánských archivech (2005)
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., vyhláška 646/2004 Sb., s komentářem (2005)
 • Modelové požadavky pro správu elektronických dokumentů (překlad mezinárodního standardu MoReq pro elektronickou spisovou službu (2007)

  

Redakce

Redakce

Ministerstvo vnitra
pošt. schr. 21/AS
170 34   Praha 7

Šéfredaktor
doc. PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Historický ústav
Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové III
E-mail: jana.vojtiskova@uhk.cz

Výkonný redaktor a tajemník redakce
Mgr. Pavel Šimůnek
Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby MV, oddělení archivní péče a metodiky
pošt. schr. 21/AS
170 34   Praha 7
Tel.: +420 974 847 606
E-mail: pavel.simunek@mvcr.cz

  

Redakční rada

Redakční rada

 • PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
  Ministerstvo vnitra, odbor archivní správy a spisové služby MV
  pošt. schr. 21/AS
  170 34   Praha 7
  E-mail: daniel.dolezal@mvcr.cz

 • Mgr. Jiří Jelínek
  Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Jihlava
  Fritzova 19
  586 01 Jihlava
  E-mail: jeldis@centrum.cz

 • Ing. Miroslav Kunt
  Národní archiv
  Archivní 4/2257
  149 00 Praha 4 - Chodovec
  E-mail: kunt@nacr.cz

 • PhDr. Zdeněk Martínek
  Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Pelhřimov
  Pražská 1883
  393 01 Pelhřimov
  E-mail: martinek@mza.cz

 • Mgr. Marie Mírková
  Státní oblastní archiv v Plzni
  Sedláčkova 44, pp 312
  306 12 Plzeň
  E-mail: mirkova@soaplzen.cz

 • Mgr. Hynek Oberhel
  Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
  Terezínská 909/59
  410 02 Lovosice
  E-mail: oberhel@soalitomerice.cz

  

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Rukopis bude odevzdán:

 • v definitivní verzi jako úplný text s poznámkovým aparátem "pod čarou" včetně jména a kontaktu na autora (adresa pracoviště i bydliště, telefon, e-mail), názvu práce, obsahu, předmluvy, resumé, seznamu literatury, popisků k obrázkům, číslování a označení orientace obrázků, tabulek, grafů a jiných příloh, popř. jména překladatele a editora;

 • v elektronické podobě (uložen ve formátu *.doc, *.rtf,) na CD, flash disku nebo zaslán elektronickou poštou v příloze e-mailu. Na médiích s přenosnými daty ukládejte jen soubory určené pro redakci. U publikací je třeba zaslat současně redakci výtisk textu na listech A4 s řádkováním alespoň 1,5;

 • obrázky, grafy, tabulky uložené do samostatných souborů (tzn. nevložené do dokumentu) ve formátu *.tif, nebo *.eps v rozlišení 300 dpi barevné, 400 dpi černobílé (pozor! většina obrázků stažených z internetu výše uvedené parametry nesplňuje, neboť jsou určeny pouze k prohlížení na monitoru, též je nutno respektovat autorské právo).
   

Text rukopisu bude splňovat tyto náležitosti:

 • jednoduché formátování (bez stylů), jedním typem písma v jedné velikosti; pro zvýraznění kurzívu nebo bold; nepoužívat dělení slov, záhlaví a zápatí, tvrdé mezery; enter používat jen k ukončení odstavce; čísla poznámek vkládat jednotně vždy až za případná interpukční znaménka, která k danému slovu patří; nepoužívat lomítka místo závorek;

 • ve wordu rozlišovat pomlčku (–) Alt + 0150 a spojovník (-). Např. v časových a stránkových rozsazích užívejte dlouhou pomlčku bez mezer (např. 15.–17. dubna 1946; 1358–1620; s. 18–20), vedle dalšího užití podle pravidel pravopisu. Spojovník užívejte též podle pravidel pravopisu (např. Anna Císařová-Kolářová; česko-polský slovník; okres Praha-západ apod.); užívat v českém textu české uvozovky („) = Alt +0132 a (“) = Alt + 0147; čtyřciferná čísla psát bez mezery;

 • pravopis se řídí základními příručkami (nejnovější vydání Pravidel českého pravopisu; Akademického slovníku cizích slov, Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost);

 • v hlavním textu se užívá co nejméně zkratek. Nezkracují se například slova rok na „r.“, století na „st.“. Zkracovat je možné v poznámkovém aparátu. Slovo „Archiv“ a jeho odvozeniny se píší s krátkým „i“.
   

Způsob citace literatury v poznámkách:

Křestní jméno autorů se poprvé uvádí nezkráceně, při opakované citaci postačí zkratka. Ročníky a svazky periodik se uvádějí arabskou číslicí a jsou odděleny od názvu periodika čárkou (např. Archivní časopis, 19, 1969, s. 36–37). Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, je třeba při první citaci uvést úplný název časopisu, archivu, fondů a v závorce uvést oficiální zkratku pro případ opakování citace [např. Archivní časopis (dále AČ), 19, 1969, s. …; Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA Zámrsk), Velkostatek (dále Vs) Náchod, inv. č. 14762].

Za titulem díla je při první úplné citaci vždy tečka: Josef Teige, Seznamy měšťanů pražských I. Staré město (1490–1550). In: Almanach kr. h. m. Prahy, 7, Praha 1904, s. 70; Josef Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha 1955, při dalším opakování: J. Janáček, Dějiny obchodu, s. 120 nebo J. Janáček, c. d., s. 120, pokud jde o citaci jediného díla autora.
 

Autorské korektury:

Autor má nárok na první korekturu rukopisu. Korektury mohou mít elektronickou podobu. Další změny v textu je možno přijmout výjimečně za předpokladu, že nebudou měnit zásadně rozsah či strukturu textu. Redaktor si může vyžádat kontrolu autorem zanesených dodatečných oprav. Na pozdě došlé korektury nemůže být brán ohled.

  

Předplatné

Předplatné

Vychází 4x ročně, cena jednotlivého čísla 97 Kč, předplatné na celý rok 388 Kč.

Distribuce:

Distribuce do zahraničí:

  

Obsah ročníků, rejstřík, archiv literatury

Obsah ročníků, rejstřík, archiv literatury

  

vytisknout  e-mailem