Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Pojmenování (název) životní situace: Výpis o využití údajů z registru obyvatel

Výdejem výpisu o využití údajů z registru obyvatel (dále jen "ROB") se rozumí získání údajů o tom, které subjekty (orgány veřejné moci) využily referenční údaje konkrétní osoby a za jakým účelem. O vydání výpisu o využití údajů z ROB může požádat fyzická osoba ("subjekt údajů") podle § 14 odst. 4 a § 58 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje lze poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti.
 

Jak podat žádost o výpis o využití údajů z registru obyvatel

Z vlastní datové schránky v rozhraní CzechPOINT@home (postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na webových stránkách Datových schránek).

Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT v případě, že žadatel nemá zřízenu a aktivovánu datovou schránku.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

  

Podmínky a postup podání žádosti o výpis o využití údajů z registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím vlastní datové schránky

Tento proces je zahájen vyplněním formuláře "Žádost o výpis o využití údajů z registru obyvatel", který je zveřejněn na Portálu veřejné správy (v sekci Formuláře). Na základě vyplnění formuláře a jeho následným odesláním prostřednictvím informačního systému datových schránek je žadateli zpracován elektronický výpis o využití údajů z ROB. Výpis je automaticky zaslán do datové schránky žadatele jako datová zpráva určená do vlastních rukou. Výpis obsahuje identifikaci žadatele a seznam subjektů, které v zadaném časovém intervalu, maximálně 2 roky zpětně od data podání žádosti, využily údaje o žadateli vedené v ROB.
 

Žádost podaná osobně

V případě podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT provede žadatel svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem, u cizinců dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu).
 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o výpis o vyžití údajů z ROB je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis
se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.
 

Žádost podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu),

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.
     

Dále je oprávněn podat žádost:

  • Za fyzickou osobu mladší 15 let a osobu, jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k podání žádosti nebo která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti žádá o výpis o využití údajů z ROB zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce.

  • Za fyzickou osobu může požádat o výpis o využití údajů z ROB zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se v takovém případě poskytnou zmocněnci.

  

Výše poplatků za výpisy a forma jejich úhrady

Vydání elektronického výpisu o využití údajů z ROB prostřednictvím CzechPOINT@home není zpoplatněno.

Poskytnutí výpisu o využití údajů z ROB na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT, který je ověřeným výstupem z informačního systému, je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, následovně: První stránka výpisu ve výši 100 Kč a za každou další započatou stránku 50 Kč.

  

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o výpis o využití údajů z registru obyvatel

Žádost podaná prostřednictvím datové schránky je vyřízena okamžitě, resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

  

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách Czech POINT.
 

Související životní situace a návody, jak je řešit

  

Nejčastější dotazy

Jaké údaje tímto formulářem obdržím?

Výpisem o využití údajů z ROB získá fyzická osoba (žadatel) informaci, kdo a za jakým účelem využil referenční (zejména osobní) údaje této osoby v zadaném období.
 

Na koho se mám obrátit v případě, že chci zdůvodnit a vysvětlit důvod lustrace mé osoby?

Pokud máte pochybnosti o lustraci Vaší osoby v ROB a chcete se dozvědět důvod, obraťte se s dotazem přímo na konkrétní orgán veřejné moci, který lustraci Vaší osoby prováděl a který je uveden ve výpisu.
 

Formulář chce po mně zadat přihlašovací jméno a heslo. Kde je získám?

Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky. Pokud nemáte dosud datovou schránku zřízenu, můžete o ni požádat podle postupu zveřejněného na webových stránkách Datových schránek.
 

Mám obavy zadávat do formuláře CzechPOINT@home své přihlašovací údaje do datové schránky. Je to bezpečné?

Ano. CzechPOINT@home je navržen tak, že ověření vašich přihlašovacích údajů do datové schránky probíhá v perimetru ISDS. CzechPOINT@home nepřichází s vašimi přihlašovacími údaji do styku.

  

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení podpory a koordinace informačních systémů
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 8. února 2018

  


Odbor správních činností, 27. února 2020

vytisknout  e-mailem