Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krajané

Česká republika pomáhá podporovat kontakty českých menšin žijících v zahraniční s Českou republikou. 

  1. Obecně o krajanech
  2. Cestování krajanů do ČR
  3. Trvalý pobyt pro cizince s prokázaným českým původem (krajany)
  4. Asistence při přesídlení
  5. Státní občanství

Trvalý pobyt pro cizince s prokázaným českým původem (krajany)

Krajané, kteří projeví zájem žít trvale v ČR, mohou individuálně podat žádost o povolení k trvalému pobytu z důvodů hodných zvláštního zřetele, dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců.

Ministr vnitra může v odůvodněných individuálních případech rozhodnout o poskytnutí asistence při zajišťování hmotných podmínek pro povolení trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 71 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., a při následné integraci krajanů.
 

Náležitosti k podání žádosti o povolení k trvalému pobytu

Žádost o trvalý pobyt se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, nebo ve vybraných případech přímo na pracovišti Ministerstva vnitra ČR, například pokud cizinec pobývá na území na základě uděleného víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

K žádosti je nutné doložit tyto náležitosti:

Pokud je žadatelem nezletilé dítě, je nutné předložit souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků, s pobytem dítěte na území. Souhlas rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka se nevyžaduje, jde-li o rodiče, zákonného zástupce nebo poručníka, který za dítě podal žádost nebo se kterým bude dítě společně pobývat na území, a dále pokud cizinec prokáže, že souhlas nemůže z důvodů na jeho vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Dále je nezbytné doplnit žádost písemným odůvodněním, jehož součástí musí být i životopis žadatele, ve kterém musí být uvedeny další zřetele hodné důvody předkládané žádosti o trvalý pobyt, vyjma českého původu. Osnova pro zpracování zdůvodnění a životopisu pro účely žádosti o trvalý pobyt je dostupná zde. Manžel/manželka nebo nezletilé dítě žadatele předloží ke své žádosti navíc doklad o příbuzeneckém vztahu s žadatelem a úředně ověřenou kopii nebo originál jeho potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě.

Náležitosti žádosti o povolení k trvalému pobytu nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, rodného listu, oddacího listu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

  

vytisknout  e-mailem