Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Propojení české kvazi-mediální scény s krajní pravicí

Ačkoliv nelze obecně položit rovnítko mezi kvazi-mediální ekosystém a extremistická hnutí, nelze zároveň tvrdit, že by šlo o dva oddělené světy. Zatímco kvazi-média dávají prostor k vyjádření i osobám blízkým všem krajním politickým pólům a někdy sdílí extremistické názory, tak extremistická scéna se naučila využívat kvazi-mediální manipulace a konspirační teorie, aby zaujala širší publikum. Následující text se zabývá tím, jak v praxi vypadá propojení české kvazi-mediální scény a konkrétně krajní pravice, přičemž ambicí tohoto článku není vyčerpávající detailní zmapování celé české kvazi-mediální scény, ale spíše názorná ilustrace toho, že takové propojení zde na různých úrovních existuje, což skýtá specifická rizika, čemuž bude věnován prostor v závěrečném komentáři. 

Na úvod je třeba zmínit, že některé klasické konspirační teorie a narativy, přisvojené extremisty i kvazi-mediální scénou, obsahují ve své podstatě (jež může být průběžně modifikována) rasistické či antisemitské prvky, což je může řadit do sféry krajní pravice. Jedná se například o teorie židovského spiknutí či židovské světovlády, podle kterých údajně existuje mocná skupina zlých Židů, kteří buď řídí svět, nebo jej chtějí ovládnout, případně teorie, podle kterých je údajně usilováno (elitami, intelektuály, Židy atp.) o vyhlazení bílé rasy v Evropě, případně její nahrazení migranty (tzv. Teorie velkého nahrazení). Obecně tak lze říci, že se na kvazi-mediálních webech pravidelně vyskytuje rasistický, xenofobní a antisemitský obsah, a to i bez přímé vazby daného webu na krajně pravicovou scénu. Nemusí přitom jít o dominantní prvek, ovšem tento náboj je dlouhodobě a opakovaně přítomen, třeba v podobě verbálních útoků vůči Georgi Sorosovi, jenž je kvazi-mediální scénou považován za čistě negativní postavu, přičemž je záměrně vyzdvihován jeho židovský původ. Přítomnost rasistického a antisemitského obsahu tak lze považovat za první kategorii propojení kvazi-médií s krajně pravicovým extremismem, přičemž lze vypozorovat, že na některých konkrétních kvazi-mediálních webech je tento obsah přítomen více než na jiných. Příklady těchto webů, stejně jako příklady webů v dalších kategoriích, jež lze takto vydělit, budou zmíněny níže.

Za další kategorii propojení pak lze považovat kvazi-média, která nejen sdílí tento druh obsahu, ale zároveň dávají prostor osobám, jež lze kategorizovat jako blízké krajní pravici, čímž jednak amplifikují jejich dosah, jednak deklarují jistou ideovou spřízněnost.

Třetí kategorii pak tvoří kvazi-média, jež jsou doložitelně přímo napojena na krajně pravicové (extremistické) subjekty či je otevřeně propagují.

KVAZI-MÉDIA S VÝRAZNÝM VÝSKYTEM ANTISEMITSKÉHO A RASISTICKÉHO OBSAHU

Do první kategorie kvazi-médií, jež nemají problém se sdílením rasistického a antisemitského obsahu, spadá jednoznačně web Aeronet. Ten patří k nejstarším a zároveň z hlediska dosahu k nejvlivnějším českým kvazi-médiím, přičemž je řízen osobou či osobami skrývající(mi) se pod zkratkou VK (Vedoucí Kolotoče – podle zjištění novinářů by mohlo jít o jistého Marka Pešla, ovšem dodnes nebylo uspokojivě doloženo, že se jedná skutečně o tuto jednu konkrétní osobu, VK může být i kolektivní identita). Jedná se o silně konspirační web, kde se pravidelně objevuje například konspirace o tzv. Kalergiho plánu, přičemž v rámci jednoho takového textu se lze dočíst, že „Kalergi měl plán na realizaci světové vlády sionistů“, a to údajně skrze „zvrácené[ho] rasové[ho] mísení různých genů různých etnik“. Tato konspirace v sobě nese prvky antisemitismu i rasismu, kdy jednak hovoří o údajném zlovolném židovském spiknutí, jednak hovoří o údajném plánovaném zničení bílé evropské rasy jejím „ředěním“ s rasami jinými, přičemž je implikováno, že neevropské obyvatelstvo je údajně méněcenné. V tomto kontextu stojí za povšimnutí, že slovo Žid bývá často na kvazi-mediální scéně nahrazováno pojmy „sionista“, „Chazar“ či „Aškenazi“, přičemž ačkoliv se některá kvazi-média tváří, že mezi těmito pojmy vnímají rozdíly, tak z kontextu dlouhodobého užívání lze vyvodit, že tyto pojmy jsou vnímány jako v podstatě synonyma a jde spíše o snahu zakrýt explicitní antisemitismus.

Antisemitské texty, většinou pracující s narativem židovské světovlády, mají navíc na webu Aeronet nezřídka ezotericko-okultní formu propojující židovství se satanismem, případně jinými, údajně zlovolnými organizacemi (například Svobodní zednáři), kdy se používají termíny jako „Satanova synagoga“ (například zde). Vedle antisemitských textů se zde často objevují i články zaměřené proti českým Romům (v textech běžně nazývaných termínem „cikáni“), kdy jsou jednak záměrně a manipulativně zveřejňovány texty ukazující romskou komunitu v negativním světle, navíc jsou tyto incidenty popisovány jednostranným a zveličujícím způsobem (například zde), jednak se objevují i texty zpochybňující utrpení Romů během druhé světové války, případně hovořící o „cikanizaci“ české společnosti či historie (například zde).

Kvazi-média a krajní pravice I.png

Dalším velmi explicitním kvazi-médiem je Česká věc, což je web registrovaný (stejně jako Aeronet) v USA, na jehož krajně pravicovou rétoriku upozorňuje i projekt Manipulátoři. Česká věc explicitně nazývá migranty z Afriky, jež jsou popisováni jako čiré zlo, termínem „negři“ (například zde), a takto laděné texty doplňuje i o karikatury osob tmavé pleti (například zde). Obdobně explicitní jsou pak i útoky tohoto webu vůči Židům, kteří jsou například obviňováni z rozpoutání rusko-ukrajinské války ve snaze vytvořit tzv. chazarskou říši (například zde). Židovský původ je na tomto kvazi-médiu připisován i členům české vlády, přičemž má jít v kontextu článků o manipulativně-pejorativní označení údajně vysvětlující z pohledu kvazi-média negativně vnímané kroky vlády (například zde).

Za pozornost v této kategorii stojí i kvazi-médium Infokurýr, o jehož aktivitách v kontextu šíření kremelské propagandy jsme více psali zde. Z hlediska rasismu nejde o natolik explicitní kvazi-médium, jakým je například Česká věc, ačkoliv tyto dva weby sdílí část svého obsahu. Přesto lze na Infokurýru pozorovat jednak podobné útoky na Romy jako v případě Aeronetu (kdy je zde záměrně užíván termín „cikáni“, přičemž je opakován narativ, podle kterého jde údajně o nepřizpůsobivé etnikum; například zde), jednak zde lze názorně vidět přístup užívaný mnoha kvazi-médii, kdy je rasistický prvek obsažen v dlouhodobém manipulativním informování o migraci z neevropských zemí do EU, kdy jsou záměrně a manipulativně vybírány negativně vyznívající případy a incidenty, jež jsou pak rámovány jako většinová negativní zkušenost s migrací, daná neevropským původem daných osob.

Infokurýr je výrazně explicitnější v rovině antisemitismu, kdy publikuje texty založené na konspiračních teoriích o údajné židovské světovládě, Židy obviňuje ze vzniku války na Ukrajině a Izrael popisuje jako „stát zlodějů a pedofilů, specializovaný na mezinárodní zločin“ (například zde). Antisemitismus se na tomto webu objevoval hojně i během pandemie COVID-19, kdy zde byly kupříkladu publikovány texty, podle kterých za tzv. „falešnou pandemií“ údajně stáli „sionističtí vlci“.

Posledním webem, který je v tomto segmentu dobré zmínit je ezotericko-konspirační web Tadesco, za nímž stojí René Koukal, který sdílí jak kremelskou propagandu a antisystémové narativy, tak i rasistické a antisemitské texty. Rasismus je zde velmi blízký webu Česká věc, kdy jsou afričtí migranti označování jako „negři, kteří přitáhli nebezpečné nemoci“, a dokonce se zde objevují rasistické texty, jež obyvatele Afriky otevřeně popisují jako podřadné lidi (například zde). Židé (sionisté) jsou pak v řadě textů označováni jako údajní původci pandemie COVID-19, resp. pandemie byla označována za „sionisticko-chazarskou pohádku“, případně jsou obviňováni z údajné snahy rozpoutat třetí světovou válku (například zde).

KVAZI-MÉDIA PREZENTUJÍCÍ NÁZORY OSOB BLÍZKÝCH KRAJNÍ PRAVICI

Patrně nejreprezentativnějším zástupcem této kategorie je ultrakonzervativní kvazi-médium Protiproud řízené Petrem Hájkem, jež je dle poznatků mainstreamových médií netransparentně financováno z Běloruska. Co se týče rasistického a antisemitského obsahu webu, tak rasismus je zde (podobně jako v případě Infokurýru) obsažen zejména v manipulativním výběru a rámování textů o migraci, jež jsou navíc doplněny rasistickými ilustracemi majícími vzbudit strach z migrantů, přičemž se objevují i texty obsahující výše zmíněnou konspirační teorii o tzv. Kalergiho plánu (například zde). Antisemitská linie je zde podobna webu Aeronet, kdy se konspirační teorie mísí s prvky ezoteriky a okultismu a opakovaně se objevují konspirační teorie o globálním spiknutí a velkém nahrazení (viz Teorie velkého nahrazení, která je popsána výše), za nimiž mají stát údajně Židé stavění na roveň Satana, propojení údajně v rámci tajných organizací jako je například Bilderberg (například zde či zde).

Kromě těchto textů pak stojí za pozornost, že do Protiproudu opakovaně přispívá svými texty antisemita a extremista, odsouzený za protižidovský nápis, Adam B. Bartoš, jenž je také předsedou krajně pravicové strany Národní demokracie, jež je zmiňována i ve Zprávě o extremismu na území ČR v roce 2015 MV ČR. Kromě Bartoše v kvazi-médiu Protiproud publikuje i Michal Semín, který bývá označován za konspirátora a antisemitu.

Kvazi-média a krajní pravice II.png

Druhým příkladem v rámci této kategorie je Svobodné rádio, jež vzniklo odštěpením od projektu Svobodný vysílač, a za nímž stojí Vladimír Kapal, jenž byl v nedávné době souzen spolu s radikálním komunistou Josefem Skálou za popírání katyňského masakru. Kvazi-médium Svobodné rádio dává pravidelně prostor mnoha kontroverzním postavám, včetně výše zmíněného šéfredaktora dezinformačního webu Aeronet, přičemž jednou z těchto osob je i Tomáš Vandas, předseda krajně pravicové strany DSSS, jež je nástupkyní soudně rozpuštěné extremistické Dělnické strany, a která pravidelně figuruje ve zprávách MV ČR o extremismu a předsudečné nenávisti. Kromě tohoto faktu je potřeba upozornit i na příspěvky publikované v rámci tohoto projektu, kdy rasistická složka je, podobně jako u některých výše zmíněných webů, zastoupena dávkováním manipulativních narativů o migraci, zatímco antisemitská složka je poměrně explicitně vyjádřena pořady, kde Kapal popisuje Židy jako negativní a agresivní element (například zde), přičemž zde byla zveřejněna i série záznamů, kde Kapal předčítá tzv. Protokoly sionských mudrců, což je obecně známé antisemitsky-konspirační dílo.

KVAZI-MÉDIA S NAPOJENÍM NA KRAJNÍ PRAVICI

Poslední kategorií, jíž se tento text věnuje, jsou weby napojené na či propagující krajní pravici. Je třeba podotknout, že takové weby tvoří v rámci kvazi-mediální scény jasnou menšinu, přesto lze však některé identifikovat. Patrně nejlepším příkladem byl dnes již nefunkční kvazi-mediální web Středoevropan provozovaný neonacistou Filipem Vávrou. Do této kategorie lze zařadit i výše zmíněný web Národní demokracie, který sice není úplně klasickým kvazi-médiem, ale zároveň ani nefunguje jako typický stranický web podobný třeba webu DSSS. Spíše jej lze označit za blog, na němž publikují členové strany, přičemž zde funguje i pravidelná série zamyšlení z pera předsedy Bartoše. Z hlediska rasismu je obsah článků opět spíše zaměřen proti imigraci v duchu výše zmíněných webů, ale výrazněji se zde objevuje i antisemitská linka. Sionisté (Židé) jsou obviňováni z údajné snahy rozvrátit národní státy, je zde bagatelizován a zesměšňován pojem antisemitismus jako takový, a rovněž je opakován historický antisemitský narativ o rituální vraždě Aleny Hrůzové.

Posledním příkladem, který je v tomto kontextu vhodné zmínit, je kvazi-médium Délský potápěč. Jedná se o intelektuálně laděné kvazi-médium tendující k postojům a rétorice krajní pravice, které je méně explicitní ve vyjadřování extremistických myšlenek, byť zde lze najít v podstatě rasistické texty (například zde), ale svou inklinaci projevuje především nepřímo. Na webu lze nalézt odkazy na německé krajně pravicové stránky, rozhovory se slovenskými neonacisty či inzeráty na knihy konvenující krajně pravicovým myšlenkám. Za pozornost pak jednoznačně stojí rubrika „Političtí disidenti 21. století“, kde lze nalézt obhajobu neonacistů jako je Pavel Kamas nebo Erik Sedláček.

Kvazi-média a krajní pravice III.png

KOMENTÁŘ
Výše popsaný charakter vazeb kvazi-mediální a krajně pravicové scény ukazuje nejen to, že tyto fenomény nelze zcela oddělit, ale i to, jak se vzájemně ovlivňují. Zatímco některá kvazi-média ochotně přebírají rasistické a antisemitské narativy, případně celé konspirační teorie, tak krajně pravicová/extremistická scéna se učí pracovat s manipulativními technikami kvazi-médií. Informačním prostorem je manipulováno skrze těžko vyvratitelné domněnky, názory a výkřiky, které spíše než s čistou nepravdou a explicitní nenávistí pracují s ohýbáním pravdy, vytrháváním informací z kontextu, záměrným zamlčováním části informací, rámováním informací šokujícími nadpisy či jiným útočením na emoce, případně vyvozováním falešné kauzality z popisovaných jevů (ať již reálných či smyšlených). Manipulace může být realizována i skrze záměrnou selekci témat (například neustálé šíření informací o kriminalitě migrantů).

Nejnovější výzkumy expertů zaměřených na terorismus a extremismus (RAN, GNET nebo GIFCT) ukazují, že extremistická scéna aktuálně ve značné míře nahrazuje explicitní nenávistný obsah obsahem problematickým, avšak legálním (anglicky borderline content), který je typický právě pro kvazi-média, zejména z důvodu ochrany před stíháním, a také z důvodu snahy oslovit širší publikum. Avšak zároveň výše popsané příklady ukazují, že některá kvazi-média nemají problém publikovat explicitně nenávistný obsah.

Reálnou hrozbou tohoto propojení konspirací a radikálního krajně pravicového obsahu je radikalizace osob, jež může vést až k reálnému fyzickému násilí. To byl případ třeba „střelce z Bratislavy“, jenž před svým teroristickým činem v říjnu 2022 sepsal manifest inspirovaný myšlenkami známými jako „The Hard Reset“, což je krajně pravicová „filosofie“ (kombinace konspiračních teorií a klasického neonacistického obsahu) vzniklá decentralizovaně, zejména v online prostoru digitální platformy Telegram, a vycházející z amerického akceleracionistického hnutí, jež lze označit jako neonacistické. Tento druh (sebe)radikalizace je velmi nebezpečný a nevyzpytatelný. Dotýká se často systémem těžce zachytitelných jednotlivců, a zároveň se může díky propojenosti online prostoru snadno a rychle šířit (aktuálně zejména přes malé, málo monitorované a regulované digitální platformy, případně novým trendem je šíření tohoto obsahu přes videoherní platformy jako je Discord), a proto se jedná o velmi aktuální a reálnou hrozbu i pro ČR, jež dopadá zejména na mladé lidi, jíž lze ale jen velmi těžko předejít, alespoň při současném stavu znalostí a kapacit, ať již technologických či lidských.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR