Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace držitelů mezinárodní ochrany

Česká republika poskytuje osobám s udělenou mezinárodní ochranou asistenci formou státního integračního programu již od roku 1994. 

 • Obecně o integraci držitelů mezinárodní ochrany
 • Státní integrační program
 • Zaměstnávání držitelů mezinárodní ochrany
 • Spolupráce v rámci Evropské unie v problematice integrace
 • Publikace pro držitele mezinárodní ochrany
 • Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany "Nový domov v České republice"

Obecně o integraci držitelů mezinárodní ochrany

Obecně o integraci držitelů mezinárodní ochrany

Politika integrace držitelů mezinárodní ochrany je zaměřena na podporu začlenění osob s udělenou mezinárodní ochranou do společnosti a zajištění samostatného a důstojného života těchto lidí, kteří byli nuceni uprchnout ze své vlasti z důvodu pronásledování či vážného ohrožení života.

Klíčová slova

 • azylant - osoba, které byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu;

 • osoba požívající doplňkové ochrany - osoba, která nesplňuje důvody pro udělení azylu, ale byla jí udělena doplňková ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení, nebo prodloužení doplňkové ochrany;

 • držitel mezinárodní ochrany - osoba, které byl udělen azyl či doplňková ochrana;

 • integrace držitelů mezinárodní ochrany - proces postupného začleňování osob s udělenou mezinárodní ochranou do majoritní společnosti;

 • integrační azylové středisko - azylové zařízení sloužící k přechodnému ubytování držitelů mezinárodní ochrany, integrační azylová střediska provozuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále "SUZ").
   

Základní dokumenty

Státní integrační program (dále „SIP“) má oporu v §§ 68 až 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Současný SIP byl schválen usnesením vlády dne 20.11.2015 pod č. 954 a účinnosti nabyl dne 1.1.2016. Dne 16.1.2017 schválila vláda svým usnesením č. 36 aktualizovanou podobu SIP, která lépe reaguje na potřeby procesu integrace.

  

Státní integrační program

Státní integrační program

Cílem státního integračního programu je usnadnit počátek procesu integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou. V rámci programu jsou klientům poskytovány integrační služby přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Integrační služby jsou zaměřeny zejména na pět klíčových oblastí, kterými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělávání a dále sociální a zdravotní oblasti.

Účast ve státním integračním programu je dobrovolná, nicméně v případě, že klient do programu vstoupí, jsou pro něj jeho programu závazná.
 

Generální poskytovatel integračních služeb

Integrační služby zajišťuje držitelům mezinárodní ochrany tzv. Generální poskytovatel integračních služeb, jehož úkolem je poskytování služeb a koordinace jejich zajištění na celém území České republiky. Pro zajištění celorepublikové dostupnosti integračních služeb spolupracuje generální poskytovatel i s dalšími subjekty, kterými jsou zejména dotčená ministerstva, obce, nestátní neziskové organizace, církve, dobrovolníci, nebo zaměstnavatelé.

Poskytovatelem integračních služeb je od roku 2017 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, která v rámci programu zřídila informační webovou stránku Integrační program.
 

Fáze integrace a individuální integrační plán

Integrace je dlouhodobý proces, který zasahuje do všech sfér života osoby s udělenou mezinárodní ochranou i do života jejího okolí. Státní integrační program má za cíl poskytnout podporu klientům v počátcích procesu jejich integrace.

Držitelé mezinárodní ochrany mají v úvodní fázi integrace možnost využít dočasného ubytování v některém z integračních azylových středisek Ministerstva vnitra provozovaných Správou uprchlických zařízení. V současnosti jsou provozována čtyři střediska, která jsou umístěna v Jaroměři - Josefově, Ústí nad Labem - Předlicích, Brně - Židenicích a v Havířově. V těchto střediscích mají klienti k dispozici samostatné bytové jednotky, ve kterých platí nájemné a poplatky za služby. Pobyt ve středisku je zaměřen na úvodní adaptaci na život v České republice, bezplatný intenzivní kurz českého jazyka a zahájení poskytování integračních služeb, zejména vyhledávání trvalého bydlení, zaměstnání, příp. zvyšování kvalifikace s cílem získat uplatnění na trhu práce.

Aby poskytování služeb splnilo podmínku individuálního přístupu ke klientům, zpracuje poskytovatel integračních služeb v úzké spolupráci s držitelem mezinárodní ochrany, pracovníky IAS a ostatními spolupracujícími organizacemi individuální integrační plán, který je základním dokumentem, popisujícím integrační cíle a průběh poskytování integračních služeb v klíčových oblastech, na něž se Státní integrační program zaměřuje. Individuální integrační plán je zpracován již v průběhu pobytu v integračním azylovém středisku, nebo pokud klient nepobývá v IAS, je s ním tento plán zpracován v co nejkratší době po udělení mezinárodní ochrany přímo v podmínkách jeho aktuálního bydliště. Vzhledem k tomu, že integrace je kontinuální proces a proto, aby poskytované integrační služby byly co nejefektivnější, je integrační plán průběžně aktualizován podle potřeb zjištěných během spolupráce poskytovatele integračních služeb s klientem.
 

Oblasti integrace

Integrační služby jsou poskytovány po dobu maximálně 12 měsíců od zpracování Individuálního integračního plánu, a to v následujících šesti klíčových oblastech, ve kterých je GPIS oprávněn vynakládat finanční prostředky na jejich zajištění. Pomoc při integraci oprávněným osobám probíhá na základě individuálního posouzení jednotlivých případů z hlediska potřebnosti a hospodárnosti.  Vybavení a zařízení pořízené v rámci SIP oprávněné osobě se stává majetkem oprávněné osoby
 

Bydlení

Bydlení je jednou z klíčových oblastí integrace. Proto je mu v rámci realizace Individuálního integračního plánu věnována značná pozornost. Pomoc v této oblasti zahrnuje zejména asistenci při zajištění bydlení a uzavření nájemní nebo podnájemní smlouvy. Pokud je nabízený byt v družstevním vlastnictví,  také pomoc při zajištění souhlasu bytového družstva s uzavřením podnájmu s oprávněnou osobou.

V případě, že má oprávněná osoba uzavřen pracovněprávní vztah podle zákoníku práce (případně podle jiných právních předpisů) na dobu minimálně jednoho roku, je možné zajistit bydlení i formou ubytovací smlouvy.

Dále je možné v rámci programu zajistit bydlení formou smluv o přechodném ubytování nebo jiných obdobných smluv v těchto zařízeních: studentská kolej, azylový dům, chráněné bydlení, dům na půli cesty apod.

Mimo pomoci při zajištění bydlení je možné v případě potřeby v rámci IIP zajistit úhradu vstupních nákladů, kterými mohou být:

 1. rezervační poplatek (na základě rezervační smlouvy),

 2. provize realitní kanceláři v max. výši nájemného za jeden měsíc pronajímaného bytu (čistý nájem),

 3. jednorázový a nevratný finanční příspěvek ("kauce") na zajištění bydlení do maximální výše 2 nájmů včetně služeb a energií,

 4. úhrada nájemného v maximálním rozsahu prvních dvou po sobě jdoucích měsíčních nájmů, včetně služeb a energií.

V rámci realizace IIP je na základě individuálního posouzení možné realizovat vybavení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším zařízením (např. pračka, chladnička). Tento výdaj podléhá schválení GPIS.

Klientům je možno zajistit stěhování a uhradit náklady s tím spojené.
 

Zaměstnání

Ekonomická nezávislost a soběstačnost je nezbytnou podmínkou integrace, proto je i v této oblasti nabízena rozsáhlá podpora, která zahrnuje zejména pomoc při hledání zaměstnání a to i s využitím nabídek volných pracovních míst.

Dále je zajišťována asistence při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání na Úřadu práce a asistence při návštěvách na ÚP včetně zajištění podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

V rámci integračních aktivit je nabízena pomoc i při zajištění lékařské vstupní prohlídky do zaměstnání, při zajištění rekvalifikací a to včetně možné úhrady rekvalifikačního kurzu se zohledněním, zda nelze poskytnout požadovaný kurz prostřednictvím ÚP, při zajištění dalších kurzů včetně případných zkoušek, certifikací které vedou ke zvýšení kvalifikace a zlepšení možnosti uplatnění na trhu práce, např. úhrada kurzu řidičského oprávnění včetně úhrady lékařské prohlídky a závěrečné zkoušky (skupina "B", popř. skupina "C", "D", i profesního řidičského průkazu). Při zajištění kurzů je vždy žádoucí projednat možnosti spolufinancování s ÚP.

Mimo zaměstnání je možné poskytnout i podporu při zahájení samostatné výdělečné činnosti klienta a v případě potřeby i úhradu materiálních a nemateriálních výdajů spojených se zakládáním a zahájením samostatné výdělečné činnosti. 
 

Vzdělávání

Integrace v oblasti vzdělávání zahrnuje zejména pomoc při začlenění dětí do základní školy v rámci povinné školní docházky včetně možnosti úhrady nákladů spojených s přijetím a docházkou dětí (stravování, pomůcky, školní kurzy, školy v přírodě, sdružení rodičů a přátel školy apod.).

Dále je možné poskytovat asistenci a finanční podporu při zahájení studia na střední, popřípadě vysoké škole, včetně pomoci při zajištění nebo zprostředkování jazykové přípravy, doučování a další přípravy na přijímací zkoušky.

Klientům, kteří již v minulosti absolvovali nějaké vzdělávání, je možné poskytnout asistenci a finanční podporu při uznávání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a dokladů o něm včetně úhrady nákladů s tím spojených.

Další nabídka integračních služeb je spojena s poskytováním asistence při začlenění dětí do mimoškolních zájmových kroužků, a to včetně možnosti úhrady s tím spojených nákladů,pomoc při začlenění dětí do systému předškolního vzdělávání formou jeslí, mateřské školy nebo dětských skupina úhrada s tím souvisejících nákladů.

Mimo výše uvedených aktivit je dále možné zajistit, v případě zájmu oprávněné osoby, pokračování výuky českého jazyka po absolvování 400 hodin bezplatného kurzu českého jazyka, např. se zaměřením na zajištění zaměstnání a to včetně případné úhrady takového jazykového kurzu.
 

Sociální oblast

Asistence je posyktována i v oblasti sociálního zabezpečení a to zejména formou pomoci při podání žádostí o sociální dávky dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů a při podání žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Dále je možné zajistit, při využití možnosti spolufinancování ze strany klienta, úhradu časových jízdenek veřejné hromadné dopravy a to po dobu trvání IIP.

Zvláštní oblastí pomoci je podpora rodin s dětmi ve věku 0-3 roky, tj. přímá podpora dětí s udělenou mezinárodní ochranou. Tato pomoc zahrnuje zejména úhradu specifického vybavení pro děti v uvedeném věku a potřeb pro zajištění zdravého vývoje dítěte.
 

Zdravotnictví

Hlavní aktivitou při pomoci v oblasti zdravotnictví je asistence při registraci u zdravotních pojišťoven, dále při registraci u lékařů a to jak praktických tak odborných, či možnost zajištění úhrady doplatků na léky předepsané lékařem nebo zdravotních zákroků s indikací ohrožení zdraví, kdy zdravotní pojišťovna zákrok nehradí, zejména u zranitelných skupin osob.

Mimo výše uvedené je možno zajistit například i pomoc při nákupu speciálních zdravotních pomůcek na základě doporučení odborného lékaře, ošetření u zubního lékaře a další nezbytné služby.
 

Další služby, asistence a sociálně-právní poradenství

V rámci realizace IIP lze klientům uhradit asistenci a sociálně-právní poradenství včetně nákladů za tlumočení na místě či po telefonu, pomoci při zajištění překladů důležitých dokumentů (např. rodný nebo oddací list) a zajištění nezbytných dokladů. Dále také při úhradě nákladů spojených s biometrickým průkazem (např. při změně adresy nebo při změně počtu rodinných příslušníků, při prodloužení doplňkové ochrany vyjma ztráty průkazu). Tyto náklady je však možné hradit až po vyčerpání ostatních možností úhrady např. žádost o snížení poplatků, dávka hmotné nouze apod.

Pokud je oprávněná osoba zproštěna další docházky na bezplatný základní kurz českého jazyka na základě výsledků rozřazovacího testu nebo se oprávněná osoba účastní tohoto kurzu, lze dále poskytnou např. tlumočení při zajištění a zprostředkování dalších kurzů a jazykových zkoušek, či kurz jiného cizího jazyka a to zejména se zaměřením na uplatnění na trhu práce. Podmínkou pro takovou pomoc je aby oprávněná osoba již daný jazyk ovládala alespoň na úrovni A2 a kurz byl spojen s jazykovou zkouškou.

  

Kurz českého jazyka

Výuku českého jazyka v rámci Státního integračního programu zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky v zařízeních provozovaných Správou uprchlických zařízení i mimo ně. Kurzy jsou realizovány jako skupinové, ale v případě potřeby je možno zajistit i individuální výuku. Jazykový kurz trvá cca 12 měsíců a je zakončen zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky.

Další právní subjekty spolupracující při realizaci SIP kromě dotčených resortů

 • Obce
  Jsou do programu zapojeny formou aktivní spolupráce s Ministerstvem vnitra zejména v oblasti bydlení, kde spolupracují při realizaci a úhradě pobytu osob s mezinárodní ochranou v zařízeních sociálních služeb. Dále jsou zapojeny zejména při začleňování klientů na lokální úrovni, a to zejména v oblasti sociální, či nabídkou účasti v aktivitách probíhajících na území obce.

 • Nestátní neziskové organizace
  Na realizaci Státního integračního programu se spolu s Ministerstvem vnitra a generálním poskytovatelem integračních služeb podílejí i nestátní neziskové organizace jako např. Poradna pro integraci (PPI),  Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), InBáze, Diecézní katolická charita Hradec Králové.
   

Dokumenty pro držitele mezinárodní ochrany - zde.

  

Zaměstnávání držitelů mezinárodní ochrany

Zaměstnávání držitelů mezinárodní ochrany

Osoba s udělenou mezinárodní ochranou (azylem či doplňkovou ochranou) má volný přístup na trh práce a nepotřebuje povolení k zaměstnání.

Podrobnější informace naleznete v informačním letáku k zaměstnávání uprchlíků.

  

Spolupráce v rámci Evropské unie v problematice integrace

Spolupráce v rámci Evropské unie v problematice integrace

Více informací ke spolupráci v rámci Evropské unie v problematice integrace naleznete v článku Evropská integrační síť.

  

Publikace pro držitele mezinárodní ochrany

Publikace pro držitele mezinárodní ochrany

Publikace pro držitele mezinárodní ochrany dostupné zde.

  

Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany "Nový domov v České republice"

Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany "Nový domov v České republice"

Nevládní nezisková organizace Slovo 21, z. s. spustila na podzim minulého roku projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany. V rámci projektu vznikla krásně graficky zpracovaná publikace "Česká republika - váš nový domov" v minimálně 8 různých jazykových verzích a současně začaly probíhat integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany (opět v minimálně 8 jazykových verzích) po celé České republice.

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebou zajistit si život po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili ve své zemi původu své rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po příjezdu do České republiky tak pro ně začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může tak být pro tyto lidi zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění do normálního života byl co nejsnadnější.

Tříletý projekt organizace Slovo 21, z. s. s názvem "Nový domov v České republice" (AMIF/15/04) byl zahájen na podzim roku 2018. Jeho cílem je do roku 2021 zvýšit informovanost nových1 držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s odborem azylové, migrační a integrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV ČR) a Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (SUZ MV ČR).

V současné době existuje nová přehledná publikace s názvem "Česká republika - váš nový domov", která držitele mezinárodní ochrany čtivou a lidskou formou seznamuje s různými aspekty pobytu v ČR. Graficky zajímavě ztvárněná příručka poskytuje potřebné informace o životě v České republice, místních kulturních zvycích a tradicích, ale také oblastech každodenního života jako je např. školství, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd. Publikace je k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, španělštině a turečtině a podle aktuální potřeby budou zajištěny další dva překlady. Pokud během projektu dojde ke změně legislativy, bude zajištěna aktualizace publikace. 

Od podzimu roku 2019 jsou po celé České republice realizovány integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, a to v minimálně 8 jazykových verzích (čeština, angličtina, arabština, francouzština, ruština, ukrajinština, španělština, turečtina a další 2 jazyky dle aktuální potřeby). Během těchto seminářů získají účastníci informace ze všech oblastí života v ČR a zároveň je lektoři podpoří v získání interkulturních dovedností pro život v České republice. Budou tak vybaveni základními znalostmi potřebnými pro začlenění do běžného života.

Pro zajištění kvalitní implementace seminářů probíhají školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Semináře jsou tak vedeny zkušenými lektory a tlumočeny zkušenými tlumočníky.

Semináře jsou jednodenní, osmihodinové a pro držitele mezinárodní ochrany zdarma. Koordinátor seminářů, organizace Slovo 21, z. s. uhradí účastníkům dopravu na místo realizace semináře. V případě potřeby bude účastníkům zajištěno hlídání dětí.

Jednodenní seminář je zpestřen vstupem hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci seminářů. V rámci semináře je dále promítán i krátký film o České republice, který účastníky příjemnou formou seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi.

Pro koho jsou semináře určeny?
Pro všechny osoby nad 15 let, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl či doplňková ochrana) po 1. 1. 2017.

Jak se mohou zájemci na seminář přihlásit?
Zájemci se mohou na seminář hlásit prostřednictvím internetových stránek http://www.novy-domov.cz/. Internetové stránky obsahují informace o projektu a přihlašovací formulář v 8 jazycích.
Dále je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu: info@novy-domov.cz.

Slovo 21, z. s. je úspěšným realizátorem adaptačně integračních kurzů pro cizince z třetích zemí již od roku 2012. Za tu dobu prošlo kurzy téměř 6 000 osob. Ohlasy od účastníků, kteří se kurzů zúčastnili, jsou velmi pozitivní. Více informací se dočtete zde: http://www.vitejtevcr.cz/.

V případě zájmu o účast na semináři či zájmu o navázání jakékoliv formy spolupráce v rámci projektu, nás neváhejte kontaktovat na výše zmíněném e-mailu.

  

1) Osoby, které obdržely mezinárodní ochranu po 1. 1. 2017. Aktivity projektu jsou též určeny osobám nad 15 let.

  

Nový domov v České republice

Novy_domov_v_CR_-_obr-CZ.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-EN.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-AR.jpg
                    čeština (pdf, 830 kB)                                       angličtina (pdf, 798 kB)                                arabština (pdf, 833 kB)

Novy_domov_v_CR_-_obr-FR.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-RU.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-ES.jpg
            francouzština (pdf, 800 kB)                                       ruština (pdf, 854 kB)                                     španělština (pdf, 799 kB)

Novy_domov_v_CR_-_obr-TR.jpg Novy_domov_v_CR_-_obr-UA.jpg
turečtina (pdf, 829 kB)                                     ukrajinština (pdf, 845 kB)

  

________________________________

Semináře jsou realizovány pod záštitou Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

EU-AMIF_MV_s21.png

  

vytisknout  e-mailem