Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krajané

Česká republika pomáhá podporovat kontakty českých menšin žijících v zahraniční s Českou republikou. 

  • Obecně o krajanech
  • Cestování krajanů do ČR
  • Trvalý pobyt pro cizince s prokázaným českým původem (krajany)
  • Asistence při přesídlení
  • Státní občanství

Obecně o krajanech

Obecně o krajanech

Postavení krajana, tedy cizince s prokázaným českým původem, definovala Vláda České republiky usnesením vlády č. 1014/2014 ze dne 14. prosince 2014 (pdf, 61 kB). Toto usnesení v článku 1 přílohy č. 1 říká, že: "Krajanem je každý cizinec, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem." Kontakty s krajanskými komunitami udržuje a potvrzení o postavení krajana vydává Ministerstvo zahraničních věcí prostřednictvím zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.

Vláda České republiky, vedena snahou podporovat kontakty českých menšin žijících v zahraničí s Českou republikou, rozhodla, že krajan může získat vízum či pobytové oprávnění k cestování do České republiky nebo k pobytu v České republice. Musí být ovšem splněny podmínky upravené zásadami, které jsou přílohou usnesení vlády č. 1014/2014 a v mezích příslušných právních norem, zejména zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
 

Klíčová slova

  • krajan - každý cizinec, který má prokazatelně český národnostní původ, nebo je dítětem rodiče s českým národnostním původem, nebo dítětem dítěte rodiče s českým národnostním původem;

  • prokázaný český původ - příslušnost k české národnostní menšině v zahraničí je vymezení etnické, nikoliv teritoriální a prokazuje se potvrzením MZV vydaným na základě listinných dokladů svědčících o českém původu žadatele.
     

Základní dokumenty

  

Cestování krajanů do ČR

Cestování krajanů do ČR

V souladu se zájmem České republiky je možno krajanovi vydat krátkodobé vízum k pobytu do 90 dnů v jakýchkoliv 180 dnech, s platností až na 5 let.

Další informace o legálním pobytu cizinců na území České republiky jsou dostupné v sekci Legální pobyt.

  

Trvalý pobyt pro cizince s prokázaným českým původem (krajany)

Trvalý pobyt pro cizince s prokázaným českým původem (krajany)

Krajané, kteří projeví zájem žít trvale v ČR, mohou individuálně podat žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele, dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců.

Ministr vnitra může v odůvodněných individuálních případech rozhodnout o poskytnutí asistence při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., a při následné integraci krajanů.
 

Náležitosti k podání žádosti o povolení k trvalému pobytu

Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, například pokud cizinec pobývá na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

K žádosti je nutné doložit tyto náležitosti:

Pokud je žadatelem nezletilé dítě, je nutné předložit souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území. Souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí musí být i životopis žadatele, ve kterém musí být uvedeny další zřetele hodné důvody předkládané žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Osnova pro zpracování zdůvodnění a životopisu pro účely žádosti o trvalý pobyt je dostupná zde. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

Asistence při přesídlení

Asistence při přesídlení

V souladu s usnesením vlády č. 1014/2014 může ministr vnitra, v odůvodněných individuálních případech, rozhodnout o poskytnutí asistence při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Rozsah asistence je definován v příloze č. 2 výše uvedeného usnesení vlády.

Cílem asistence je umožnit trvalé přesídlení do České republiky těm krajanům, kteří z objektivních důvodů nemohou splnit podmínky stanovené § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb. zejména proto, že se nacházejí v komplikované bezpečnostní, zdravotní, či sociální situaci. Na poskytnutí asistence není právní nárok a o jejím přiznání je rozhodováno na přísně individuální úrovni.

Krajan, který má zájem o poskytnutí této asistence, přiloží k žádosti o povolení k trvalému pobytu písemnou žádost, ve které uvede důvody, pro které o asistenci žádá. Touto žádostí může nahradit doklady o zajištění ubytování a o zajištění prostředků k pobytu. V případě, že mu nebude asistence přiznána, bude vyzván k doplnění těchto dvou náležitostí. Veškeré další náležitosti žádosti o trvalý pobyt musí být předloženy se žádostí.

  

Státní občanství

Státní občanství

Z hlediska udělování státního občanství jsou krajané ve stejném postavení jako ostatní cizinci. Podrobné informace o možnostech získání státního občanství  a o vydávání cestovních dokladů a osobních dokladů státním občanům ČR, jsou uvedeny na webových stránkách odboru všeobecné správy MV.

  

vytisknout  e-mailem