Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

8. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality je koordinační a iniciační orgán k posuzování koncepčních otázek a pro spolupráci s mimoresortními orgány při realizaci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, a též ke zpracování společné strategie prevence kriminality - na veřejných prostranstvích a v obchodní síti, v rekreačních oblastech, prevence automobilové kriminality, vloupání do obydlí, prevence zaměřené k individuální ochraně osob apod.
 
Poradní sbor ve své působnosti projednává, vytváří a doporučuje ministru vnitra ke schválení:
  • opatření k minimalizování kriminogenních podmínek a k vytváření bariér znesnadňujících páchání trestné činnosti;
  • návrhy prostředků k informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností;
  • společnou strategii prevence kriminality ve výše uvedených oblastech včetně řešení problémů v komunikaci, mediálních výstupů, způsobů distribuce informací a finanční participace.

Ve středu 10. prosince 2008 se v budově Ministerstva vnitra konalo 8. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality. Jednání vedla Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV, a za zmíněný odbor se zúčastnili JUDr. Tomáš Koníček, odborník na situační prevenci, Eva Dorobantová, tajemnice Poradního sboru, a Mgr. Květa Dočkalová, pracovnice vztahů s veřejností.
 
Vzhledem k tomu, že se tento poradní orgán ministra vnitra sešel po delší odmlce, během které došlo k personálním změnám v některých organizacích v Poradním sboru zastoupených, se v úvodu jednání zúčastnění vzájemně představili.
 
Přítomni byli:

  • Ing. Jiří Dufek, Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm
  • Michal Šimon, Česká asociace pojišťoven
  • pplk. Mgr. Pavla Kopecká, Policejní prezidium ČR
  • Mgr. Michal Bavšenkov, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR
  • Ing. Vlastimil Folbr, Zkušebna technických prostředků střežení ARI
  • Ing. Jan Merhaut, Česká asociace bezpečnostních manažerů
  • Karel Chlaň a Michal Moroz, ASIS ČR.

Za Komoru podniků komerční bezpečnosti ČR,která vznikla v roce 1993, hovořilMgr. Michal Bavšenkov.Komora je samosprávným stavovským sdružením právnických a fyzických osob, které poskytují bezpečnostní služby v oblasti ochrany majetku a osob a ostatních subjektů, které se na poskytování těchto služeb jinak podílejí. Členskou základnu tvoří 28 řádných členů. Mimo jiné se Komora podílí na výukových aktivitách na příslušně zaměřených středních a vysokých školách, organizuje odborné semináře, vytváří výcvikové softwary, pořádá výstavy bezpečnostní techniky, vzdělávání manažerů prevence kriminality apod. Je zakladatelem sítě odborných škol ochrany osob a majetku (TRIVIS).
      
Asociaci technických bezpečnostních služebGrémium Alarm představil její prezident Ing. Jiří Dufek. Asociace je největší organizací svého druhu v ČR, sdružuje cca 200 firem zabývajících se technickými prostředky zabezpečení (výrobci, dovozci, montážní a revizní pracovníci). Snaží se kultivovat oblast bezpečnostních služeb především tím, že preferuje nadstandardní úroveň nabídky, zajišťuje certifikační řízení, dohledové audity a odborná školení. Asociace je klíčovým partnerem odboru prevence kriminality v programu Bezpečná lokalita, podílí se na jeho prezentaci v regionech a zdarma poskytuje konzultační služby. Spolupracuje s Policií ČR a Úřadem na ochranu osobních údajů především v oblasti městských kamerových dohlížecích systémů. Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vytváří registr firem certifikovaných dodavatelů.
 
Zkušebnu technických prostředků střežení ARI zastupoval ing. Vlastimil Folbr. Společně s Mgr. Gjuričovou konstatovali, že v uplynulém období Zkušebna úzce a úspěšně spolupracovala s OPK zvláště při zavádění městských kamerových dohlížecích systémů ve městech. Ing. Folbr avizoval svůj odchod ze zmíněné instituce a oba pak vyjádřili naději, že úroveň vzájemné spolupráce bude pokračovat i po jeho odchodu.
  
Sdružení bezpečnostních manažerů ASIS Česká republika pracuje cca 4 roky. Cílem její činnosti je sdružování a výměna zkušeností pracovníků v této oblasti a vzdělávání bezpečnostních manažerů (např. pro obchodní řetězce). ASIS spolupracuje s Policejní akademií, se kterou jednou do roka pořádá odborné konference. Také v této organizaci dochází k výměně pracovníků na řídící funkci - Karla Chlaně nahradil ve funkci předsedy Michal Moroz.
       
Michal Šimon z České asociace pojišťoven ocenil organizace, které se snaží sdružovat, spolupracovat a zkvalitňovat služby související s ochranou majetku, neboť jejich úsilí má příznivý vliv na snižování majetkové kriminality, a tím i snížení počtu pojistných událostí, které řeší jednotlivé pojišťovny.
  
Pplk. Mgr. Pavla Kopeckáz Policejního prezídia referovala o tom, že u útvarů s celorepublikovou působností došlo k vytvoření skupiny metodiky a prevence. Obsahem její činnosti je zejména koordinační, řídící a metodická pomoc celorepublikovým útvarům, zmapování preventivních aktivit směřujících od služby kriminální policie a ujednocení postupu vůči ostatním orgánům a organizacím, které se podílejí na situační prevenci. Spolupráci s nestátními organizacemi v rámci Poradní sboru Policejní prezidium velmi vítá.
  
Zejména o evropských normách prevence kriminality hovořil Ing. Jan Merhaut z České asociace bezpečnostních manažerů. ČABM ve spolupráci s F.S.C. Bezpečnostní poradenství zastupuje ČR v technické komisi TC 325 evropské standardizační organizace CEN, jejíž náplní je prevence kriminality. Do současné doby byly vydány a do češtiny přeloženy tři normy, zpracované touto komisí.
  
Jedná se o normy prevence kriminality, které konkrétně řeší – Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů; Část 3: Obydlí (norma obsahuje velmi podrobné hodnocení objektů pro bydlení z hlediska prevence kriminality. V příloze normy jsou tabulky s bodovým ohodnocením jednotlivých faktorů, které mohou ovlivnit odolnost objektu proti kriminálním aktivitám); Část 4: Obchodní a administrativní budovy.
 
V současné době je připravena k vydání norma ČSN P CEN/TR 14383-2: Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby. Tato norma obsahuje zásady, které by měly být respektovány v urbanistickém plánování. Je určena autorům městské zástavby, mohou ji dobře využít také stavební úřady při povolování všech druhů výstavby. Členové Poradního sboru souhlasili s návrhem Mgr. Gjuričové, aby informace o těchto normách byla zaslána na vědomí krajským hejtmanům, primátorům měst a starostům obcí.
  
Všichni členové Poradního sboru v následující diskusi ocenili činnost a existenci Poradního orgánu pro situační prevenci kriminality, která umožňuje konstruktivní dialog a spolupráci soukromých subjektů a státní správy.
 
Ve výše zmíněných profesních organizacích se sdružují ti, kteří mají zájem na zlepšení situace v oblasti technických bezpečnostních služeb a snaží se prosazovat pravidla, která by vedla k odstranění nedostatků. Členská základna jednotlivých bezpečnostních asociací se mnohdy překrývá. Přesto je zatím jejich spolupráce založena spíše na iniciativě jedinců a osobních kontaktech. Pro efektivní a smysluplnou činnost institucí v oblasti technického zabezpečení (situační prevence) je nezbytná spolupráce těchto institucí v zájmu koordinace jejich aktivit. Tyto organizace směřují ke stejnému cíli – maximální ochraně majetku občanů, státu i soukromého sektoru – a proto by se jejich aktivity měli vzájemně potencovat, a ne z důvodu nedostatečné informovanosti rozmělňovat.
    
V dalším bodu programu informoval JUDr. Tomáš Koníček ovyhlášení pilotního preventivního projektu „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“. Projekt byl volně inspirován programem „Bezpečné bývanie“, který je realizován ve zvolené části panelového sídliště v Bratislavě. V České republice bude pilotně probíhat v Brně a ve Zlíně a budou do něj zařazeny vybrané obecní obytné domy. Na základě zkušeností z projektu vznikne metodika pro obce a družstva – pravidla technického zabezpečení objektů jako jedné z forem legální ochrany občanů před majetkovou trestnou činností.
 
Členové poradního sboru projevili o projekt zájem a bylo rozhodnuto, že prezentace slovenského projektu „Bezpečné bývanie“ bude pro jejich potřeby rozmnožena na CD a koordinátor projektu p. Grečko bude přizván na některé další rozšířené zasedání Poradního sboru.
  
V závěru jednání vyjádřili přítomní odhodlání k pravidelné spolupráci nejenom na půdě Poradního sboru pro situační prevenci kriminality. Uvítali by zorganizování neformálního setkání zástupců organizaci pracujících v oblasti situační prevence kriminality s představiteli státní správy v zájmu vzájemného seznámení, navázání kontaktů a udržování vzájemné informovanosti.
 
Příští zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality se uskuteční v průběhu roku 2009.
    
Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová
JUDr. Tomáš Koníček


Odbor prevence kriminality, 3.2.2009

vytisknout  e-mailem