Národní plán obnovy  

Přejdi na

Národní plán obnovy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejčastější otázky

Nejčastější otázky ke komponentám 1.1 a 1.2 v rámci Národního plánu obnovy (NPO)

 1. Byly již zveřejněny výzvy v rámci komponent, resp. plánují se výzvy, které by mohly být brzy zveřejněné? Je dostupný harmonogram výzev v rámci komponenty?
  Harmonogram výzev pro komponenty 1.1, 1.2 a 4. 4 Národního plánu obnovy je zveřejněn zde, výzvy budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách v záložce Výzvy / Aktuálně otevřené výzvy zde.

 2. Kde se dají najít vzory formulářů pro podání projektu do NPO?
  Všechny informace týkající se podávání žádostí o podporu naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/npo/. Vzory formulářů pak konkrétně zde.

 3. Co jsou předem definované projekty?
  Předem definovaný projekt je projekt, který byl vybrán Evropskou komisí k financování z NPO a byly mu předem stanoveny celkové náklady. Blíže o předem definovaných projektech se dočtete v aktualitě na našem webu: Základní informace a pojmy pro žadatele NPO.

 4. Je možné projekt zahájit před vydáním právního aktu?
  Ano, realizace projektu může začít od 1. 2. 2020. Doporučujeme ověřit si v rámci Vašeho resortu, jestli zahájení realizace nebrání jiná (interní) překážka.

 5. Budu muset doložit Stanovisko OHA?
  Stanovisko OHA (Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV) je povinné pro všechny projekty, které podléhají zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 nebo oběma těmto předpisům. Pokud Váš projekt do této skupiny spadá, bude souhlasné Stanovisko OHA povinnou přílohou žádosti. Doporučujeme si o Stanovisko OHA v předstihu požádat, abyste ho měli připravené a nemuseli na něj čekat, až bude vyhlášena výzva. Bližší informace naleznete zde.

 6. Projekty realizované Ministerstvem vnitra (které se řídí pokynem PVM č. 21/2018) - je nutné mít projekt schválen Koordinačním výborem?
  Ano, rozhodnutí předsedy Koordinačního výboru je pro projekty realizované Ministerstvem vnitra povinnou přílohou žádosti.

 7. Kdy budou vydány metodiky pro příjemce?
  První verze Pokynu pro příjemce byla vydána v červnu 2022 a je k dispozici těm příjemcům, kterým byl již vydán právní akt. V současné chvíli je v přípravě druhá verze Pokynu, který bude vydán v průběhu srpna. Tato verze bude zveřejněna na webových stránkách MV.

 8. Náš kraj připravuje elektronický systém pro podávání žádostí o dotace pro dotační programy, který náš kraj vypisuje. Je tento projekt je podpořitelný v rámci NPO?
  Ne. V rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4, kde je vlastníkem Ministerstvo vnitra, jsou připravovány uzavřené výzvy pro předem definované projekty a pouze tři výzvy otevřené, ale taktéž na předem definované projekty. Tyto tři otevřené výzvy se budou týkat předem definovaných projektů, a to u vysokých škol a nemocnic. Kraje nepatří mezi oprávněné příjemce v rámci komponent 1.1, 1.2 a 4.4.

 9. Budou moci žádat o podporu u investice „Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment“ také obce a města?
  Ne, realizátoři projektů jsou v naprosté většině ústřední správní úřady, v současné době se tedy nejedná o obce a města.

 10. Co je považováno za způsobilé výdaje projektu?
  Z pohledu NPO jsou způsobilé veškeré výdaje vynaložené v souvislosti s realizací definovaného milníku/cíle (při plnění monitorovacích indikátorů), které naplňují pravidla NPO a podmínky podpory (zpravidla se jedná o výdaje na dodávky a služby). Výdaj musí být v souladu s obecnými principy uznatelnosti výdajů - věcná způsobilost, časová způsobilost, výdaj je přiměřený a nezbytný (principy 3E), výdaj je identifikovatelný a ověřitelný, výdaj je v souladu s právními předpisy.
  Z časového hlediska jsou způsobilé všechny výdaje, které vznikly v době realizace projektu, tedy i před vydáním právního aktu, nicméně musí být realizovány v souladu s právním aktem, podmínkami o realizaci projektu, právním rámcem a metodikami Národního plánu obnovy a komponenty, nejdříve však od 1. 2. 2020. Konečným datem způsobilosti je datum ukončení fyzické realizace projektu, nejdéle však 31. 5. 2026. Doba realizace projektu bude uvedena v žádosti o finanční podporu a v právním aktu.
  Výjimku z časové způsobilosti mají osobní výdaje, pro které platí, že konečným datem způsobilosti je jeden kalendářní měsíc po ukončení fyzické realizace projektu, nejdéle však 31. 5. 2026.
  U způsobilých výdajů musí být dodržena zásada vyloučení dvojího financování, zásada významně nepoškozovat a princip vyloučení střetu zájmů. Projekt může obsahovat i jiné komplementární výdaje financované z vlastních/jiných zdrojů žadatele za předpokladu, že splňují zásadu adicionality (tj. doplňují výdaje projektu uplatňované v rámci NPO a jsou komplementární k jeho aktivitám a zároveň jsou v souladu se zásadou zákazu dvojího financování).

 11. Co je považováno za nezpůsobilé výdaje v rámci Národního plánu obnovy?
  Nezpůsobilými výdaji v rámci NPO jsou výdaje, které by svým charakterem nahrazovaly opakující se výdaje státního rozpočtu, dále DPH projektu a nepřímé (režijní) výdaje vznikající v souvislosti s realizací projektu nebo s osobními náklady pracovníků podílejících se na projektu (pokud není ve výzvě stanoveno jinak) - dále viz bod 15.

 12. Jaké přímé (realizační) výdaje v rámci projektu je možné hradit?
  Pokud je v rámci projektu pořizován dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (specifikovaný již v Žádosti o finanční podporu), který tvoří nedílnou a nezbytnou složku pro dosažení účelu a výstupu projektu, je způsobilá pořizovací cena daného majetku. Rovněž jsou způsobilé výdaje na jeho technické zhodnocení a servis v době realizace projektu.
  Za způsobilé tedy lze považovat výdaje na pořízení, servis a nutný provoz majetku, který byl v rámci plnění milníku/cíle a indikátorů projektu pořízen, a to dle skutečných výdajů a při respektování principu hospodárnosti.
  V rámci projektů hrazených z NPO jsou tedy způsobilé všechny relevantní výdaje přímo spojené s implementací projektu a vynaložené v souvislosti s účelem a výstupy projektu, tedy s vazbou na plnění reforem a investic a musí být nezbytné k naplnění milníku/cíle projektu (včetně nezbytného vybavení pro realizaci projektu, dodávek a služeb), tj. tzv. přímé výdaje. Tyto přímé výdaje musí být zaúčtovány a přiřazeny přímo k projektu.

 13. Jsou způsobilé výdaje na mzdy a platy zaměstnanců (tzv. osobní výdaje)?
  Osobní výdaje jsou pro komponenty 1.1, 1.2 a 4.4 způsobilým výdajem, mohou však činit maximálně 7 % způsobilých výdajů projektu, které jsou financovány v rámci NPO (bez DPH) a musí být vynaloženy v souvislosti s účelem a výstupy projektu, tedy s vazbou na plnění reforem a investic, a musí být nezbytné k naplnění cíle/ milníku projektu (pokud není ve výzvě stanoveno jinak).
  Při kontrole dodržení maximálního limitu 7 % se bude vycházet ze způsobilých výdajů v rámci NPO, tedy bez započtení výdajů projektu financovaných z vlastních/jiných zdrojů žadatele. Na hrazení osobních výdajů na zaměstnance nevzniká nárok automaticky, ale vlastník komponenty vždy posuzuje, zda má výdaj vazbu k opatření jako jeho integrální součást vedoucí k plnění milníku a cíle.

 14. Jaké konkrétní osobní náklady mohou být v rámci projektu hrazeny?
  Z oblasti osobních nákladů jsou způsobilé pouze následující přímé osobní náklady: mzdové náklady včetně příslušenství, tj. hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod pracovníků pracujících na projektu, dále povinné výdaje zaměstnavatele a také náhrady platu dle kolektivní smlouvy, případně jiného vnitřního předpisu, příplatky či jiné benefity, které zaměstnanci přísluší.
  Osobní výdaje na pracovníky projektu, kteří vykonávají v projektu činnosti vyplývající z jejich pracovní smlouvy/služebního poměru (shodné nebo obdobné) jsou nezpůsobilé, pokud se tato pracovní smlouva/služební poměr neváže přímo k projektu.
  Osobní (mzdové) náklady musí být prokázány výplatními listinami, mzdovými rekapitulacemi, příp. výpisy z účetní evidence, výkazy práce atp. (vše včetně sociálního a zdravotního pojištění).

 15. Jsou způsobilé nepřímé (režijní) výdaje související s projektem nebo s osobními náklady pracovníků podílejících se na projektu?
  Nepřímé (režijní) výdaje související s projektem nebo s osobními náklady pracovníků podílejících se na projektu nejsou pro komponenty 1.1, 1.2 a 4.4 považovány za způsobilý výdaj [1]. V rámci těchto komponent jsou považovány za nezpůsobilé zejména následující nepřímé výdaje z oblasti režijních a provozních nákladů: náklady na provoz vozidel, náklady na cestovné, cestovní náhrady a pohonné hmoty, školení a vzdělávání zaměstnanců, kancelářské potřeby a spotřební materiál, služby pošt, úklid a čištění, revize zařízení k oprávnění jejich provozu, zajištění BOZP a požární ochrany, nájemné, ostatní opravy a udržování kancelářské techniky, náklady na nákup vody (vodné, stočné), náklady na nákup paliv a energie (elektřina, topení apod.), náklady na mobilní volání a mobilní internet atp. Dále nejsou způsobilé osobní výdaje pracovníků, kteří nejsou přímo zapojeni do realizace aktivit projektů (např. v pozicích vedení institucí příjemců podpory).

  

  

[1] Kromě předem definované výjimky u komponenty 1.2 (kompetenční centra).

  

vytisknout  e-mailem