Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zákony, směrnice

Zákonem č. 345/2007 Sb. se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Změna se týká mimo jiné trestu vyhoštění a především stanoví zvláštní postup při uznání a výkonu rozhodnutí o peněžitých sankcích a jiných peněžitých plněních s členskými státy Evropské unie. Mění se též zákon o Rejstříku trestů a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Účinnost je stanovena na 1. ledna 2008.

Zákonem č. 347/2007 Sb. se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Změna se týká například oprávnění Ministerstva spravedlnosti při výkonu státního dohledu nad exekuční činností, postupu vykonavatele exekutora a dalších zaměstnanců exekutora a půjčování spisů exekutora různým institucím, uvedeným v § 96 zákona. Zákon je účinný od 1. ledna 2008.

Z dílny Ministerstva financí je 5 vyhlášek částky 109 Sbírky zákonů (č. 349/2007 Sb. až č. 353/2007 Sb.), které jsou prováděcími předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. U první z nich je účinnost stanovena diferencovaně, u ostatních nastala dnem 1. ledna 2008.

Vyhláškou č. 357/2007 Sb. se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot. Současně se zrušuje dosavadní vyhláška č. 577/2006 Sb. Účinnost nastala dnem 1. ledna 2008.

Celá částka 110 Sbírky zákonů je věnována zákonu č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Celá částka 111 Sbírky zákonů je věnována nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpis je vydán na základě § 21 zákona č. 309/2006 Sb. a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zapracování souvisejících předpisů Evropských společenství, zabývá se nařízení například rizikovými faktory pracovních podmínek, způsobem jejich hodnocení, podmínkami poskytování osobních ochranných pomůcek, poskytováním ochranných nápojů, bližšími hygienickými podmínkami na pracovištích, rozsahem poskytovaných informací z dané oblasti, školením zaměstnanců atd. Účinnost předpisu, který je doplněn řadou příloh, nastala dnem 1. ledna 2008.

Zákonem č. 362/2007 Sb. se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedná se o celoplošnou novelizaci zákona; současně se mění například zákon o inspekci práce, o zaměstnanosti, o registrovaném partnerství, insolvenční zákon a další. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Pod č. 366/2007 Sb. je publikováno nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). Nařízení nabylo účinnosti dnem 28. prosince 2007.

Nařízením vlády č. 367/2007 Sb. se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení. Nařízení je vydáno na základě zmocnění v § 28 zákona o státní sociální podpoře a nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2008.

-mb-

vytisknout  e-mailem