Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní ochrana

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobytu v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů. 

Zpracování a ochrana osobních údajů

I. Osobní údaje zjišťované od subjektů údajů Ministerstvem vnitra

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále OAMP) za účelem řízení o udělení mezinárodní ochrany zpracovává ve svých evidencích a správních spisech níže uvedené kategorie osobních údajů od subjektů údajů, kterými jsou žadatel o mezinárodní ochranu, azylant a osoba požívající doplňkové ochrany dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

a) Údaje poskytované žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, azylantem a osobou požívající doplňkovou ochranu:

 • jméno a příjmení, ostatní jména, všechna dřívější příjmení a jiná užívaná jména a příjmení;
 • pohlaví
 • den, měsíc a rok narození;
 • národnost, náboženské přesvědčení a politické přesvědčení;
 • státní občanství;
 • rodinný stav a děti;
 • poslední bydlišti mimo území;
 • pohyb ve státech, které jsou vázány přímo použitelným právním předpisem EU;
 • den a způsob vstupu na území;
 • číslo a platnost cestovního dokladu;
 • zdravotní stav, zdravotní omezení a jiné zvláštní potřeby;
 • důvod žádosti o mezinárodní ochranu;
 • jazyk, ve kterém je schopen se dorozumět;
 • způsob jeho cesty na území;
 • víza nebo povolení k pobytu vydaných jinými státy, popřípadě údaje o předchozí žádosti o udělení mezinárodní ochrany v jiných státech.
   

Elektronicky jsou zpřístupněné pouze zaměstnancům OAMP v rozšířeném přístupu, ve správních spisech se pak zpřístupňují v souladu s § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

b) Služební údaje:

 • evidenční číslo žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta nebo osoby požívající doplňkovou ochranu;
 • číslo a platnost průkazu či dalších dokladů, vydaných v souvislosti s řízením o mezinárodní ochraně;
 • údaje o přestupcích a uložených pokutách;
 • údaje o vyplacených finančních příspěvcích;
 • místo hlášeného pobytu v ČR, případně informace o repatriaci;
 • propustky;
 • přehled řízení o udělení mezinárodní ochrany;
 • aktuální umístění a pohyb správního spisu.
   

Pro likvidaci výše uvedených osobních údajů platí lhůty v § 71 odst. 13, 14, 15 a 16 zákona o azylu.

Ministerstvo (OAMP) může údaje vedené v evidencích (uvedených v § 71 odst. 1 zákona o azylu) využívat pouze k plnění úkolů dle zákona o azylu. K údajům vedených v evidencích Ministerstva (OAMP) má též přístup Policie ČR, zpravodajské služby a Generální inspekce bezpečnostních sborů, které jich mohou využívat pro plnění svých úkolů vyplývajících ze zákona o azylu a dalších zvláštních předpisů (viz § 71 odst. 9 zákona o azylu). Údaje z evidencí vedených ministerstvem (OAMP) se poskytují státním orgánům, které jsou oprávněny k jejich zpracování pro plnění svých úkolů podle zvláštních právních předpisů a to na základě jejich žádosti. 

Ministerstvo (OAMP) je oprávněno zjišťovat veškeré údaje potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany od států, které jsou vázány přímo použitelným předpisem Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. 6. 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států), ve kterých žadatel o udělení mezinárodní ochrany dříve podal žádost o udělení mezinárodní ochrany, pokud s tím žadatel vyjádří písemně souhlas. Při výše uvedeném zjišťování údajů dbá ministerstvo (OAMP) ochrany žadatele a jeho rodinných příslušníků v zemi jeho státního občanství nebo v případě osoby bez státního občanství v zemi jejich posledního trvalého bydliště.

Ministerstvo ani jiné orgány veřejné moci nesdělují žádným způsobem informace vztahující se k žádosti o udělení mezinárodní ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylantovi nebo osobě požívající doplňkové ochrany ani takovéto informace nezískává od údajných původců pronásledování nebo vážné újmy (viz § 19 odst. 2 zákona o azylu).

Ministerstvo vede evidenci azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany, kterým byl vydán průkaz o povolení k pobytu a to v rozsahu údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu (viz § 59 odst. 3 zákona o azylu, včetně údajů biometrických a digitálního zpracování podpisu.

Ministerstvo (OAMP) provozuje informační systém o azylantech, kteří žádají o vydání cestovního dokladu, nebo jím byl již cestovní doklad vydán, v souladu se zákonem o azylu. Tento systém obsahuje informace v rozsahu žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu (viz § 63 zákona o azylu). Cestovní doklad je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji o zobrazení obličeje a o otiscích prstů. Ministerstvo dále spravuje informační systém o azylantech nebo o osobách požívajících doplňkové ochrany, kterým byl vydán cestovní průkaz totožnosti dle § 65 zákona o azylu a to v rozsahu údajů žádosti o vydání tohoto průkazu (viz § 65 odst. 8 zákona o azylu).

II. Informace zjišťované od subjektu údajů Policií České republiky

Policie ČR v souladu se zákonem o azylu a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013, snímá každému cizinci staršímu 14 let, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany, otisky prstů. Policie současně vede evidenci daktyloskopických otisků sejmutých žadatelům o udělení mezinárodní ochrany. Daktyloskopické otisky prstů zůstávají v evidenci po 20 let od roku ukončení pobytu cizince na území České republiky.

Policie současně sejmuté otisky prstů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 zasílá do systému EURODAC. Systém EURODAC je databází otisků prstů všech osob, které na území členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska požádaly o udělení mezinárodní ochrany. Otisky prstů žadatelů o mezinárodní ochranu jsou v systému EURODAC uchovávány po dobu 10 let od jejich pořízení. Je-li žadateli o mezinárodní ochranu udělen v České republice azyl nebo doplňková ochrana, je Česká republika povinna údaje o otiscích prstů v systému EURODAC blokovat, aby nedocházelo k jejich porovnávání s otisky prstů žadatelů o azyl do systému EURODAC nově vkládanými. Pro účely vymáhání práva jsou tyto otisky přístupné po dobu tří let od označení.

Ministerstvo (OAMP) využívá údajů získaných ze systému EURODAC, při postupu podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (blíže k Dublinskému systému). V takovém případě je daktyloskopická karta s otisky prstů žadatele součástí správního spisu.

Policie dále vede evidenci výjezdních příkazů vydaných podle zákona o azylu a evidenci míst pobytu žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, cizinců, kteří podali kasační stížnost, místa pobytu osob požívajících doplňkové ochrany a místa pobytu azylantů. Údaje uchovávané      v těchto evidencích se uchovávají v listinné či elektronické podobě a tyto údaje jsou uchovávány po dobu 20 let od ukončení pobytu cizince na území.

Policie rovněž vede evidenci azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany, kteří jsou držiteli průkazu o povolení pobytu, a to v rozsahu údajů zpracovaných v průkazu o povolení k pobytu (viz § 59 zákona o azylu), a to včetně údajů biometrických, digitálního zpracování podpisu. Údaje uchovávané v této evidenci jsou uchovávány po dobu 20 let od ukončení pobytu cizince na území.

Odbor azylové a migrační politiky, 15. února 2017

vytisknout  e-mailem