Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archivní časopis

Základní informace o časopisu, obsahy posledních ročníků, rejstřík 1951-2005 

Pokyny pro autory

Rukopis bude odevzdán:

 • v definitivní verzi jako úplný text s poznámkovým aparátem "pod čarou" včetně jména a kontaktu na autora (adresa pracoviště i bydliště, telefon, e-mail), názvu práce, obsahu, předmluvy, resumé, seznamu literatury, popisků k obrázkům, číslování a označení orientace obrázků, tabulek, grafů a jiných příloh, popř. jména překladatele a editora;

 • v elektronické podobě (uložen ve formátu *.doc, *.rtf,) na CD, flash disku nebo zaslán elektronickou poštou v příloze e-mailu. Na médiích s přenosnými daty ukládejte jen soubory určené pro redakci. U publikací je třeba zaslat současně redakci výtisk textu na listech A4 s řádkováním alespoň 1,5;

 • obrázky, grafy, tabulky uložené do samostatných souborů (tzn. nevložené do dokumentu) ve formátu *.tif, nebo *.eps v rozlišení 300 dpi barevné, 400 dpi černobílé (pozor! většina obrázků stažených z internetu výše uvedené parametry nesplňuje, neboť jsou určeny pouze k prohlížení na monitoru, též je nutno respektovat autorské právo).
   

Text rukopisu bude splňovat tyto náležitosti:

 • jednoduché formátování (bez stylů), jedním typem písma v jedné velikosti; pro zvýraznění kurzívu nebo bold; nepoužívat dělení slov, záhlaví a zápatí, tvrdé mezery; enter používat jen k ukončení odstavce; čísla poznámek vkládat jednotně vždy až za případná interpukční znaménka, která k danému slovu patří; nepoužívat lomítka místo závorek;

 • ve wordu rozlišovat pomlčku (–) Alt + 0150 a spojovník (-). Např. v časových a stránkových rozsazích užívejte dlouhou pomlčku bez mezer (např. 15.–17. dubna 1946; 1358–1620; s. 18–20), vedle dalšího užití podle pravidel pravopisu. Spojovník užívejte též podle pravidel pravopisu (např. Anna Císařová-Kolářová; česko-polský slovník; okres Praha-západ apod.); užívat v českém textu české uvozovky („) = Alt +0132 a (“) = Alt + 0147; čtyřciferná čísla psát bez mezery;

 • pravopis se řídí základními příručkami (nejnovější vydání Pravidel českého pravopisu; Akademického slovníku cizích slov, Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost);

 • v hlavním textu se užívá co nejméně zkratek. Nezkracují se například slova rok na „r.“, století na „st.“. Zkracovat je možné v poznámkovém aparátu. Slovo „Archiv“ a jeho odvozeniny se píší s krátkým „i“.
   

Způsob citace literatury v poznámkách:

Křestní jméno autorů se poprvé uvádí nezkráceně, při opakované citaci postačí zkratka. Ročníky a svazky periodik se uvádějí arabskou číslicí a jsou odděleny od názvu periodika čárkou (např. Archivní časopis, 19, 1969, s. 36–37). Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, je třeba při první citaci uvést úplný název časopisu, archivu, fondů a v závorce uvést oficiální zkratku pro případ opakování citace [např. Archivní časopis (dále AČ), 19, 1969, s. …; Státní oblastní archiv v Zámrsku (dále SOA Zámrsk), Velkostatek (dále Vs) Náchod, inv. č. 14762].

Za titulem díla je při první úplné citaci vždy tečka: Josef Teige, Seznamy měšťanů pražských I. Staré město (1490–1550). In: Almanach kr. h. m. Prahy, 7, Praha 1904, s. 70; Josef Janáček, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze. Praha 1955, při dalším opakování: J. Janáček, Dějiny obchodu, s. 120 nebo J. Janáček, c. d., s. 120, pokud jde o citaci jediného díla autora.
 

Autorské korektury:

Autor má nárok na první korekturu rukopisu. Korektury mohou mít elektronickou podobu. Další změny v textu je možno přijmout výjimečně za předpokladu, že nebudou měnit zásadně rozsah či strukturu textu. Redaktor si může vyžádat kontrolu autorem zanesených dodatečných oprav. Na pozdě došlé korektury nemůže být brán ohled.

  

vytisknout  e-mailem