Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Trestněprávní úprava

Trestněprávní úprava v trestním zákoníku účinná od 1. února 2017 vychází z:

  • právní úprava zohledňuje původní návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (směrnice byla přijata v pozměněném znění, v současné době ministerstvo spravedlnosti vyhodnocuje případnou novelizaci);
  • oblasti financování a podpory terorismu se dotýká řada mezinárodních smluv, jež stanovují jednání, která jsou smluvní státy zavázány považovat za trestné činy a která mají být potrestatelná odpovídajícími sankcemi. Jde zejména o Mezinárodní úmluvu o potlačování financování terorismu (sdělení č. 18/2006 Sb. m. s.), Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu a Dodatkový protokol k této Úmluvě a Úmluvu Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a o financování terorismu (ETS 198 – podepsána Evropskou unií, ale doposud neratifikována). Navržená právní úprava není s těmito úmluvami v rozporu;
  • úprava je v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva. Právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv Evropské unie, zejména s čl. 11 (svoboda projevu a právo na informace), čl. 21 (ochrana před diskriminací), čl. 49 (zásady zákonnosti a přiměřenosti trestů) a čl. 52 odst. 1 (rozsah zaručených práv).

Trestněprávní postih terorismu v trestním zákoníku od 1. února 2017:

1. Organizovaná zločinecká skupina, teroristická skupina a teroristický trestný čin
V § 129 je definována organizovaná zločinecká skupina jako společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.
V § 129a je definován pojem teroristická skupina, a to jako společenství nejméně tří trestně odpovědných osob, které má trvalejší charakter, je v něm provedena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy, jeho činnost se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností a je zaměřeno na páchání teroristických trestných činů, čímž se rozumí trestné činy vlastizrady spáchané formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

Teroristická skupina je zvláštním případem organizované zločinecké skupiny podle § 129, nicméně znaky organizované zločinecké skupiny a teroristické skupiny se neshodují, protože teroristická skupina nemusí vyžadovat takový stupeň organizovanosti jako organizovaná zločinecká skupina. Skutečnost, že teroristická skupina naplňuje znaky organizované zločinecké skupiny, však je např. okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby v § § 312 a odst 2 a 3.

2. Trestné činy teroristický útok (§ 311), teror (§ 312), účast na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpora a propagace terorismu (§ 312e) a vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f)

Teroristický útok (§311)
Postihuje taxativní výčet jednání, spáchaných v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, nebo závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla (např. provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví, zmocní se rukojmí nebo provede únos, naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu atd.)

Trestná je i příprava takového trestného činu.


Teror (§ 312)
Postihuje úmyslné usmrcení jiného v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky, včetně přípravy takového trestného činu.


Účast na teroristické skupině (§ 312a)
Postihuje založení teroristické skupiny i účast na činnosti teroristické skupiny.Založením teroristické skupiny může být každá aktivita, v jejímž důsledku dojde ke vzniku takové skupiny (např. získávání členů, vytváření její vnitřní organizační struktury ve spojení s promýšlením systému utajení jejích aktivit, vytyčování její základní orientace), i když organizace zatím nevyvíjí žádnou činnost nebo vyvíjí prozatím činnost právně nezávadnou. Založení teroristické skupiny může spočívat v jejím samostatném vytvoření nebo i v přeměně nezávadné organizace na teroristickou skupinu. K jejímu vzniku není třeba žádného formálního aktu a dojít k němu může i konkludentním jednáním. Účastí na teroristické skupině se rozumí již prosté členství v ní, nebo zapojení členů teroristické skupiny do jejích aktivit, ať už jednáním naplňujícím znaky některého jiného úmyslného trestného činu nebo i jednáním, které nenaplňuje znaky některého jiného trestného činu (zabezpečování některých prací nebo služeb, např. ekonomické nebo právní poradenství řidič atd.).


Trestný čin Financování terorismu (§ 312d)
Postihuje (i zprostředkované) finanční nebo materiální podporování teroristické skupiny, jejího člena, teroristu nebo spáchání teroristického trestného činu, trestného činu podpory a propagace terorismu (§ 312e) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) anebo shromažďování finančních prostředků nebo jiných věcí v úmyslu, aby jich bylo takto užito.
 
 
Podpora a propagace terorismu (§ 312e)
Postihuje :
Veřejné podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, veřejné schvalování spáchaného teroristického trestného činu nebo veřejné vychvalování jeho pachatele;

Zjednání jiného ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a);

Poskytnutí informace nebo výcviku týkajících se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik jinému pro účely spáchání teroristického trestného činu;

Získání informace nebo osvojení si dovednosti týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání teroristického trestného činu;

Poskytnutí nebo slib odměny nebo odškodnění za spáchání teroristického trestného činu (i prostřednictvím jiného) jinému nebo pro jiného, nebo pořádání sbírky (na takovou odměnu nebo odškodnění;

Vycestování do jiného státu za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině (§ 312a), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f) nebo trestného činu uvedeného v odstavci § 312e 2 písm. b) nebo c). Pachatel může být jak občan ČR, vycestuje-li do jiného státu, jehož není státním příslušníkem nebo v němž nemá povolen trvalý pobyt, tak i osoba, která není občanem České republiky, vycestuje-li z České republiky nebo cestuje-li přes její území do jiného státu, jehož není státním příslušníkem nebo v němž nemá povolen trvalý pobyt.


Vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f)
Postihuje jednání spočívající ve vyhrožování teroristickým trestným činem. Vyhrožováním se rozumí hrozba újmou, jejíž obsah je konkretizován jednáním uvedeným alespoň v některém teroristickém trestném činu.
 
 
Nepřekažení trestného činu § 367 odst. 1
Tohoto trestného činu se dopustí osoba, která se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin (mimo jiné) teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f),  a spáchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí, ledaže nemohl trestný čin překazit bez značných nesnází nebo aniž by sebe uvedl v nebezpečí trestního stíhání nebo aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedl v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy. Překazit trestný čin lze i jeho včasným oznámením státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu; voják může místo toho učinit oznámení nadřízenému.

Ochrana podle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu státu.

Orgány působící v agendě terorismu (samostatná stránka)

1) Zpravodajské služby a bezpečnostní sbory

Společná zpravodajská skupina (SZS)
SZS je trvalým pracovním tělesem Výboru pro zpravodajskou činnost (jeden z výborů Bezpečnostní rady státu), který je předurčen pro výměnu zpravodajských informací a zajištění koordinace mezi zpravodajskými službami České republiky, Policií ČR, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zahraničních věcí. Zástupci dalších subjektů mohou být na jednání přizvání dle potřeby. Jednání SZS probíhá na pravidelné bázi, v případě potřeby se členové schází ad hoc. SZS mimo jiné může na základě svých poznatků navrhnout zvýšení/snížení stupně ohrožení terorismem.

Policie ČR
Klíčovou roli v policejní struktuře v oblasti boje proti terorismu má zejména Národní centrála proti organizovanému zločinu kriminální policie a vyšetřování (NCOZ). Sekce terorismu a extremismu NCOZ je pověřena šetřením, prověřováním a vyšetřováním trestné činnosti organizovaných zločineckých skupin nebo zvlášť závažných a organizovaně páchaných zločinů v oblasti terorismu a extremismu a financování terorismu. V rámci této sekce funguje Národní kontaktní bod pro terorismus, který zajišťuje nepřetržitá spolupráci a výměnu operativních informací mezi zpravodajskými službami a policií o možném ohrožení teroristickým útokem či o podezřelých osobách či skupinách. Národní kontaktní bod pro terorismus komunikuje i se svými zahraničními partnery.

Bezpečnostní informační služba (BIS)
Usnesením vlády č. 1060 z 13. září 2006 byla BIS určena jako místo pro soustředění a vyhodnocování informací důležitých pro boj proti terorismu, BIS tedy koordinuje činnosti zpravodajských služeb při vyhodnocování informací důležitých pro bezpečnost České republiky se zvláštním zaměřením na boj proti terorismu. BIS při zajišťování informací spolupracuje zejména s Úřadem pro zahraniční styky a informace, Vojenským zpravodajstvím, Policií ČR, konkrétně s NCOZ. BIS také spolupracuje s řadou zahraničních zpravodajských služeb v rámci mezinárodních platforem.
 
Úřad pro zahraniční styky a informace
ÚZSI zabezpečuje informace, které mají původ v zahraničí a jsou důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů ČR. Podstatou práce ÚZSI je chránit ČR proti hrozbám, majícím původ v zahraničí, včetně hrozby mezinárodního terorismu.

Vojenské zpravodajství
VZ se na plnění úkolů bezpečnostního systému v oblasti terorismu podílí zejména v oblasti zachycení hrozby, tedy v získávání takových zpravodajských informací, které budou způsobilé určit, že se jedná o hrozbu terorismu, v oblasti ohodnocení hrozby vůči aktivu ČR a stanovení míry rizika pro ČR.
 
 
2) Ministerstva a další ústřední orgány státní správy
 
Ministerstvo vnitra (MV)

MV plní úkoly v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku a je tak mezi ústředními správními úřady jedním z hlavních gestorů boje proti terorismu. Součástí jeho působnosti jsou také související otázky azylu a migrace, schengenské spolupráce, kontrolních mechanismů pro obchodování se zbraněmi atd. Zástupci MV, Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, se účastní jednání pracovních skupin se vztahem k terorismu na národní i mezinárodní úrovni. Ministr vnitra navrhuje vládě (na základě návrhu SZS) vyhlášení stupně ohrožení terorismem a související opatření a v případě nebezpečí z prodlení tento stupeň dočasně vyhlašuje.
 
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)
MZV je hlavním garantem vztahů ČR s ostatními státy a mezinárodními organizacemi, v rámci své působnosti v zahraniční bezpečnostní politice se věnuje i problematice terorismu, která má silný mezinárodní prvek.

Ministerstvo spravedlnosti (MSp)
MSp má působnost v oblasti justiční spolupráce, otázek extradice a mezinárodní právní pomoci. Do jeho gesce spadá trestní zákoník i Trestní řád. Je tak hlavním gestorem trestní politiky státu, včetně oblasti stíhání terorismu. V rámci Nejvyššího státního zastupitelství působí národní korespondent pro terorismus. Jeho funkcí je zajištění snazší a rychlejší výměny informací s národním členem Eurojustu.

Ministerstvo financí (MF)
V rámci MF působí Finanční analytický útvar (FAÚ). Ten zajišťuje úkoly, které pro ministerstvo vyplývají ze zvláštních právních předpisů pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a ze zvláštních právních předpisů upravujících oblast uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu.

Ministerstvo dopravy (MD)
V oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy působí MD jako vrcholný orgán, který koordinuje postupy v této oblasti s dotčenými ústředními orgány státní správy v rámci Meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví. Systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy vytváří Úřad pro civilní letectví, který rovněž vydává a aktualizuje národní bezpečnostní programy.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR