Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové právní předpisy

JUDr. Ludvík PAPÁK, Policie České republiky správa hl. m. Prahy  

Uvedeny jsou vybrané předpisy, mající vztah k trestnímu právu, k činnosti Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení a k souvisejícím otázkám. 
 

srpen - listopad 2008

 
č. 273/2008 Sb. -
 Zákon o Policii České republiky
 
č. 274/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (mění se celkem 59 zákonů)
 
č. 281/2008 Sb. - Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních  opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
 
č. 314/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (řeší se změny v oblasti kárných řízení)
 
č. 323/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská  zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 
č. 347/2008 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů
 
č. 355/2008 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. (vyslovena protiústavnost uvedeného ustanovení)
 
č. 373/2008 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
 
č. 379/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn
 
č. 380/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
 
č.381/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů (posunuje se účinnost zákona na 1. ledna 2012)
 
č. 382/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (upravuje nově podmínky pro zaměstnávání cizinců na území České republiky)
 
č. 388/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (upravuje schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě)
  
č
. 391/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn

č. 403/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (uveřejňují se vzory hodnostního označení příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a příslušníků Policie České republiky zajišťujících ochranu prezidenta České republiky a ochranu objektů, v nichž pobývá prezident České republiky)
 
č. 407/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti (stanoví postup při periodických prohlídkách u příslušníků bezpečnostních sborů, stanoví nově seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k  výkonu služby v  bezpečnostních sborech a stanoví nově zdravotní klasifikaci nemocí, úrazů, vad a přidružených zdravotních problémů)

vytisknout  e-mailem