Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Archiv programu Úsvit

Program Úsvit, včetně projektu Asistent prevence kriminality

Program ÚsvitProgram ÚsvitDne 21. září 2009 podepsal ministra vnitra ing. Martin Pecina, MBA a primátor města Most ing. Vlastimil Voska Memorandum o spolupráci při realizaci Programu prevence kriminality a extremismu - "Úsvit". Memorandum doplnila svým podpisem i Iveta Millerová, jednatelka Komunitního centra Chanov, v němž program probíhá. Tato část města Most je desítky let známa jako sociálně vyloučená lokalita, ze které se časem odstěhovali téměř všichni obyvatelé majoritní populace a zůstali zde jen ti, kteří jsou v posledních letech označování jako společensky nepřizpůsobiví.

Náš program staví na předpokladech, že situace v rámci sociálně vyloučených lokalit je perspektivně řešitelná, že obyvatelé těchto lokalit jsou schopni se na řešení podílet, že úspěšné řešení situace je podmíněno efektivní spoluprací státní správy, samosprávy a členů sociálně vyloučených komunit a že tento proces něco stojí, a tak do něj musí být účelně investovány finanční prostředky. Dlouhodobým cílem programu Úsvit je zmírnění napětí mezi obyvateli lokality Chanov a ostatními obyvateli města Most, které je živnou půdou pro výstřelky extremistů.

V rámci programu Úsvit jde o zlepšení osobních perspektiv dětí a dospělých obyvatel Chanova, o zlepšení kvality života a bezpečnosti v Chanově a o maximální účast jeho obyvatel na všech aktivitách, které se zde postupně realizují. Konkrétně jde o jejich zapojení do nejrůznějších pracovních činností, např. při úpravách a zabezpečení bloku V.

Zcela inovativním projektem je zřízení "Asistentů prevence kriminality", kteří dbají na zlepšení pořádku na veřejných prostranstvích a v jednotlivých bytových domech, na předcházení trestné činnosti zejména dětí a mladistvých. Tímto projektem reagujeme na skutečnost, že způsob života lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách, a to zejména Romů, je velkým mediálním tématem extremistických seskupení, které díky tomu, že nabízejí rasantní a rychlé řešení otázky "společensky nepřizpůsobivých Romů" (mimochodem ne jen těch "problematických", ale všech, bez ohledu na jejich sociální úroveň a dosažené výsledky), získávají podporu veřejnosti, a tak i politické body.

Během podzimních měsíců roku 2009 proběhl výběr a školení Romů - tzv. romských mentorů zaměřených na práci s mladými lidmi, kterým byl uložen některý z alternativních trestů. Romští mentoři zaznamenávají nečekané úspěchy již v řadě měst České republiky. Pracují pod vedením Sdružení pro probaci a mediaci v justici a Probační a mediační služby Ministerstva spravedlnosti.

Velmi zajímavý je "Projekt rozšířené estetické výchovy", který spočívá v použití prvků tance, kreslení a zpěvu k výuce běžných vyučovacích předmětů. V zásadě jde o to, aby děti chodily do školy rády, aby se něco naučily, zažily pocit, že jsou úspěšné a obstály tak v konkurenci dětí z většinové populace. To je něco, čeho se jim ve školách s běžnou výukou nedostává. Paradoxně tak škola, která by měla zprostředkovávat dítěti ze sociálně vyloučené komunity život, normy a pravidla většinové společnosti, a tak je připravit na bezkonfliktní život v rámci české společnosti, stvrzuje jejich pozici na jejím okraji - v rámci sociálně i psychicky deprivovaných komunit. V rámci projektu se pracuje nejen s dětmi, ale i s pedagogy a rodiči.

Samozřejmě probíhají i další specifická školení, k nimž například patří školení v policejní práci v sociálně vyloučených komunitách, či školení sociálních pracovníků a asistentů ve finanční gramotnosti a zadlužování, které je velkým problémem lidí žijících v těchto lokalitách. Pokračuje se i v zavádění projektu Ministerstva vnitra "Systém včasné intervence". Projekt je zaměřen na multidisciplinární přístup k práci s rizikovými dětmi - oběťmi, svědky a pachateli trestných činů.

Velkým a dlouhodobě nedostatečně řešeným problémem, který zdaleka přesahuje možnosti pracovní skupiny, která program Úsvit vytvořila, jsou DROGY. Drogy jsou v masivní míře rozšířené a zneužívané právě v sociálně vyloučených lokalitách. Odhlédnu-li od fatálních důsledků drog na ty, kteří je zneužívají a propadají se tak do stále horšího marasmu, pak je třeba zmínit i kriminalitu, které se jedinec dopouští proto, aby na drogy získal finanční prostředky, zejména na veřejných prostranstvích a v obchodní síti. Přičemž tato trestná činnost je páchána nejen v sociálně vyloučené lokalitě, ale hlavně mimo ni. V této souvislosti má řadu úkolů Policie ČR, NNO a zdravotnická zařízení (zdravotní rizika a onemocnění šířící se zejména nesterilní injekční aplikací).

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že program Úsvit je program typový, v němž postupně zkoušíme, co je možné a efektivní a naopak, co je cesta do ztracena. Uvědomujeme si, že jsou jedinci i celé rodiny, s nimiž nelze udělat nic, kteří jsou inertní vůči jakékoliv pozitivní změně. Pak je ovšem potřebné vytvořit strategii práce i s těmito lidmi, protože právě oni zásadně škodí pověsti Romů jako celku a stvrzují tak jejich vnímání jako společensky nepřizpůsobivých osob ze strany české veřejnosti.

Máte-li zájem o podrobnosti k Programu prevence kriminality a extremismu - "Úsvit" a o jeho jednotlivých dílčích projektech, najdete je na webu Ministerstva vnitra, stejně jako film Barevný úspěch - dokument o mladých úspěšných Romech, který byl natočen z iniciativy odboru prevence kriminality a z finančních zdrojů Ministerstva vnitra.

  

Mgr. Jitka Gjuričová
ředitelka odboru prevence kriminality MV

Program Úsvit (PPT, 461 kB)

  

vytisknout  e-mailem