Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

FAQ

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně CHH a jeho práce. 

 • Centrum proti hybridním hrozbám
 • Centre Against Hybrid Threats

Centrum proti hybridním hrozbám

Jak se útvar jmenuje?
Centrum proti hybridním hrozbám

Co iniciovalo jeho vznik?
Vznik iniciovalo doporučení z Auditu národní bezpečnosti, které vycházelo z předběžných závěrů několika kapitol Auditu národní bezpečnosti, který různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i různé formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí, hodnotí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu a doporučuje, aby podobná pracoviště vznikla na všech příslušných úřadech.

O zřízení samotného Centra rozhodl ministr vnitra po uzavření první fáze Auditu na jaře 2016 a deklaroval toto rozhodnutí v květnu na pracovní konferenci k průběžným výsledkům Auditu.

Nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá již i z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015.

Od 1. července 2022 se od Centra oddělila agenda boje proti terorismu a Centrum se zaměřuje výhradně na hybridní hrozby ve vnitřní bezpečnosti.

Kdy pracoviště začalo působit?
Dne 1. ledna 2017.

Proč je něco takového na Ministerstvu vnitra?
Je to proto, že povinnost řešit otázky týkající se vnitřní bezpečnosti, bez ohledu na to, jakými metodami a v jakém kontextu se vyskytnou, má z kompetenčního zákona Ministerstvo vnitra. Do toho samozřejmě spadá i hybridní působení.

Je to nějaký nový úřad?
Nikoliv. Pracoviště vzniklo v rámci již existujícího odboru a za využití stávajících finančních prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva.

Jaká je pracovní náplň Centra?
Jedná se v podstatě o odborné analytické a koncepční pracoviště, jehož činnost se zaměřuje na celostátní hrozby bezpečnosti České republiky spadající do oblasti vnitřní bezpečnosti, jako je např. vlivové působení cizí moci a dezinformace s dopadem na vnitřní bezpečnost nebo veřejn7 pořádek, bezpečnostní aspekty migrace, zvyšování odolnosti veřejné správy a dalších subjektů proti působení cizí moci ad. Centrum vzniklo na základě doporučení Auditu národní bezpečnosti schváleného vládou. Na základě monitoringu Centrum detekované problémy vyhodnocuje a přichází s návrhy věcných i legislativních řešení, která v případě potřeby i realizuje. Zároveň se věnuje šíření odborných informací a osvěty o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti.

Co Centrum není a co nedělá?

 • Centrum není bezpečnostním sborem, ani orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.
 • Centrum nemá „tlačítko na vypínání internetu“
 • Centrum nevnucuje lidem pravdu ani neprovádí cenzuru. Z internetu ani z tištěných médií neodstraňuje žádný obsah
 • Pracuje primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a otevřeně komunikuje s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.
 • Centrum nemá pravomoc nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.
 • Centrum nešíří ničí propagandu ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniklo po vzoru obdobných pracovišť, která již dnes existují v jiných zemích.
 • Centrum mimo jiné upozorňuje i na závažné bezpečnostní problémy a i související dezinformace a směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytuje odborná stanoviska, v nichž jakožto státní instituce samozřejmě vychází z platné ústavy České republiky.

Centre Against Hybrid Threats

What is the unit called?
Centre against Hybrid Threats (Centrum proti hybridním hrozbám).

Why was it established?
The Centre was established based on a recommendation that stemmed from the preliminary conclusions of the National Security Audit, which identified various types of hybrid threats, including various forms of radicalisation, influence operations and disinformation campaigns from abroad, as serious threats to internal security and recommended that specialised units be set up within all relevant government bodies.

The Centre itself was set up following a declaration by the Minister of the Interior in May 2016, after the conclusion of the first phase of the National Security Audit.

The need to tackle new asymmetric, or hybrid, threats was also confirmed by the government-approved National Security Strategy of the Czech Republic in 2015.

As of 1 July 2022, the counter-terrorism agenda has been transferred away from the Centre, which now focuses exclusively on hybrid threats.

When did it start operating?
On 1 January 2017.

Why is it at the Ministry of the Interior?
This is because questions pertaining to internal security, regardless of the methods and the context in which they occur, legally fall within the responsibility of the Ministry of the Interior, including hybrid influence.

Is this a new institution?
No. The unit was set up within an existing department and with the existing budget of the Ministry of the Interior.

What does the Centre do?
It is essentially an expert analytical and conceptual unit focusing on threats to the national security of the Czech Republic that fall within the remit of internal security, such as foreign interference and disinformation impacting internal security or public order, security aspects of migration, strengthening the resilience of public administration bodies and other entities against foreign influence etc. The Centre was established based on a recommendation of the government-approved National Security Audit. The Centre monitors and evaluates detected problems and proposes substantive and legislative solutions, which it also implements where necessary. At the same time, the Centre disseminates expert information and raises awareness about the issues in question both towards the general public and professionals in the field.

What the Centre is not and what it will not do:

 • The Centre is not a law enforcement agency nor an intelligence service.
 • The Centre does not have a “button for switching off the internet”.
 • The Centre does not force the “truth” on anyone, or censor media content. It does not remove any content from the internet or other (printed) media.
 • It works primarily with open sources available to all and openly communicates with civil society, the media, and other entities.
 • The Centre does not have the authority, nor does it actually put anyone in jail, interrogate anyone, or conduct any criminal proceedings with anyone.
 • The Centre does not spread any kind of propaganda. It disseminates expertise relating to the field of internal security, and is modelled on similar teams that already exist in other countries.
 • The Centre, among others, informs about serious cases of disinformation and provides expert opinions to the public as well as to government institutions. These expert opinions, as those of a government institution, fully respect of the constitutional order of the Czech Republic.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů