Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Legální migrace

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

PŘECHODNÝ POBYT OBČANŮ EU A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

OBČANÉ EU mají právo volného pohybu a pobytu, které je stanoveno Smlouvou o založení Evropských společenství a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Občané EU mohou na území ČR vstupovat a na něm pobývat po dobu neomezenou, jen na základě cestovního dokladu, kterým je v tomto případě i doklad totožnosti, aniž by byli povinni žádat o jakoukoliv formu oprávnění k pobytu2.

Potvrzení o přechodném pobytu nad 90 dnů občana EU:

 • Chce-li občan EU na území pobývat po dobu delší než 3 měsíce, má právo (nikoli povinnost) požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu.
   

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU tvoří specifickou skupinu požívající práva na volný pohyb v rámci EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států určuje práva a povinnosti rodinných příslušníků občanů EU.

Krátkodobé (tzv. schengenské) vízum do 90 dnů rodinného příslušníka občana EU:

 • Rodinní příslušníci občanů EU mají při splnění stanovených podmínek právo na vstup a pobyt na území členských států EU. Důvody pro neudělení víza u kategorie rodinných příslušníků občanů EU jsou značně omezené.

 • Problematikou vydávání krátkodobých (tzv. schengenských) víz do 90 dnů se zabývá Ministerstvo zahraničních věcí.
   

Povolení k přechodnému pobytu nad 90 dnů rodinného příslušníka občana EU:

 • Rodinný příslušník občana EU, který sám není občanem EU a doprovází občana EU na území nebo následuje občana EU, který na území pobývá, je povinen požádat ministerstvo o vydání povolení k přechodnému pobytu, pokud hodlá na území pobývat přechodně po dobu delší než 90 dnů.
   

Další informace o postupu při podání žádostí a o náležitostech při podávání žádostí jsou uvedeny v sekci Informace pro cizince.

  

TRVALÝ POBYT OBČANŮ EU A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Povolení k trvalému pobytu (občané EU):

O toto povolení může požádat občan EU zejména po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR.

Povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území může dále získat občan EU:

 • z humanitárních důvodů a jiných důvodů hodných zřetele;

 • v zájmu ČR;

 • z dalších důvodů /uvedených v § 87g odst. 1 písm. b) až d)/.
   

Povolení k trvalému pobytu (rodinní příslušníci občanů EU):

O toto povolení může požádat občan EU zejména po 5 letech nepřetržitého pobytu na území ČR.

Povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pětiletého nepřetržitého pobytu na území může dále získat občan EU:

 • po 2 letech nepřetržitého pobytu v ČR je-li alespoň 1 rok rodinným příslušníkem jiného občana EU;

 • je-li pozůstalou osobou po občanu ČR, který byl na území ČR přihlášen k trvalému pobytu;

 • je-li pozůstalou osobou po občanu jiného členského státu EU, který na území ČR pobýval za účelem výkonu zaměstnání, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti (za dalších, zákonem upřesněných podmínek);

 • v zájmu ČR;

 • z humanitárních důvodů (např. z důvodu péče o nemohoucího občana EU).
   

Další informace o postupu při podání žádostí a o náležitostech při podávání žádostí jsou uvedeny v sekci v zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky nebo také v sekci Informace pro cizince na webových stránkách Ministerstva vnitra.

  

[2] Občané EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska pouze splní ohlašovací povinnost na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie podle místa pobytu v případě, že jejich pobyt na území ČR přesáhne 30 dnů.

  

vytisknout  e-mailem