Centrum proti hybridním hrozbám  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Bezpečnost civilního letectví

Na bezpečnost civilního letectví lze nahlížet ze dvou různých pohledů. Prvním je bezpečnost provozní (v angličtině je používán pojem „safety“), která se zabývá například prevencí nehod a incidentů. Ministerstvo vnitra se z hlediska své působnosti zabývá pohledem druhým, kterým je ochrana civilního letectví před protiprávními činy (v angličtině se používá pojem „security“).

Bezpečnosti letecké dopravy byla již od poloviny minulého stolení (podpis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví) věnována značná pozornost. Zásadním milníkem teroristické útoky 11. září 2001, které způsobily zpřísňování ochrany civilního letectví před protiprávními činy (security), zejména s důrazem na zamezení vstupu nebezpečné osoby či vnesení nebezpečných předmětů na palubu letadla. Po celém světě docházelo ke zvyšování bezpečnostních opatření, např. zlepšování systémů detekčních kontrol cestujících, příručních a zapsaných zavazadel pomocí využití moderních technologií a dalších bezpečnostních postupů (profilování cestujících podle jejich chování).

V oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy je vrcholným orgánem, který koordinuje postupy v této oblasti Ministerstvo dopravy.

Systém ochrany civilního letectví před protiprávními činy vytváří Úřad pro civilní letectví, který rovněž vydává a aktualizuje Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Tento dokument je vydáván za účelem nastavení systému ochrany civilního letectví před protiprávními činy na národní úrovni, vymezuje odpovědnosti jednotlivých subjektů, vyjasňuje koordinační vazby a podrobněji specifikuje povinná bezpečnostní opatření

Na národní úrovni je zvláštním koordinačním orgánem pro koordinaci a plánování opatření k zajištění bezpečnosti civilního letectví Meziresortní komise pro bezpečnost civilního letectví, jejímiž členy jsou zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva vnitra, Policie ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva financí.

Úlohou Ministerstva vnitra je ve spolupráci s Policií ČR, zpravodajskými službami a dalšími subjekty vyhodnocovat hrozby pro civilní letectví. Policie ČR má působnost stanovenou vlastním zákonem – např. ochrana bezpečnosti osob a majetku, ochrana veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti, boj proti terorismu, odhalování trestných činů a přestupků apod. Ministerstvo vnitra tak úzce spolupracuje se všemi dotčenými subjekty.

Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je upravena v řadě mezinárodních i národních dokumentů. Mezi mezinárodními dokumenty je nutno zmínit zejména Úmluvu o mezinárodním civilním letectví (tzv. Chicagská úmluva) vydanou Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).  Ochrana civilního letectví před protiprávními činy L17, která stanovuje základní povinnosti, které by měly všechny státy v oblasti letecké dopravy dodržovat, tedy zejména chránit bezpečnost cestujících, posádky, pozemního personálu a široké veřejnosti. Z evropských předpisů se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008, o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a nařízení Komise (EU) č. 2015/1998, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. Z vnitrostátních předpisů je nutno zmínit zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Nejedná se však o konečný výčet všech právních předpisů, které se na ochranu civilního letectví před protiprávními činy vztahují.

Podrobnější informace k bezpečnosti civilního letectví naleznete na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví a Ministerstva dopravy.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR