Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EU a mezinárodní problematika terorismu

Problematika boje proti terorismu má v rámci Evropské unie vysokou prioritu. V posledních letech, kdy došlo v  EU hned k několika tragickým událostem (zejm. ve Francii, Belgii), je posilována unijní politika prostřednictvím legislativních i jiných opatření. Došlo například ke zřízení Evropského centra boje proti terorismu v rámci Europolu, jednotky pro potírání závadného obsahu na internetu EU IRU, přijetí směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR), směrnice o terorismu, apod. Protiteroristický koordinátor EU ve svých zprávách pravidelně informuje o situaci v oblasti terorismu, a také o fenoménu zahraničních bojovníků. Evropská komise pak vydává periodické zprávy o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii, jejichž předmětem je vedle boje proti organizované trestné činnosti právě boj proti terorismu.

Více informací získáte na stránkách Rady Evropské unie, v sekci Boj proti terorismu

Pozice ČR v rámci EU

Česká republika považuje unijní aktivity v rámci boje proti terorismu za klíčové. Oproti jiným členským státům má však omezené zkušenosti jak v oblasti radikalizace, tak i se zahraničními bojovníky.

ČR se aktivně podílí na různých platformách a pracovních skupinách (např. Síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci, pracovní skupina DUMAS, podpůrně orientovaná horizontální cílová skupina Focal Point Travellers, Internetové fórum EU, Poradní tým pro strategickou komunikaci ohledně Sýrie (SSCAT), Protiteroristická iniciativa pro západní Balkán (WBCTi)) a implementuje unijní nástroje za účelem posílení národních kapacit v boji proti terorismu.

Obecně ČR podporuje intenzivnější spolupráci a výměnu informací mezi bezpečnostními službami ČS, a to jak na úrovni EU, tak i v rámci jiných platforem. V současné době probíhá implementace směrnice PNR do vnitrostátního práva (stanovená lhůta implementace je květen 2018) a je posuzována nutnost další úpravy trestního zákoníku z hlediska nově přijaté směrnice o terorismu, k jehož novelizaci již v souvislosti s bojem proti terorismu došlo počátkem roku 2017 (na základě doporučení Finančního akčního výboru a Moneyvalu).

V roce 2016 zavedla ČR systém stupňů ohrožení terorismem. Bezprostředně po teroristických útocích v Bruselu počátkem roku 2016 byl v ČR vyhlášen první stupeň ohrožení terorismem, který i nadále trvá. Vyhodnocování teroristické hrozby pro ČR je prováděno v rámci pravidelných setkání Společné zpravodajské skupiny.

Pracovní orgány týkající se výhradně terorismu v gesci MV

  • Evropská Unie

Pracovní skupina pro terorismus (Working Party on Terrorism (TWG)) – gesce NKBT, OBPPK (oblast vnitřní věci) vede a řídí obecnou agendu Rady týkající se boje proti terorismu.

Je zejména odpovědná za: výměnu informací a posuzování teroristických hrozeb; boj proti radikalizaci a náboru potenciálních teroristů; provádění vzájemných hodnocení osvědčených postupů členských států v oblasti boje proti terorismu. 

Pracovní skupina úzce spolupracuje s protiteroristickým koordinátorem EU a s Europolem. V několika oblastech politik pracuje společně s Pracovní skupinou pro terorismus (mezinárodní aspekty) (COTER).
 

  • Rada Evropy

Výbor expertů na terorismus (CODEXTER) je mezivládní instituce koordinující činnost Rady Evropy v boji proti terorismu. Výbor navrhl Úmluvu Rady Evropy o prevenci terorismu a řadu dalších důležitých nástrojů tzv. soft law.

V současnosti se CODEXTER zaměřuje na: terorismus a internet; radikalizaci a výcvik vedoucí k terorismu, a to i prostřednictvím internetu; zvláštní vyšetřovací techniky; posuzování možných mezer právních instrumentů Rady Evropy v oblasti prevence a potlačování terorismu, a to i s ohledem na mezinárodní humanitární právo a terorismus, a také ve vztahu k chybějící společné definici „terorismu“ v mezinárodním právu; vazby mezi terorismem a organizovaným zločinem (které je třeba řešit ve spolupráci s CDPC).

Dalšími výstupy CODEXTERu jsou například profily jednotlivých zemí týkající se legislativních a institucionálních protiteroristických kapacit, monitorování podpisů a ratifikací a podpora efektivní implementace nástrojů Rady Evropy, které jsou aplikovatelné v boji proti terorismu, zejména Úmluva o prevenci terorismu (CETS No. 196), výměna příkladů nejlepší praxe v boji proti terorismu při plném respektování lidských práv a zákonnosti, a příprava databáze případů Evropského soudu pro lidská práva souvisejících s bojem proti terorismu.

CODEXTER úzce spolupracuje s mezinárodními institucemi, jako např. s Výkonným ředitelstvím Protiteroristického výboru OSN (CTED), Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Evropskou unií a Globálním protiteroristickým fórem.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR